Определиха три лечебни заведения за университетски болници

Правител­с­т­вото определи три бол­ници за универ­ситет­ски за срока на новата им акредитационна оценка, съоб­щиха от Минис­тер­с­кия съвет. На заседанието бе продъл­жен статутът на “Универ­ситет­ска многоп­рофилна бол­ница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Кир­кович“ АД — Стара Загора. Заедно с нея се запазва и статутът на “Универ­ситет­ска многоп­рофилна бол­ница за активно лечение “Алек­сан­д­ров­ска“ ЕАД — София и “Универ­ситет­ска многоп­рофилна бол­ница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ ЕАД — София. И трите лечебни заведения до нас­тоящия момент са се пол­з­вали с правата на универ­ситет­ска бол­ница.