Правителството предложи 10 нови посланици

Правител­с­т­вото пред­лага на президента да издаде указ за наз­начаването на 10 нови пос­ланици. Решението е взето на сек­ретно заседание на Минис­тер­с­кия съвет миналата сряда, предава БНТ

Кабинетът пред­лага за пос­ланик в Ливан да бъде наз­начен Боян Белев, Иван Котов — в Афганис­тан, Елеонора Димит­рова — в Индия, Свет­лан Стоев — в Дания. И още: Маринела Пет­кова — във Виет­нам, Румен Пет­ров — в Алжир, Генка Геор­гиева — в Хър­ватия, Кос­тадин Коджабашев — в Украйна и бив­шият депутат от СДС и активист на РЗС Димитър Аба­джиев — в Саудит­ска Арабия. Пос­ланикът ни в Македония Иван Пет­ков ще бъде сменен от Ангел Ангелов, който е дирек­тор в МВнР — “Югоиз­точна Европа“. 

За да бъдат одоб­рени кан­дидатурите, президен­тът Румен Радев трябва да издаде указ за наз­начаването им. От Президен­т­с­т­вото съоб­щиха за БНТ, че при тях са внесени пред­ложенията от Минис­тер­с­кия съвет, които са пред­варително съг­ласувани и пред­с­тои да бъдат издадени укази от дър­жав­ния глава за тях­ното наз­начаване. 

Кан­дидатури се чакат за още 10 пос­ланически поста.