Предполагаемият убиец на Виктория Маринова е арестуван в Германия

Предполагаемият убиец на Виктория Маринова е арестуван в Германия

Борисов и Цацаров привикаха чуждите посланици заради убийството на Виктория

21-годишният Северин Красимиров от Русе е задър­жан за убийс­т­вото на жур­налис­т­ката Вик­тория Маринова, обяви на извън­реден брифинг в Минис­тер­с­кия съвет вът­реш­ният минис­тър Младен Маринов, съобщи Би Ти Ви. Под­роб­ности около задър­жането на вероят­ния убиец дадоха в Минис­тер­с­кия съвет премиерът Бойко Борисов, глав­ният прокурор Сотир Цацаров и вът­реш­ният минис­тър Младен Маринов. Вът­реш­ният пот­върди, че Красимиров е задър­жан късно преди ден в Гер­мания от мес­т­ните власти, след като се е укривал в три гер­ман­ски провин­ции. По непот­вър­дена инфор­мация е напус­нал страната в неделя, ден след извър­шеното прес­тъп­ление. Не се изк­лючва нито една вер­сия за убийс­т­вото – от лич­ния живот до професионал­ната й дей­ност. Започ­ната е проверка на всички факти и обс­тоятел­с­тва. Изгот­вен е списък на лица от криминал­ния кон­тин­гент, извър­шен е оглед, наз­начени са съот­вет­ните екс­пер­тизи, уточни Маринов. Жители на ром­с­ката махала на дунав­с­кия град предос­тавиха на телевизията снимки, на които твър­дят, че е задър­жаният. Красимиров има криминална регис­т­рация за кражба на цветни метали. Иззети са вещес­т­вени доказател­с­тва, свър­з­ващи лицето с убийс­т­вото. Глав­ният прокурор Сотир Цацаров също пот­върди, че раз­с­лед­ването на брутал­ното убийс­тво продъл­жава по всички въз­можни вер­сии. Съб­раните до момента данни обаче сочели, че става въп­рос за спон­танно нападение с цел сек­суално посегател­с­тво. Изнасил­ването и побоят са били жес­токи. Преди нападението заподоз­реният за убийс­т­вото Северин е упот­ребил голямо количес­тво алкохол. Тренирал е бокс. На 21-годишния младеж са пов­диг­нати две задочни обвинения – за изнасил­ване и за убийс­тво, извър­шено по особено жес­ток начин, допълни Цацаров.

Убийс­т­вото получи и широк меж­дународен отз­вук, комен­тира аген­ция КРОСС. Премиерът Борисов се оплака от натиска, на който са били под­ложени дър­жав­ните органи въп­реки неговия призив от неделя да се изчакат няколко дни. Бъл­гари нап­равиха така, че очер­ниха дър­жавата си по брутален и гаден начин, каза Борисов по повод меж­дународ­ния отз­вук, който получи убийс­т­вото. Ще имаме сериозен раз­говор в ЕНП, като отида там, но това е политиката. Много неща бих казал още, но ще минат доб­рия тон. Отнасяме се с внимание към всяко раз­с­лед­ване, към всеки сиг­нал. С нищо не сме зас­лужили като дър­жава така да бъде охулена страната. Мигар това не се случва в други дър­жави или е някакъв изолиран случай?, комен­тира Борисов. Той уточни, че гер­ман­ски съд ще реши за екс­т­радицията на задър­жания Северин Красимиров на база изп­ратените ДНК екс­пер­тизи.

36-има чужди пос­ланици бях извикани в Минис­тер­с­кия съвет на раз­говор с премиера Бойко Борисов, глав­ния прокурор Сотир Цацаров и вът­реш­ния минис­тър Младен Маринов. Поканени са и дип­ломатически пред­с­тавители на страните извън ЕС. От страна на правител­с­т­вото присъс­т­ваха освен Борисов и Цацаров, и вицеп­ремиерът Красимир Каракачанов, вът­реш­ният минис­тър Младен Маринов и финан­совият минис­тър Владис­лав Горанов. Тук беше и рус­кият пос­ланик в София. Премиерът запозна дип­ломатите с раз­с­лед­ването на убийс­т­вото на Вик­тория Маринова в Русе и раз­в­ръз­ката, за да спрат внушенията, очер­нящи страната ни. По-рано пред медиите той изрази огор­чението си от прибър­заните реак­ции от Брюк­сел и ЕНП за охул­ването на Бъл­гария в рам­ките на три дни, докато раз­с­лед­ващите са чакали резул­тата от ДНК на прес­тъп­ника и 100-процентовото му съв­падение със следите по вещите на жер­т­вата. В остри изказ­вания срещу Бъл­гария от Брюк­сел, посол­с­тва, ЕК, ООН, САЩ реагираха с акцент върху това, че жер­т­вата е жур­налис­тка, припомня Канал 3.