Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Кирил Добрев: БСП е единствената опозиция. Сега доказваме, че сме и единствената алтернатива

Кирил Добрев: БСП е единствената опозиция. Сега доказваме, че сме и единствената алтернатива

Кирил Добрев: БСП е единствената опозиция. Сега доказваме, че сме и единствената алтернатива

Социалисти представиха „Визия за България” в областите Благоевград, Русе, Силистра, Враца

На всички е ясно, че БСП е един­с­т­вената най-голяма опозиция на управ­ляващите. Време е да покажем, че сме и един­с­т­вената алтер­натива. За това ще ни помогне проек­тът “Визия за Бъл­гария”. Това е документ, който ние пишем заедно с всички бъл­гар­ски граж­дани. Всеки може да учас­тва в неговото писане чрез своите пред­ложения“. Това заяви зам.-председателят на БСП Кирил Доб­рев на среща с граж­дани в Благоев­г­рад за Визията.  Той под­черта, че  докумен­тът е продъл­жение на всичко онова, което левицата е писала и като управ­лен­ски прог­рами, и на алтер­натив­ния бюджет, който е изгот­вила миналата година. „Визията здраво стъпва на кон­г­ресни решения и документи, които сме приемали през годините. След като премине през цялото общес­т­вено обсъж­дане, след като бъде дис­кутирана във всички организации по места, ще бъде изгот­вен окон­чателен вариант на документа, който да бъде гласуван и на заседание на НС. След това ние ще имаме самочув­с­т­вието, че зад тази прог­рама не стоят няколко човека, а стои голяма част от бъл­гар­с­кото общес­тво“, каза още той.

Нещата в Благоев­г­рад вър­вят зле–

зак­риват се кул­турни инс­титуции има недос­тиг на места в дет­с­ките ясли и градини“.

Това заяви бив­шият кмет и член на НС на БСП Кос­тадин Пас­калев. Той комен­тира, че инф­рас­т­рук­турата е сериозен проб­лем, за който не се работи сис­темно и големите обещания не се изпъл­няват. Доходите, както и заетостта, са на много ниско ниво.

По време на срещата граж­даните под­чер­таха, че май­чин­с­т­вото трябва да бъде обвър­зано към минимал­ната работна зап­лата. Те попитаха–  защо май­ките, отг­леж­дащи близ­наци, не получават по– голямо парично въз­наг­раж­дение. „Искаме Визия за Благоев­г­рад — младите хора завър­ш­ват по две магис­т­ратури, а всички са сер­витьори, закри се цигарената фаб­рика, в час­т­ния сек­тор работят хора без трудови договори. Трябва да се вземат мерки“, заявиха граж­даните. В дис­кусията взеха учас­тие  народ­ните пред­с­тавители Петър Витанов, Бог­дан Боцев и Николай Бош­килов.

 

Николай Иванов: Визията показва, че е въз­можна национална политика за изос­таващите региони

 

Визия за Бъл­гария“ е подадена ръка за диалог с всички бъл­гар­ски граж­дани. Този стратегически проект е надежда за Северозапад­ния регион– че е въз­можна национална политика за изос­таващите региони и за хората, които са останали да живеят в тях“, заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Николай Иванов по време на пред­с­тавянето на Визията на среща с Движението на ветераните във Враца. Той заяви, че левицата ще пред­ложи в окон­чател­ния вариант на Визията още приоритетни за регионите мерки, включително и засил­ване ролята на бъл­гар­с­ките общини чрез реална децен­т­рализация, не само на отговор­ности, но и на финан­сови ресурси. По думите му е време е за нов Закон за мес­т­ното самоуп­рав­ление и мес­т­ната админис­т­рация и БСП е пар­тията, която ще стар­тира този процес.

Народ­ният пред­с­тавител от региона Иван Генов под­черта, че амбицията на БСП е „Визия за Бъл­гария да срещне такава под­к­репа от общес­т­вото, че в бъдеще да се превърне в управ­лен­ска прог­рама. „Теж­ките демог­раф­ски проб­леми на Северозапада трябва да бъдат основен приоритет в регионал­ната политика, защото обез­людяването е огромен риск за региона“, категоричен бе той. По думите му Визията е проект на стратегически документ, който трябва, с помощта на без­цен­ния опит и на Движението на ветераните социалисти, да се популяризира и да дос­тигне до всички бъл­гар­ски граж­дани.

