Обществените обсъждания на „Визия за България” продължават

Обществените обсъждания на „Визия за България” продължават

Депутати и членове на ръководството на БСП ще посетят областите Русе, Разград и Силистра

Днес народ­ните пред­с­тавители от ПГ на „БСП за Бъл­гария” продъл­жават срещи с граж­даните от облас­тите Русе, Силис­тра и Раз­г­рад.

Срещи в Русен­ска област

В 16.30 ч. в гр. Бяла, народ­ните пред­с­тавители Антон Кутев, Вален­тин Лам­бев, Димитър Геор­гиев и Нона Йотова ще се срещ­нат с граж­дани  в залата на читалище “Трудолюбие“. По-късно, от 17.15 ч, в гр. Борово депутатите Христо Проданов, Георги Гьоков, Донка Симеонова и Манол Генов ще се срещ­нат с хората от града в пар­тий­ния клуб на ул. Климент Охрид­ски 1. В гр. Русе, в 18.00 ч. зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Крум Зар­ков и депутатите   Жельо Бой­чев, Пенчо Мил­ков и Георги Стоилов ще проведат общог­рад­ска среща           в „Пленарна зала” на Община Русе на пл.“Свобода“. В 18.30ч, в с. Ценово  зам.-председателят на групата на левицата в пар­ламента Весела Лечева и депутатите Милко Недял­ков, Крис­тина Сидорова и Лало Кирилов ще се срещ­нат с граж­дани в сградата на общината. По-късно, в 18.30 ч, в с. Иваново депутатите Йор­дан Младенов и Красимир Янков ще се срещ­нат в голямата зала на Общината с граж­дани.

Срещи в Раз­г­рад­ска област

В 17.30 ч, в голямата зала на хотел „Цен­т­рал”, в Раз­г­рад депутатите Петър Кънев, проф. Анелия Клисарова, проф. Светла Бъч­варова, Ирена Анас­тасова и Денчо Боя­джиев, ще се срещ­нат с граж­дани. В 14.30ч, в Клуба на пен­сионера, в с.Благоево Ирена Анас­тасова, Кольо Милев, Димитър Стоянов и Денчо Боя­джиев ще се срещ­нат с  граж­дани. В гр. Раз­г­рад Славчо Вел­ков, Николай Цон­ков, Иван Чен­чев и Георги Анд­реев ще се срещ­нат в 11.00 ч. с офицери и сер­жанти от запаса в Клуба на запас­ните офицери. В гр. Раз­г­рад проф. Светла Бъч­варова, Петър Кънев, Даниел Йор­данов и Стефан Бур­джев ще се срещ­нат със земедел­ски произ­водители         в „Зала 23” на хотел “Цен­т­рал” от 11.00 ч., а в 10.30 ч, в Раз­г­рад Денчо Боя­джиев, Виолета Желева и Димитър Дан­чев ще се срещ­нат с членове на пен­сионер­ски клубове в ученичес­кия стол. В гр. Исперих депутатите Дора Янкова, Алек­сан­дър Симов и Николай Цон­ков ще се срещ­нат с хората  в Кон­ферен­т­ната зала на община Исперих, в 17.30 ч. В с. Кара Михал депутатите Вален­тина Най­денова, Иван Иванов и Радос­лав Стой­чев ще се срещ­нат с хората в мес­т­ното читалище. В гр. Куб­рат депутатите от левицата Филип Попов, Иван Димов Иванов, Стоян Мир­чев и Веска Нен­чева ще се срещ­нат в 17.00 ч. с граж­дани в клуба на БСП. В същия час, в гр. Цар Калоян народ­ните пред­с­тавители от ПГ на „БСП за Бъл­гария” Димитър Дан­чев, Даниел Йор­данов и Виолета Желева ще се срещ­нат с граж­дани в салона на читалището.