Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 128, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 16 от най-големите китайски провинции и 300 компании участват във форум на „16+1” в София

16 от най-големите китайски провинции и 300 компании участват във форум на „16+1” в София

Министър Лиляна Павлова ръководи Четвъртата среща на местните лидери

Без­с­порна е ключовата роля на усилията и отдадеността на мес­т­ните лидери и пред­с­тавителите на мес­т­ните власти за това нашите градове и села да бъдат модерни цен­т­рове, чиято визия, решения, въз­мож­ности и инф­рас­т­рук­тура променят ежед­невно живота на нашите граж­дани и съз­дават условия за успешен биз­нес и по-добър стан­дарт на живот“.

С тези думи минис­търът за Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС Лиляна Пав­лова откри Чет­вър­тата среща на мес­т­ните лидери и Чет­вър­тата работна среща на Асоциацията на облас­т­ните управители от страните от Цен­т­рална и Източна Европа (ЦИЕ) и Китай. Форумите се провеж­дат в рам­ките на фор­мата „16+1“ в Национал­ния дворец на кул­турата в София днес, 20 октом­ври 2018 г. под мотото „Глобално мис­лене, дейс­т­вия на мес­тно ниво“.

Събитието се организира от Минис­тер­с­т­вото на Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС, съв­мес­тно с Облас­т­ния управител на София в сът­руд­ничес­тво с Минис­тер­с­т­вото на икономиката, Столична община, Национал­ното сдружение на общините на Репуб­лика Бъл­гария. Пар­т­ньори от китайс­ката страна са Сек­ретариатът на сът­руд­ничес­т­вото „16+1“, Асоциацията на управителите на провин­циите на страните от Цен­т­рална и Източна Европа и Китайс­ката народна асоциация за приятел­с­тво с чуж­дес­т­ранни дър­жави.

Минис­тър Пав­лова припомни, че

инициативата за сът­руд­ничес­тво между Китай и страните от ЦИЕ има за цел да насърчи стабил­ността и сът­руд­ничес­т­вото

между страните, което обаче следва да съот­вет­с­тва на законодател­с­т­вото и прин­ципите на Европейс­кия съюз.

Отдаваме голямо значение на раз­ширяването на свър­заността с Китай, като считаме, че тя трябва да бъде раз­вита не само по отношение на тран­с­порт и инф­рас­т­рук­тура, а и в редица други сфери като индус­т­рия, сел­ско стопан­с­тво, енер­гетика, образование и кул­тура, туризъм, инфор­мационни тех­нологии“, допълни минис­търът на Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво. Тя посочи темите на днеш­ните срещи между биз­нес­пар­т­ньорите и мес­т­ната власт в София: сел­с­кото стопан­с­тво, туризма, мал­ките и сред­ните пред­п­риятия, индус­т­риал­ните зони и демон­с­т­рацион­ните пар­кове.

Минис­търът припомни че срещата на мес­т­ните лидери е продъл­жение на решенията, взети от лидерите на страните през юли в София на провелата се у нас Срещата на правител­с­т­вените ръководители от фор­мата „16 + 1“.

Привет­с­т­вие към учас­т­ниците в Чет­вър­тата среща на мес­т­ните лидери и Чет­вър­тата работна среща на Асоциацията на облас­т­ните управители от страните от Цен­т­рална и Източна Европа (ЦИЕ) и Китай под­несе министър-председателят на Репуб­лика Бъл­гария Бойко Борисов. Премиерът отбеляза, че отношенията между двете страни никога не са били по-добри, както и че инициативата ще доп­ринесе за тях­ното задъл­бочаване.

Ръководителят на официал­ната китайска делегация и заместник-председател на Пос­тоян­ния комитет на Общокитайс­кото съб­рание на народ­ните пред­с­тавители г-н Цао Дзиен­мин под­несе

привет­с­т­вие към учас­т­ниците във форума от името на китайс­кия премиер г-н Ли Къцян.

Той посочи, че сът­руд­ничес­т­вото във фор­мата пред­с­тав­лява „златен мост“ за нови резул­тати и пос­тигане на очак­ваното увеличение на тър­говията и инвес­тициите, сът­руд­ничес­т­вото в инф­рас­т­рук­турата, сел­с­кото стопан­с­тво, турис­тите, кул­тур­ния обмен на пазарни механизми и проекти. Той посочи, че отношенията между двете страни биха се подоб­рили значително, ако се осъщес­т­вят облек­чения за туризма и кул­тур­ния обмен – улес­нена процедура за издаване на визи, мит­нически облек­чения, активен обмен по линията на образованието и младежта, раз­работ­ване на инициативи в областта на спорта и по-добро бъдеще за нашите деца.

В привет­с­т­вието си към форума минис­търът на икономиката Емил Караниколов съобщи и дан­ните за двус­т­ранна тър­говия , нарас­нала до над 2 милиарда щат­ски долара по данни към края на миналата година. Износът от Бъл­гария се е увеличил десеток­ратно, а интересът е към сел­с­кос­топан­ски стоки, етерични масла и коз­метика, вино и минерална вода, съобщи той и посочи, че тези и други стоки страната ще учас­тва на Китайс­кия меж­дународен панаир в Шан­хай.

Привет­с­т­вие към учас­т­ниците във форума под­несе г-н Танг Юджин, губер­натор на провин­ция Ляонин. Той изтъкна предим­с­т­вата на неговия регион и готов­ността за сът­руд­ничес­тво с бъл­гар­с­ките общини и със страните от сът­руд­ничес­т­вото „16+1“ . От името на града-домакин на форума привет­с­т­вие под­несе кметът на София Йор­данка Фан­дъкова. Тя изтъкна предим­с­т­вата на столицата и фак­тите, че е в 10 на светов­ните градове в раз­витие на новосъз­дадените ком­пании, регион с богата кул­тура и история, благоп­риятен за пуб­лично инвес­тиране и раз­витие. Кметът посочи, че градовете у нас имат установени пар­т­ньор­с­тва с 22 китайски градове-партньори и че ръс­тът на китайс­ките туристи значително се е увеличил през пос­лед­ните години, като те вече заемат 13-о място в класацията на столицата.

Пред­с­тавител на Чешка репуб­лика и президент на Асоциацията на облас­т­ните управители „16+1‘‘ г-н Мирос­лав Новак също се обърна към учас­т­ниците във форума с проек­тите, които Прага е осъщес­т­вила като

обмен на студенти и инфор­мация, инвес­тиции в младите хора, в областта на медицината и инф­рас­т­рук­турата

, а само преди дни чеш­ката столица беше домакин на Китайс­кият инвес­тиционен форум.

Рекор­ден брой китайски провин­ции вземат учас­тие в днеш­ните срещи на мес­тно ниво в София. У нас са пред­с­тавителите на 15 от най-развитите провин­ции, с население от 40 до над 100 милиона граж­дани.

Данни на китайс­ката Асоциацията на облас­т­ните управители сочат, че взаимоот­ношения на добро сът­руд­ничес­тво са установени между повече от 50 бъл­гар­ски региони на раз­лично ниво. Според дан­ните на бъл­гар­с­кото Национално сдружение на общините ценни пар­т­ньор­с­тва са установени от в областта на мобил­ните услуги, дос­тав­ката на модерни тран­с­пор­тни сред­с­тва, произ­вод­с­т­вото на фуражни изделия от няколко бъл­гар­ски региона в регионите на София, Бур­гас, Доб­рич, Хас­ково и Ямбол, както и чрез съз­даването на съв­мес­т­ния цен­тър в тази област в Плов­див – Икономическа зона Тракия. Пол­зот­ворни сът­руд­ничес­тва са установени в популяризирането на традиционни продукти като бъл­гар­ско кисело мляко с община Смолян, в износа на коз­метични продукти с Кар­лово и Казан­лък, в износа на вино – с районите на Асенов­г­рад, Благоев­г­рад, Пазар­джик и др.

