Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Павлова обсъди провеждането на втора среща от формата „16+1“ с китайска делегация

Министър Павлова обсъди провеждането на втора среща от формата „16+1“ с китайска делегация

Министър Павлова обсъди провеждането на втора среща от формата „16+1“ с китайска делегация

Лиляна Пав­лова, минис­тър за Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на Европейс­кия съюз 2018 г., се срещна със заместник-генералния дирек­тор на дирек­ция “Европа” в МВнР на Китай и заместник-генерален сек­ретар на Сек­ретариата на “16+1” Лу Шан в София днес.

Двамата обсъдиха организацията и провеж­дането на Чет­вър­тата Среща на мес­т­ните лидери от Китай, Бъл­гария и страните от Цен­т­рална и Източна Европа, планирана да се със­тои отново в София, на 20 октом­ври тази година.

Срещата ще събере облас­тни управители, кметове, национал­ните коор­динатори за инициативата за сът­руд­ничес­тво Китай-ЦИЕ, пред­с­тавители на регионите и на биз­неса от всички страни от фор­мата. В Бъл­гария се очаква да прис­тиг­нат близо 700 делегата, сред които губер­натори и пред­с­тавители на мес­т­ната власт от 20 китайски провин­ции и страните от ЦИЕ.

Целта на срещата между мес­т­ните власти от дър­жавите от фор­мата „16+1“ е всички заедно и кон­с­т­рук­тивно да обсъдят бъдещото си сът­руд­ничес­тво във всички области с кон­к­ретни идеи и планове.

В рам­ките на срещата, минис­тър Лиляна Пав­лова и г-н Лу Шан обсъдиха и под­готов­ката по съз­даването на Глобален пар­т­ньор­ски цен­тър в рам­ките на инициативата „16+1“.

На срещата присъс­т­ваха и екс­перти от минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи, минис­тер­с­т­вото на икономиката и на НДК.

Пред­с­тавителите на китайс­ката делегация благодариха на минис­тер­с­т­вото за Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС 2018 за отлич­ната под­готовка и логис­тика на срещите „16+“ в София.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие