Фермери към левицата: Корупцията в агросектора е огромна

Фермери към левицата: Корупцията в агросектора е огромна

“Коруп­цията се шири в най-големи раз­мери в земедел­с­кия сек­тор. Това ни пречи много. От минис­тер­с­т­вото– до аген­ции, всичко е зависимости. Няма как да работим нор­мално и да се раз­виваме.“ Това заявиха земедел­ски произ­водители в Раз­г­рад, които се срещ­наха с депутати от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ по време на пред­с­тавянето на „Визия за Бъл­гария“.

В нашата Визия ние каз­ваме, че е нужно да има повече учас­тие на дър­жавата в сек­тора земеделие, особено в критични ситуации. Тя трябва да под­к­репя произ­водителите . Иска ми се в тези дис­кусии да се намерят правил­ните решения за вас“, каза проф. Светла Бъч­варова. По думите й в момента има двоен стан­дарт за бъл­гар­с­ките хранителни продукти спрямо продук­тите от Западна Европа. „Когато сме измес­тени от пазарите от големите земедел­ски произ­водители, това води до тежки проб­леми. Ако дър­жавата не се намеси, ще се стига до фалити. Затова приоритет на дър­жавата е, освен под­помагането, да се оказва под­к­репа и  дос­тъп до пазарите“, добави проф. Бъч­варова.

Визията я нап­равихме отворена, защото Бъл­гария има нов пог­лед и ново виж­дане за раз­витие. Днес имаме един  премиер, който раз­п­ределя всичко. Големият дебат– накъде ще вър­вим, е изчез­нал. Ние решихме да предиз­викаме този дебат.“ Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ и пред­седател на икономичес­ката комисия в НС Петър Кънев.  Той заяви още, че в момента над 5 милиарда лева влизат от миг­риралите зад граница бъл­гари.

Според народ­ния пред­с­тавител Даниел Йор­данов е нужно дър­жавата да под­помага в голяма степен произ­водителите, както и че в Бъл­гария има сериозни традиции в сек­тора. Стефан Бур­джев припомни, че през времето бяха лик­видирани много земедел­ски кооперации. Той също наб­легна, че Визията е отворен документ за допъл­ване.