300 пред­с­тавители на китайс­кия и бъл­гар­с­кия биз­нес и делегации от страните от Цен­т­рална и Източна Европа учас­т­ват в провеж­дащата се среща на мес­т­ните лидери. Пред­с­тавителите на китайс­ките пред­п­риятия ще се срещ­нат с бъл­гар­ски ком­пании по време на форума „B2B“, планиран следобед в рам­ките на фор­мата. Сред заявилите учас­тие китайски и бъл­гар­ски фирми се отличават големи ком­пании, които оперират в раз­лични сфери на дей­ност – едни от най-големите фирми на енер­гий­ния пазар, в тър­говия със сел­с­кос­топан­ски стоки, в изг­раж­дането на турис­тическа инф­рас­т­рук­тура и инвес­тиции, в сферата на кул­турно твор­чес­тво и организация на световни изложби и изложения, тър­гов­ски пред­с­тавители на мес­тни и зад­г­ранични продукти и пар­т­ньори на чужди ком­пании на китайс­кия пазар.

Бъл­гария вече два пъти е била домакин на форуми на мес­т­ните лидери в рам­ките на фор­мата „16+1

- Третата работна среща на Асоциацията на облас­т­ните управители на страните от ЦИЕ и Китай, провела се в Плов­див на 19 октом­ври 2017 г., и на Пър­вата среща на кметовете на столиците на страните от ЦИЕ и Китай в София на 27 сеп­тем­ври 2016 година.

За полугодие тър­говията на Бъл­гария с Китай нарас­тва с 22%

За пър­вото полугодие на 2018г. тър­говията с Китай се увеличава с 22%, спрямо същия период на 2017г. и над­х­върля 1.135 млрд. щ.д. Това заяви минис­търът на икономиката Емил Караниколов в изказ­ването си по време на събитието. Минис­тър Караниколов посочи, че за пос­лед­ните 10 години бъл­гар­с­кият износ за Китай се е увеличил десеток­ратно, а през пър­вите шест месеца на тази година нарас­тва с още 10% спрямо 2017 г. и въз­лиза на 366.7 млн. щ.д. „Вяр­ваме, че има още въз­мож­ности за по-нататъшно раз­ширяване на бъл­гар­с­кия износ за Китай“, изтъкна още Караниколов. Икономичес­кият минис­тър под­черта, че с цел лан­сиране на бъл­гар­с­ките продукти на китайс­кия пазар, Бъл­гария ще учас­тва след­ващия месец в пър­вото издание на Китайс­кия меж­дународен панаир за вносни стоки, който ще се проведе в Шан­хай. „Учас­тие ще вземат 32 бъл­гар­ски фирми от сек­торите: хранително-вкусова промиш­леност, коз­метика и услуги“, допълни той.

България

Икономика

Loading...

Култура

Отличиха балета на Старозагорската опера като „Балетна трупа на годината“

Балетът на Дър­жавна опера-Стара Загора бе отличен за „Балетна трупа на годината“. Това стана на официална церемония на професионал­ната танцо…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стоилов видя положителна промяна в Левски след успеха над Локомотив (Сф)

Нас­тав­никът на Лев­ски Станимир Стоилов видя положителна промяна в играта на тима при победата с 2:1 над Локомотив (София) в срав­нение с …

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО не безпокои Русия, но ще има отговор

„По отношение на Фин­лан­дия и Швеция, ние нямаме проб­леми с тях, как­вито, за съжаление, имаме с Украйна. С тях нямаме териториални спорове. Н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

При откриване на жътвата властта се изхвърли, че ще се приберат рекордните 7,3 млн. т хлебно зърно

След като в редица региони от страната жът…

Прочети още:

Loading...