Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Георги Михайлов, БСП: Болниците не трябва да са търговски дружества

Георги Михайлов, БСП: Болниците не трябва да са търговски дружества

Георги Михайлов, БСП: Болниците не трябва да са търговски дружества

“Проб­лемът за БСП, като политическа сила, която няколко пъти пос­тавя сериозно дебата за здравеопаз­ването е, че моделът му е остарял и това бе приз­нато и от сегаш­ния минис­тър на здравеопаз­ването. От раз­говорите ни с пред­с­тавители на Лекар­с­кия съюз и с други политически сили в пар­ламента, става ясно, че никой не е видял документ, който да пред­с­тавя как­вито и да е варианти на т. нар здравна реформа“. Това каза народ­ният пред­с­тавител Георги Михай­лов от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ пред БНТ. Той припомни, че раз­говорите са кон­цен­т­рирани не около цялос­т­ната промяна на управ­лението и финан­сирането на здравеопаз­ването, а около дофинан­сиране на здрав­ната сис­тема. “Това няма да доведе до никаква промяна и този раз­говор е много закъс­нял, още повече, че бюджетът е почти офор­мен“, комен­тира депутатът. Той обясни, че проб­лемите в здравеопаз­ването са тол­кова сериозни, че ако не се вземат сериозни мерки, в рам­ките на близ­кото бъдеще, всички тези доб­ронамерени приказки ще се окажат един нак­лон, по който ще се хлъз­нем в  опасна посока.

Той под­черта, че заложената промяна започва от струк­турата на управ­лението и финан­сирането на здрав­ната сис­тема, защото зап­лащането на клинич­ните пътеки е фор­мирано по абсолютно неп­рофесионален начин. Той припомни, че миналата година е била пред­ложена сис­тема за оценка както на труда, така и на дей­нос­тите в медицината. “Нищо не беше чуто и нап­равено, година и половина по– късно“, каза още народ­ният пред­с­тавител. “Едно от нашите пред­ложения е премах­ването на статуса на тър­гов­ски дружес­тва на бол­нич­ните заведения и раз­витие на здравеопаз­ването на регионален прин­цип, тъй като в много региони лип­с­ват звена за високо-технологична медицин­ска помощ и пациен­тите изпус­кат т. нар “златен час“ при спешни със­тояния“, комен­тира Георги Михай­лов. Той поясни, че във Визията има заложен фраг­мент по отношение на лекар­с­т­вената политика и по отношение на ДДС на лекар­с­т­вата.  

На въп­рос за демонополизацията на НЗОК, Михай­лов комен­тира, че това е проб­лем, който много сериозно и внимателно трябва да бъде обсъден. “Не трябва някъде на тъмно да бъде съз­даван модел, защото няма да пос­тиг­нем никакъв резул­тат, а тук става дума за огромен финан­сов ресурс“, обясни народ­ният пред­с­тавител.  

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...