Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Два нови модела на здравно осигуряване предложи министър Ананиев

Два нови модела на здравно осигуряване предложи министър Ананиев

Два нови модела на здравно осигуряване предложи министър Ананиев

Единият от вариантите е свързан с пълна демонополизация на Касата

Нови здрав­ноосигурителни модели пред­с­тави минис­тър Кирил Ананиев по време на дис­кусия, пос­ветена на бъдещето на здравеопаз­ването. На дис­кусията присъс­т­ват пред­с­тавители на президен­т­с­т­вото, вицеп­ремиерите Валери Симеонов и Томис­лав Дон­чев, депутати, пред­с­тавители на със­ловни и пациен­т­ски организации, на син­дикати, зас­т­рахователи и др. Това са пред­ложения, които пред­с­тои да се обсъж­дат в работни групи. Всеки от пред­ложените модели ще се обсъжда и със зас­т­рахователи, осигурители, изпъл­нители на медицин­ска помощ, под­черта минис­тър Ананиев. Пър­вият модел пред­вижда цялос­тна, пълна демонополизация на НЗОК, което означава, че зас­т­рахователни дружес­тва ще се кон­курират на свободен прин­цип с нея, ако изпъл­нят определени условия, указани със закон. Зас­т­раховател­ните дружес­тва, кон­курирайки Касата, ще работят в рам­ките на тези 8 процента здравна осигуровка, как­вато в момента се събира. Всеки граж­данин ще преценява и решава сам при кой зас­т­раховател да се запише. Вторият модел е свър­зан с трис­тъл­бова сис­тема, в която учас­тва НЗОК в рам­ките на 8 процента здравна вноска, допъл­нително задъл­жителен зас­т­рахователен стълб и допъл­нително доб­роволно здравно зас­т­раховане. Пред­с­тоят изчис­ления с колко сред­с­тва под фор­мата на вноска ще работят зас­т­раховател­ните фон­дове. Двата варианта комен­тират преди всичко приход­ната част в здравеопаз­ването, но категорични мерки, които дър­жавата трябва да пред­п­риеме, не виж­даме, каза пред жур­налисти членът на Асоциацията на бъл­гар­с­ките зас­т­рахователи Мими Вит­кова. Дър­жавата днес, според мен, призна, че кон­т­ролът й върху дей­ността на сис­темата е никак­къв, допълни Вит­кова. С двата модела се прави греш­ният извод, че включ­ването на зас­т­рахователите ще реши всички проб­леми, каза още тя. По думите й няма добър вариант от пред­ложените два, защото няма сериозен дебат. Според Вит­кова трябва да се промени свръх­кон­цен­т­рацията на лечебни заведения в големите градове, да се промени управ­лението на сис­темата, да се изясни защо няма фалирали час­тни бол­ници, да се отговори на въп­роса дали има европейска дър­жава, която да се е лишила от общин­ско здравеопаз­ване и др. 

Само 6 на сто са съг­ласни лично да внасят повече сред­с­тва от сегаш­ната си здравна осигуровка, но в същото време голяма част от хората доп­лащат много повече пари. Това каза Боряна Димит­рова от аген­ция “Алфа рисърч“, която пред­с­тави проуч­ване, нап­равено по поръчка на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването с цел над­г­раж­дане на анализите за случ­ващото се в здрав­ната сис­тема. 

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...