Издателство „Захарий Стоянов” и Тракийските дружества откриват литературен салон

Издателство „Захарий Стоянов” и Тракийските дружества откриват литературен салон

Съюзът на тракийс­ките дружес­тва в Бъл­гария и издател­с­тво „Захарий Стоянов“ отк­риват нов литературен салон в Тракийс­кия дом (ул. „Стефан Кара­джа“ 7 А). Отк­риването му ще стане с пред­с­тавянето на поредицата „Бежанци“ на издател­с­т­вото на днес от 18 ч. Това е уникална поредица за бежан­с­ката орис на бъл­гарите от Тракия, Македония, Доб­ру­джа, Тав­рия и Запад­ните пок­рай­нини. Нейн автор е историкът Стоян Рай­чев­ски, който ще пред­с­тави пред пуб­ликата книгите си „Етничес­кото прочис­т­ване на бъл­гарите от Източна и Западна Тракия и Мала Азия (19031913-1913)“, „Разоренията на македон­с­ките бъл­гари (18781903)“, „Бежанци и пресел­ници от Беломорието и Егейска Македония (19411949)“ и „Бежан­с­тво и пресел­вания на доб­ру­джан­с­ките и тав­рийс­ките бъл­гари (19131944). Поредицата продъл­жава делото, започ­нато от Любомир Милетич с забележител­ното изс­лед­ване „Разорението над тракийс­ките бъл­гари през 1913 година“. В литератур­ния салон в Тракийс­кия дом няколко пъти на месец ще се пред­с­тавят нови книги, ще се провеж­дат литературни вечери, кръгли маси и научни форуми.