Съб­ралите се на срещата пос­тавиха въп­роси за повече кон­к­ретика за финан­совите ресурси, с които ще се реализира Визията. Те под­к­репиха идеята на БСП да бъдат изработени регионални и общин­ски визии. Облас­т­ния пред­седател на движението Кръс­тьо Трен­дафилов пред­с­тави своя книга, която прави детай­лен анализ на раз­рушаването на икономиката на Северозапада в годините на прехода.

Учители поис­каха дър­жавата да не финан­сира час­тни училища

В никакъв случай дър­жавата не трябва да дава сред­с­тва на час­т­ните училища“. С тези думи се обър­наха учители и дирек­тори на училища към народ­ните пред­с­тавители от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ в град Гло­джево (община Ветово) по време а пред­с­тавянето на „Визия за Бъл­гария“, съоб­щиха от прес­цен­търа на НС на БСП. Те заявиха, че делигираните бюджети са изгирали своята роля и сега трябва да се финан­сира качес­тво, а не брой ученици. Според тях трябва и да се дават специални бонуси за отдалечени региони и обучението на деца, чийто май­чин език е раз­личен от бъл­гар­с­кия.

Зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков призова всеки бъл­гар­ски граж­данин да бъде учас­т­ник в напис­ването на Визията. „Трябва да се обединим, за да променим страната си. Нека бъдем оптимисти. Ако кажем — до тук бяхме, нищо няма да пос­тиг­нем“, каза още той.

Народ­ният пред­с­тавител проф. Анелия Клисарова пред­с­тави Визията в сферата на образованието. По думите ѝ в сегаш­ното законодател­с­тво има огромни проб­леми — обх­ватът на учениците, голямата част от учениците не ходят на училище по социлани причини; бумащината, с която са засипани учителите и лип­сата на реална квалификация, която да се провежда в универ­ситети и инс­тититуци; проб­лемът с приоб­щаващото образование.

Депутатът Георги Стоилов пое ангажимент левицата да отп­рави пар­ламен­т­рарни въп­роси по питанията на учителите за маломер­ните паралелки и тях­ното финан­сиране, остарялата нор­мативна база за ученичес­ките столове и правата на Аген­цията за зак­рила на децата в училищата. В дис­кусията взеха учас­тие и народ­ните пред­с­тавители Димитър Геор­гиев и Йор­дан Младенов.

Нис­ките изкупни цени на граха, на слън­чог­леда, млякото и лип­сата на дос­тъп до еврофон­дове бяха сред основ­ните проб­леми, пос­тавени на срещата със земеделци в с. Обретеник, община Борово. Присъс­т­ващите изразиха съг­ласие със заложените във „Визия за Бъл­гария“ мерки за скъсяване на веригата между произ­водителя и пазара.

Те пос­тавиха и въп­роса какви мерки ще бъдат пред­п­риети от страна на дър­жавата за чумата по свинете, която е засег­нала Румъния и защо се бавят тези мерки. Хората изразиха своята тревога от набезите и без­законието, лип­сата на защита на тех­ните кул­тури и стопан­с­тва. Те изразиха и несъг­ласие с пред­ложението на управ­ляващите за рефор­мата в здравеопаз­ването.

Народ­ният пред­с­тавител от БСП Йор­дан Младенов под­черта, че има нужда от изцяло нов под­ход в земеделието.

Важно е да се намали админит­с­ратив­ната тежест за мал­ките произ­водители и да се съз­даде марка „Произ­ведено в Бъл­гария“, която се да се налага в големите магазини“, каза още той и допълни, че трябва да се отпус­нат повече сред­с­тва за алтер­натив­ното произ­вод­с­тво.

Депутатът Димитър Геор­гиев комен­тира, че

суб­сидиите трябва да бъдат раз­делени на две – за единица площ и за произ­ведено и продадено количес­тво продук­ция. 

На срещата присъс­т­ваха също проф. Анелия Клисарова и депутатът от региона Георги Стоилов.

