Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) 20 000 бирени опаковки събраха „Пиринско” и „Екопак България” в София

20 000 бирени опаковки събраха „Пиринско” и „Екопак България” в София

20 000 бирени опаковки събраха „Пиринско” и „Екопак България” в София

Пирин­ско” и „Екопак Бъл­гария” се обединиха „Заедно за природата“ в мащабна кам­пания за насър­чаване на раз­дел­ното събиране на бирени опаковки и рецик­лирането им на 29 сеп­тем­ври в Княжес­ката градина в София. Близо 2000 софиянци и гости на града предадоха на събирател­ните пун­к­тове над 20 000 бирени опаковки, от които 460 кг стък­лени (за многок­ратна и еднок­ратна упот­реба), 28 кг плас­т­масови бутилки и 21 кг кенове от бира за рецик­лиране. Всички, които донесоха най-малко 10 празни опаковки за рецик­лиране, бяха наг­радени с ком­п­лимент 3 бутилки „Пирин­ско пиво” от 500 мл. Учас­тието в инициативата даваше въз­мож­ност за гласуване за една от двете каузи, които двете фирми под­к­репят – възоб­новяване на указателни табели в Национален парк „Пирин“ и изг­раж­дане на Градина на биораз­нооб­разието в София с помощта на Бъл­гар­ско дружес­тво за защита на птиците. В специално изг­раден кът „Екопак Бъл­гария” разяс­няваше на посетителите пол­зите от рецик­лирането – чрез интерак­тивни игри, филми и образователни прог­рами и съдейс­т­ваше за раз­дел­ното сор­тиране на бирените опаковки, които софиянци предаваха през целия ден по време на „Заедно за природата!”.

Инициативата под нас­лов „Заедно за природата!” е част от политиката на „Пирин­ско” за устой­чиво раз­витие и кор­поративна социална отговор­ност. За миналата година фир­мата — като част от ком­панията „Кар­л­с­берг Бъл­гария” и чрез учас­тието си в „Екопак Бъл­гария”, най-голямата организация за опол­зот­воряване на отпадъци от опаковки — събра и рецик­лира близо 6 000 тона опаковки от стъкло, плас­т­маса, хар­тия, метал и дър­весина. Благодарение на тези свои усилия успява да спаси от изсичане над 13 хиляди дър­вета, спес­тява над 13 млн. кВтч елек­т­роенер­гия, над 32 хиляди кубически метра вода и над 5 хиляди барела пет­рол. С тези дейс­т­вия намаля обема на депонираните отпадъци на град­с­ките депа с над 4000 куб.м и бяха спес­тени 1509,5 тона емисии на пар­никови газове, изчис­лени в еквивалент на въг­лероден диок­сид. Кам­панията се провежда за трета поредна година. След­ващите събития от кам­панията са през октом­ври в Благоев­г­рад и в Шумен – род­ните градове на „Пирин­ско” и „Шумен­ско”.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...