Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Ако управлявахме щяхме да увеличим енергийните и социалните помощи

БСП: Ако управлявахме щяхме да увеличим енергийните и социалните помощи

БСП: Ако управлявахме щяхме да увеличим енергийните и социалните помощи

Изпъл­нител­ното бюро раз­говаря с Янаки Стоилов по номинацията му за кон­с­титуционен съдия, той оттегля кан­дидатурата си. Тази инфор­мация даде на редов­ната прес­кон­ферен­ция след заседанието на ИБ лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

Стоилов не скрил мотивите за решението си — смята избора за пред­решен и не иска да учас­тва в със­тезание с пред­варително извес­тен край.

Основ­ните теми в прес­кон­ферен­цията на БСП бяха две — пос­къп­ването и новото раз­витие на сдел­ката за ЧЕЗ.

Кор­нелия Нинова обяви, че преди месец е имало среща между пар­ламен­таристи от БСП и техни чешки колеги.

Темата била сдел­ката за ЧЕЗ и под­новеното желание на Гинка Вър­бакова да придобие ЕРП.

“Те ни предос­тавиха инфор­мация за ЧЕЗ. Поис­кахме среща в Прага, тъй като социал­демок­ратите там са съуп­рав­ляващи, имат и вицеп­ремиер — ще изп­ратим група в Чехия — екс­перти, финан­систи, специалисти. Когато се вър­нат, вяр­ваме общес­т­вото ще раз­бере кой купува, защо го купува и как ще бъдат засег­нати близо 3 милиона бъл­гари от тази сделка“, обясни Нинова.

“Г-жа Гинка Вър­бакова се изтегля от управ­лението на солар­ните дружес­тва, защото КЗК спря сдел­ката заради кон­цен­т­рация. Тя иска да преодолее тази кон­цен­т­рация и да кан­дидат­с­тва за ЧЕЗ отново“, поясни още тя.

През юли пос­къп­наха тока и пар­ното с 2 процента. Сега както знаете, и природ­ният газ ще пос­къпне с 8 процента от 1-ви октом­ври. Това се случва при положение, че над 1 600 000 бъл­гари живеят под линията на бед­ност, посочи още Нинова.

В дър­жавата изг­лежда няма инс­титуции. Докога дър­жавата ще стои на колене пред тър­гов­с­ките вериги? А след хляба, ако пос­къпне и млякото? Това е антилогично и антиев­ропейско, каза Нинова. 

Какво бихме нап­равили ние в такава ситуация, ако бяхме на власт? Има алтер­натива. Ще увеличим броя на семейс­т­вата, които получават помощи за отоп­ление. Бихме увеличили добав­ките за отоп­ление, които получават 204 635 души, правим ги 400 000, каза тя.  Като втора мярка ще увеличим сумата. В момента тя е 374 лева на домакин­с­тво, ние ще я нап­равим 403 лева. И прес­метна, че това ще натовари бюджета с нови 86 188 000 лв. “Откъде ще ги вземем, ли? От излишъка! На 1 август премиерът Борисов обяви, че има 2,23 млрд. лв. излишък. Това не са негови лични пари. Най-често ги харчи за пътища, които се рушат и за саниране — защото от това се краде. От социални помощи не може, продължи Нинова. При 2 милиона енер­гийно бедни бъл­гари е необ­ходимо да се вземат мерки, за да се помогне на тия хора преди зим­ния период.

Кор­нелия Нинова обяви, че ако БСП управ­лява, ще увеличи социал­ните помощи във връзка с очак­ваното пос­къп­ване на основни стоки, между които и хлябът. 

“Продъл­жаваме да нас­тояваме за 5% ДДС за хляба. Откъде пари — от излишъка“, каза още тя.

И да се молят на тър­гов­ците, и да не се молят, от тях­ната воля зависи какви ще бъдат цените на хляба, каза Нинова. И попита риторично: “Влас­тите ще ходят от магазин на магазин да се молят на тър­гов­ците да не увеличават цените, ли?!“. “Трябва да сме чес­тни. Бъл­гари, невъз­можно е дър­жавата да регулира цените на основ­ните стоки“, бе категорична лидерът на БСП.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...