В с. Борисово, община Сливо Поле, при срещата си с депутати от левицата, граж­даните нап­равиха пред­ложение за повишаване на кон­т­рола от страна на дър­жавата в социал­ните домове. По думите им има завишена роля на НПО-тата при грижата за хората в тези домове, но никой не следи какво се случва там. Те привет­с­т­ваха идеята на БСП за над­г­раж­дане на Визията заедно с бъл­гар­с­кия народ. Пос­тавиха въп­роси за демогар­ф­с­кия срив, проб­лемите при отг­леж­дане на деца, проб­лемите в образованието, особено в лип­сата на качес­т­вено дуално обучение; за мер­ките за хората в риск – крайно нуж­даещи се , хора с увреж­дания, които имат нужда от обг­риж­ване; за нис­ките пен­сии и начина за определянето им. Не на пос­ледно място те пос­тавиха и проб­лемите на децата с аутизъм, които чакат с месеци да бъде пос­тавена окон­чателна диаг­ноза в София, помощ­ните сред­с­тва, методиките за работа на ТЕЛК-овете.

Народ­ният пред­с­тавител д-р Вален­тина Най­денова отговори на множес­т­вото въп­роси в сферата на здравеопаз­ването и образованието, в частта за професионал­ното образование. Депутатът Радос­лав Стой­чев пред­с­тави Визията в сферата на икономика и регионално раз­витие. Той под­черта желанието на левицата да се заложи на регионал­ния прин­цип при правенето на политики, като се отчитат регионал­ните специфики на всеки регион.

В срещата взе учас­тие и зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков.

По време на пред­с­тавянето на Визията в с. Бабово, община Сливо Поле хората

пос­тавиха въп­роса за ревизия на прехода и бан­дит­с­ката приватизация.

Бе нап­равено и пред­ложение да се търси начин да се прив­личат инвес­титори, но не с идеята за изпол­з­ване на евтина работна ръка. 

Народ­ният пред­с­тавител от левицата Иван Чен­чев под­черта, че БСП е пос­ледователна, което е видно от предиз­бор­ната прог­рама, Визията и внасянето на 45 законоп­роекта, които касаят ежед­невието и жиз­нения стан­дарт на хората. „Ние ще сме и пър­вите, които при реализирано управ­ление, ще изпъл­нят всички свои поети ангажименти“, категоричен бе той.

Депутатът Георги Анд­реев отговори на въп­росите на присъс­т­ващите в сферата на сигур­ността. „Трябва да вър­нем доверието на граж­даните към инс­титуциите и към МВР. В момента то не работи за защита на живота и соб­с­т­веността на хората, а защитава кор­поративни интереси“, заяви той. 

Като основен проб­лем, по време на срещата с пред­с­тавители на левицата, граж­даните на община Две могили посочиха лошото със­тояние на общин­с­ката и репуб­ликан­с­ката пътна мрежа в страната. По думите им зим­ното под­дър­жане на пътищата е лошо, както и мар­киров­ката по тях. Те изразиха недовол­с­тво и от пътя Русе-Бяла, който според тях е един от най-опасните в страната. Присъс­т­ващите припом­ниха обещанията на управ­ляващите той да бъде рехабилитиран и отвод­нен, но ремон­тът не готов, а дори и след него, той отново няма да може да поеме трафика. Народ­ният пред­с­тавител от левицата Манол Генов пред­с­тави „Визия за Бъл­гария в частта ѝ за здравеопаз­ване, енер­гетика и земеделие. Депутатът Лало Кирилов пред­с­тави идеите на БСП в сферата на икономиката, данъч­ната и социал­ната политика.

Биз­несът в Силис­тра към левицата: Важно е да се увеличат доходите на хората

В строител­ния бранш проб­лемите са от лип­сата на кадри– до коруп­ционни прак­тики. 90% от поръч­ките се печелят от пет фирми в Бъл­гария. Дър­жавата пречи в момента с пълна сила, от НАП до инс­пек­циите. Това, което БСП са нап­равили с „Визия за Бъл­гария“ е добре, защото е нова стратегия за раз­витието на дър­жавата. Има едно основно нещо, което може да даде решение на цялата Визия — трябва да се увеличат доходите на хората, за да не бягат от страната“. Това казаха пред­с­тавителите на биз­неса в Силис­тра на среща с депутати от ПГ наа „БСП за Бъл­гария“ по време на пред­с­тавянето на „Визия за Бъл­гария“.

