Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 128, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Турция – важен фактор в политиката на България

Турция – важен фактор в политиката на България

Турция – важен фактор в политиката на България

„Турският въпрос и държавната сигурност – книга втора Измамата” е мащабно политологично изследване на дипломата и експерт по сигурността Любомир Шопов

На пазара е новата книга на извес­т­ния екс­перт по сигур­ността и дип­ломат пос­ланик Любомир Шопов. Авторът на „Отдел Трети” и „Геноцид” пред­с­тавя днес от 17.00 часа днес, 22 октом­ври, във Воен­ния клуб в столицата „Измамата”, която е продъл­жение на третата му книга „Тур­с­кият въп­рос и дър­жав­ната сигур­ност”, пуб­ликувана от ИК ЗЕМЯ през 2016 г. Любомир Шопов е един от най-известните и утвър­дени поз­навачи на Бал­кан­с­ката политика и в час­т­ност на българо-турските отношения в тех­ния исторически и съв­ременен аспект. Заемал е дип­ломатически пос­тове в Мос­ква и във Виена, където е пос­тоянен пред­с­тавител на Бъл­гария на преговорите между Вар­шав­с­кия договор и НАТО за разоръжаване в Европа, от 19851988 г. ръководи отдела за Бал­кан­с­ките страни в Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи, а след това отдела работа с тур­с­кото население в ЦК на БКП. Понас­тоящем той е член на Асоциацията на разуз­навачите от запаса и на Национална асоциация „Сигур­ност”, чест автор на страниците на вес­т­ник ЗЕМЯ и други издания, където прави задъл­бочени и остри вън­ш­нополитически анализи.

В книгата си пос­ланик Любомир Шопов раз­г­лежда меж­дудър­жав­ните отношения в миналото и днешни дни, философията и „двой­ните” стан­дарти в политиката. Авторът засяга и стратегичес­кия проект „Нова Тур­ция” на президента Реджеп Ердоган, пос­тавяйки акцент върху лич­ността и политиката му. Според Шопов Бъл­гария се намира в един своеоб­разен трети период на своето раз­витие, в който дър­жавата губи суверенитет и се прев­ръща в територия, под­в­лас­тна на запад­ния и тур­ски капитал и с население, интен­зивно губещо своите традиции, национални цен­ности и харак­тер. Тази нерадос­тна кон­с­татация дип­ломатът прави на базата на анализ на огромен масив от геополитическа, политическа и стопан­ска инфор­мация. Амбиция на автора е да проникне в джун­г­лата на лъжите в днеш­ната сложна и бързо променяща се геополитика, на пренареж­дането на светов­ния ред от еднополюсен към многополюсен, на западането на традиционни и въз­хода на нови глобални фак­тори и док­т­рини. В книгата се мар­кират и елементи от слож­ния механизъм на меж­дународно общуване, който дава въз­мож­ност на всеки за лична преценка и отсяване на измамата от истините. А според кон­с­татацията на автора най-голямата измама в днеш­ната политика, е че тя служи на интересите на хората.

В изс­лед­ването, което има не само докумен­тален и мемоарен, но и приносен научен харак­тер, пос­ланик Шопов засяга теми като силата в политиката и политиката на силата през вековете, Европа и ней­ното раз­витие и след­военни сис­теми за сигур­ност след Пър­вата, Втората световна и Студената война. Също така: Вън­ш­нополитичес­ката док­т­рина на САЩ, неолиберал­ния модел и гос­под­с­т­вото на глобал­ния финан­сов капитал. Пред­мет на анализ са не само запад­ния модел на раз­витие, но и неговите раз­рас­т­ващи се алтер­нативи – Евразия, БРИКС (съюзът между Русия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия), Шан­хайс­ката организация за сът­руд­ничес­тво. Извод, е че светът неминуемо вече живее в нов, многополюсен световен ред.

Във вът­реш­нополитически план Любомир Шопов анализира прехода като Трета национална катас­т­рофа. В областта на вът­реш­ната политика на южната ни съседка, авторът раз­вива свой нес­тан­дар­тен пог­лед към тур­с­ките док­т­рини към Бъл­гария и раз­лома между политичес­ките въз­г­леди, стратегиите и так­тиките на двамата най-изувени тур­ски лидери в пос­лед­ното столетие – Мус­тафа Кемал Ататюрк и Реджеп Таип Ердоган. В частта „Въз­родител­ните процеси в Бъл­гария и Тур­ция” Шопов се спира на дър­жав­ната политика към мал­цин­с­т­вата в Тур­ция, която е слабо поз­ната у нас. Не са спес­тени и изводите за политичес­ката линия на премиера Бойко Борисов и на почет­ния пред­седател на ДПС Ахмед Доган като визии за отношенията България-Турция. Книгата завър­шва с емоционален авторов текст под заг­лавие „Монолог за епилог или нек­ролог на бъл­гар­с­ката дър­жава?”.

Екс­пер­тите на ЗЕМЯ са единодушни, че книгата „Измамата” ще е едно от събитията на 2018 година в областта на политичес­кия и вън­ш­нополитически анализ, защото тя раз­вива своите тези извън изтър­кания език на статук­вото и традицион­ните парадигми за анализ на меж­дународ­ните процеси. Тя със сигур­ност е ценен документ, защото е писана в първо лице – не от кабинетен изс­ледовател, а от автен­тичен учас­т­ник в едни от най-драматичните страници в новата ни история, поз­навач на тай­ните и явни механизми на бал­кан­с­ката и европейска дип­ломация.

Теофан Гер­манов

България

Икономика

Loading...

Култура

Отличиха балета на Старозагорската опера като „Балетна трупа на годината“

Балетът на Дър­жавна опера-Стара Загора бе отличен за „Балетна трупа на годината“. Това стана на официална церемония на професионал­ната танцо…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стоилов видя положителна промяна в Левски след успеха над Локомотив (Сф)

Нас­тав­никът на Лев­ски Станимир Стоилов видя положителна промяна в играта на тима при победата с 2:1 над Локомотив (София) в срав­нение с …

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО не безпокои Русия, но ще има отговор

„По отношение на Фин­лан­дия и Швеция, ние нямаме проб­леми с тях, как­вито, за съжаление, имаме с Украйна. С тях нямаме териториални спорове. Н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

При откриване на жътвата властта се изхвърли, че ще се приберат рекордните 7,3 млн. т хлебно зърно

След като в редица региони от страната жът…

Прочети още:

Loading...