БСП: Пациентът трябва да бъде върнат в центъра на здравната система

БСП: Пациентът трябва да бъде върнат в центъра на здравната система

Ще бъде взет 1 000 000 000 лева от джоба на бъл­гарина без гаран­ции, че ще се подобри качес­т­вото на здрав­ната грижа, категорични са екс­пер­тите на левицата проф. Георги Михай­лов и доц. Георги Йор­данов

С пред­лаганата “реформа“ в здравеопаз­ването не става дума за промени в управ­лението и същ­ността на сек­тора, защото през пос­лед­ните години здравеопаз­ването се овъртя около понятията: тър­гов­ски дружес­тва и клинични пътеки, които в този си вид, нямат място в сис­темата“. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ проф. Георги Михай­лов пред БНР. Той добави, че пациен­тът се е оказал в периферията на здравеопаз­ването и всички час­тни и дър­жавни бол­ници са се уст­ремили към печал­бата. Народ­ният пред­с­тавител каза още, че всичко това се е превър­нало в една безоб­разна история, която е нарушила баланса между бол­нична и добол­нична помощ. “Светов­ната здравна организация каза, че в цял свят бол­ниците намаляват, а в Бъл­гария се увеличават, броят на хос­питализациите също се увеличава на годишна база, въп­реки че населението намалява. Тези факти показ­ват колко болна е здрав­ната сис­тема и на този фон да ни се пред­лага дълъг раз­говор, когато тя е пред рух­ване и се нуж­дае от спешни мерки. Това е меко казано неп­рием­ливо“, заяви проф. Михай­лов.

“Ние, от БСП, пред­лагаме сис­темата на здравеопаз­ването да влезе в син­х­рон с тази, на целия ЕС. Пациен­тът трябва да бъде вър­нат в цен­търа на сис­темата на здравеопаз­ването и да бъде обг­риж­ван по начин, по който е нужен“, каза още Георги Михай­лов. Той заяви, че трябва да се прек­рати и прак­тиката бол­ниците да бъдат тър­гов­ски дружес­тва, както и зап­лащането на дей­ността им по клинич­ните пътеки, които съз­дават тотален хаос.

“Внасяме вот на недоверие за здравеопаз­ване, защото не искаме 1 млрд. лв, по наши изчис­ления, да бъдат взети от джоба на бъл­гарина, неясно за какво– за по– дос­тъпно здравеопаз­ване, или за по– качес­т­вено? Този пар­ламент е изчер­пан като политическа визия“. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Георги Йор­данов пред БНТ. “Девет години чакаме в здравеопаз­ването нещо да се случи. И то се случи. ГЕРБ отк­рад­наха милиард и половина от нашите здравни вноски, които бяха за резерв в касата. Къде отидоха, не знаем“, комен­тира народ­ният пред­с­тавител. Той припомни, че бяха въведени лимити в бол­ниците и пръс­тови отпечатъци, а най– нак­рая здрав­ният минис­тър призна, че този модел е изчер­пан и трябва реформа.

“От няколко дни имаме два модела за здравеопаз­ването: от финан­совия минис­тър– единия и от здрав­ния минис­тър– другия. Тези хора не си ли говорят?“, попита Йор­данов. Депутатът комен­тира, че по думите на здрав­ния министър,в рам­ките на бюджета за 2019г, ще бъдат вкарани много неща от модел две, който обаче започва да работи от 2020 г. “Според мен и много колеги, този модел ще доведе до зак­риване на  140 общин­ски бол­ници. Хора, които се обс­луж­ват от общин­с­ките бол­ници, на които пен­сиите им са по 130лв.- 180лв, няма да могат да си поз­волят да платят 100лв. като входна такса на бол­ницата“, изтъкна Йор­данов. Той каза, че на над половината от срещите, които се провеж­дат по страната, са пос­ветени на темата Здравеопаз­ване. “Бъл­гар­с­ките граж­дани не могат да приемат тър­гов­с­кия стаут на бол­ниците. Не могат да приемат, че медиците ги гледат като пор­т­моне. Те искат да им се обърне внимание“, каза  народ­ният пред­с­тавител. Той припомни, че от БСП искат бъл­гар­с­ките бол­ници да не бъдат тър­гов­ски дружес­тва, ако искат да работят с пуб­лични сред­с­тва.