Вдигането на зап­латите ще повиши и стан­дарта на живота, а това ще върне много от заминалите в чуж­бина“, казаха още биз­нес­мените.   Те попитаха–

защо една общес­т­вена поръчка, ако е спечелена в Силис­тра, трябва да я изпъл­нява фирма от Благоев­г­рад.

Биз­несът обясни, че реал­ната средна зап­лата у нас е доста по-ниска, защото много голяма част от бъл­гарите взимат много ниски зап­лати, но усред­нено с тези в IT сек­тора, се вдига изкус­т­вено границата. Работодателите в Силис­тра обяс­ниха, че за произ­вод­с­т­вото на един продукт в Бъл­гария, ако се дава 1 лев, то в Гер­мания същият продукт ще струва в пъти повече, което дава и висок жиз­нен стан­дарт, и въз­мож­ности на хората. Те поис­каха да се спре прак­тиката– една и съща фирма, с една и съща тех­ника и бан­кова гаран­ция, да взимат без­б­рой общес­т­вени поръчки.

 

Драгомир Стой­нев: Ние искаме отворена икономика, в която младите хора да имат пер­с­пек­тива тук

 

Визия за Бъл­гария“ е отворен документ за раз­витие. Ние искаме отворена икономика, в която младите хора да имат пер­с­пек­тива тук. Нашата амбициозна задача е Бъл­гария да тръгне по нов път. Нашата основна цел е дър­жавата да е гарант за сигур­ността на хората, на образованото, здравеопаз­ването и пар­т­ньор на биз­неса.“ Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев в Силис­тра на пред­с­тавянето на „Визия за Бъл­гария“ пред биз­неса в града.

 

Той добави, че в момента един от основ­ните проб­леми е демог­раф­с­ката криза, но и  бяг­с­т­вото на млади хора от Бъл­гария.  „ГЕРБ неп­рекъс­нато говорят, че дър­жавата едва ли не цъфти. Истината е, че по начина, по който се раз­виваме, няма да има пер­с­пек­тива. На нас ни трябва ръст на преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции“, каза още той. По думите му са нужни квалифицирани кадри в страната. 

 

Петър Кънев: Икономичес­кият модел у нас е изчер­пан

 

Защо тръг­нахме да правим Визията? Тя е микс от идеи. Нарочно пос­тавихме нещата в плат­форма, за да има дебат. Ние сме изчер­пани като икономически модел за раз­витие. ГЕРБ работят само със соб­с­т­вени факти“.  Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ и пред­седател на икономичес­ката комисия в НС Петър Кънев.  Според него истината е, че около 5 милиарда лева влизат в Бъл­гария от миг­ран­тите ни. “Ние не вър­вим нагоре. Ако не са парите от тези бъл­гари в чуж­бина, ние бихме били много зле“, каза още той.

 

Весела Лечева: Каква икономика ще имаме, когато свър­шат еврофон­довете?

 

Записали сме в прог­рамата ни, че сигур­ността и спокойс­т­вието на биз­неса е изк­лючително важно. В Бъл­гария цялата икономика се базира на общес­т­вени поръчки и еврофон­дове. Преките чуж­дес­т­ранни инвес­тиции са се сринали, защото инвес­титорите нямат сигур­ност и спокойс­т­вие у нас. Ние залагаме на пред­видима биз­нес среда и модерно управ­ление“, каза пред биз­нес­мените от Силис­тра зам.-председателят на ПГ на „Визия за Бъл­гария“ Весела Лечева. Тя кон­с­татира, че биз­несът се оплаква в цялата страна от натиск, и нерег­ламен­тирани прак­тики. „Каква икономика ще имаме и какво произ­вод­с­тво след няколко години, когато свър­шат еврофон­довете?“, попита Лечева.

На срещата присъс­тва и народ­ният пред­с­тавител от левицата Стоян Мир­чев. По думите му сис­темите в дър­жавата не работят. Той добави, че за всеки регион ще има отделна визия. „Тези проб­леми, които са за София, не са същите като в Силис­тра. Тук градът е в демог­раф­ска катас­т­рофа. Биз­несът не може да намери и кадри. Решенията, които пред­лагаме, са мащабни. Но и поради тази причина, искаме мнението на хората“- зак­лючи Стоян Мир­чев.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...