Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 127, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) За кучетата и хората. Кому са нужни глутници в градовете?

За кучетата и хората. Кому са нужни глутници в градовете?

За кучетата и хората. Кому са нужни глутници в градовете?

Когато в град­ска среда кучелюбителите хранят кучета пред блока, а не в апар­тамента си. Ако наис­тина го обичаш това животно, вземи си го вкъщи, а не му под­х­вър­ляй кокали пред блока, където то пази територията си, напада случайни минувачи и се събира на глут­ници

Защо да се лъжем – в град­с­ката среда (и не само в нея) кучетата са проб­лем. Кучето е хищ­ник и отг­леж­дането му по апар­таменти, дворове и къщи е най-често е ненужно, затор­мозяващо и генериращо нап­режение. Говорим за едрите породи.

Ако някой може да ми даде смис­лен отговор кое те кара да отг­леж­дащ в апар­тамента огромен рот­вай­лер или дого аржен­тино (бяло, късокос­место, огромно и отб­лъс­к­ващо животно, напом­нящо огромно влечуго), съм склонен да го приема.

Проб­лемът обаче, че смис­леният отговор се заменя с дрън­кането на всевъз­можни глупости, че това е един­с­т­веното същес­тво, което те обича, предано ти е и никога няма да те предаде. Егати живота трябва да си имал, за да смяташ, че някакво кос­мато четириного ти е един­с­т­веният приятел, който няма да те предаде.

Моето скромно мнение е, че

най-важното в този живот е да те обича човек, а не куче, лъв или жираф

, ако си по-екзотично нас­т­роен. Пътем казано нас­коро даваха по „Анимал планет” докумен­тален филм за дружелюбни, отг­леж­дани във ферма в ЮАР лъвове, които без никакъв повод примък­наха до мрежата едно момче и от него останаха само пан­талоните.

Кучето от твърде много столетия е паразитиращо около човека същес­тво и сим­биозата се със­тои в след­ното – едната половина без­п­роб­лемно преживява пок­рай човека, а пос­лед­ният го е изпол­з­вал за охрана и помощ при отг­леж­дане на добитък. И е правил всевъз­можни кръс­тоски и селек­ции, за раз­въди чуд­новати животни, които не същес­т­вуват в природата. И да може вече да чеше самолюбието и ком­п­лек­сите си през него, вместо да го изпол­зва за работа.

Знам, че любителите на кучета ще озвереят от тези редове, но с ръка на сър­цето си помис­лете за някакви други благород­с­тва и екс­три, освен, че ви гледа в очите, защото иска да яде.

И вър­хът на пер­вер­зията е, когато в град­ска среда кучелюбителите хранят кучета пред блока, а не в апар­тамента си. Извинявайте, това не e кучелюбител­с­тво – ако наис­тина го обичаш това животно, вземи си го вкъщи, а не му под­х­вър­ляй кокали пред блока. Там то пази територията си, напада случайни минувачи. И с други такива се събира на глут­ници.

Никой ли не се стряска, че в София има раз­късани от кучета и дори убити? Една от жер­т­вите беше 82-годишен професор, дъл­гогодишен емиг­рант, с кариера на „Уол­с­т­рийт” и в Колум­бийс­кия универ­ситет, решил да се прибере на старини в родината. И да намери смъртта си по безумен начин.

Пър­вата работа на бъл­гарина с къща на село, е да върже куче отп­ред, за да тор­мози и по въз­мож­ност да олайва минувачите. Минете през което и да е селце в Европа и дори в съседна Гър­ция и ще забележите, че броят на двор­ните кучета е почти нула. В големите градове най-отглежданите породи са лаб­радори и гол­дън­рит­рий­въри, извес­тни с доб­родуш­ния си харак­тер и човеколюбие, което е факт.

Двор­ното куче на село има една цел – да плаши хората, с което доказва превъз­ход­с­т­вото на стопанина си над тях. Невес­тул­ката души кокош­ките със и без куче, пък ако ще то да се съдере от лай.

А като се окучи двор­ното куче, стопанинът под­х­върля мал­ките някъде край село, където пък други им под­х­вър­лят нещо за ядене, докато отрас­нат да станат на глут­ница.

Същото правят и кучелюбители в София– в гората на Борисовата градина мине се не мине, се появят малки кученца, оставени от някой голям защит­ник на кучетата. Вероятно защото породис­тата му кучка е съг­решила с някоя друга порода или помияр.

И от общин­с­ката служба не искат да приберат палетата,

защото се занимавали само с големи кучета.

В резул­тат на свобод­ното раз­въж­дане на кучета по селата на много места са се образували глут­ници, които обикалят гората и ядат дивеч. Раз­бира се, нападат и хора.

Такава глут­ница, отх­ран­вана в едно село до Страл­джа, уби заселила се там 51-годишна анг­личанка и у нас се изсипаха жур­налисти от всички анг­лийски вес­т­ници, невиж­дали такова чудо. Кметът обяс­няваше, че нямало без­домни кучета в селото…

Неот­давна в цен­т­рален столичен вес­т­ник се появи изс­лед­ване под фор­мата на репор­таж, който посоч­ваше кое тор­мози посетителите на столич­ните пар­кове в хубави дни. Не е трудно да се досетим, че под­с­качащите огромни песове заемаха чел­ните позиции. Докол­кото си спом­ням общината имаше наредба, че кучета от тол­кова до тол­кова килог­рама трябва да са задъл­жително с каишка и намор­д­ник. Чат пат на каишка кучета се виж­дат, но няма случай на сложен намор­д­ник. Истин­ски преданият на кучето стопанин приема това като нарушение на кучеш­ките му права.

Поначало соб­с­т­вениците на кучета в голямата си част не ги е грижа за правата на останалите

, това е желязно правило. Тех­ният пос­тулат е: „Ама, то не хапе“. Ама дреме ми дали хапе или не хапе, ако ще да се научило да чете и Овидий, не искам то да се занимава с мен и да ми съз­дава нап­режение.

Та наред­бата в правовото общес­тво един­с­т­вено е в със­тояние да реши този проб­лем. Няма пречка дебатът с кучетата в пар­ковете да бъде прик­лючен по най-простия начин. В почив­ните дни алеите да бъдат преп­речени от общин­ски инс­пек­тори и полицаи и на всеки с куче, което влиза в парамет­рите на наред­бата и е без каишка и намор­д­ник, да бъде със­тавен акт. Поне 2030 души ще изгър­мят за половин час, повяр­вайте. Полицаите са нужни не от любов към полицей­щината, а защото кучефилите обик­новено са агресивни към хората и най-вероятно ще налитат да бият общин­с­ките инс­пек­тори.

Факт е че има общин­ски нор­мативен документ и той трябва да се спазва. Който не го прави, да бъде принуден. И това е цивилизован под­ход, а на реп­ресия срещу соб­с­т­вениците на кучета. По подобен начин преди време отказаха доста тарикати да карат в бус лен­тите в София, и, въп­реки че и сега се бутат там, те са относително свободни.

Отттам нататък ще пос­лед­ват урегулирани отношения между кучефилите и останалите и снижаване на проб­лема извън чер­вената зона на потен­циометъра.

Никола Димит­ров

От e-vestnik

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

Евтините държавни дърва за бедните ще се окажат “златни“

“Нищо от това, което беше обещано от Корнелия Нинова, няма да се случи“, коментира местната власт

Евтините дър­жавни дърва за бед­ните тази год…

Прочети още:

Loading...