Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Моделът е изчерпан, нужна е радикална промяна

БСП: Моделът е изчерпан, нужна е радикална промяна

БСП: Моделът е изчерпан, нужна е радикална промяна

Преживяваме тежка икономическа и политическа криза, категорични са от левицата

Моделът на управ­ление на страната е изчер­пан. Нужно е обединение около няколко идеи, в дъл­гос­рочен план, за раз­витие на страната.” Това каза пред БНР народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария” Жельо Бой­чев. Той добави, че БСП е в под­готовка на алтер­натива за раз­витие на страната и радикална промяна на социално – икономичес­кия модел на управ­ление на дър­жавата, имайки пред­вид „Визия за Бъл­гария”. „По отношение на сис­темата на здравеопаз­ването, ние имаме алтер­натива за раз­витието му. Това, което ни се пред­лага от ГЕРБ не само не решава проб­лемите в сек­тора, нап­ротив, потъваме още повече. И двата модела на Кирил Ананиев са грешни. Пър­вият, за демонополизацията на НЗОК, не решава проб­лема, който извежда, че нямало пари за здраве, защото демонополизирането на касата не дава допъл­нително сред­с­тва, а ги намалява. Тогава ще се стигне до ситуация да има здравни каси за бедни и за богати. Вторият модел, който се пред­лага, ще промени солидар­ния здравен модел и ще го нап­рави зас­т­рахователен. Сега пред­лагат още 800 милиона за здравеопаз­ването, без да са затег­нали раз­ход­ването на сред­с­т­вата”, каза Жельо Бой­чев. Според него, в момента, има бели петна на цели територии в Бъл­гария, където хората са зат­руд­нени, като дос­тъп до здравеопаз­ване, заради липса на бол­ници. Това е и ограничение на кон­с­титуцион­ното им право.

По темата за хвал­бата на премиера, че имало раз­к­риваемост на кон­т­рабан­дата, Бой­чев попита– къде са кон­т­рабан­дис­тите. Същев­ременно няма по-високи приходи от кон­т­рабан­дата. Според него, в момента, има тежка политическа криза.

Той комен­тира и протеста на май­ките на деца с увреж­дания– че е отв­ратителен опитът на правител­с­т­вото да противопос­тавя раз­лични групи хора с увреж­дания– едни  на други.

Кор­нелия Нинова след среща с президента Радев: Дър­жавата да се завърне в общес­т­вения живот

“С президента Радев се обединихме около идеята за връщането на ролята на дър­жавата в ключови сек­тори от общес­т­вения живот, като получихме и препоръки– как да бъде кон­к­ретизирана тази роля в отдел­ните сфери“. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова след среща с президента Румен Радев. Тя обясни, че левицата е поис­кала тази среща за обсъж­дане на проекта“Визия за Бъл­гария“. Тя под­черта, че срещата е била работна и впечат­ляваща и президен­тът е учас­т­вал в нея с пет­надесет души– всички свои сек­ретари, съвет­ници, екс­перти. “Раз­говорът беше много детай­лен и по сек­торни политики, както с нашите екс­перти, така и с неговите. Минахме почти през всички сфери, отразени в нашата Визия, и имаме съв­падения на позиции“, заяви Нинова. Тя комен­тира, че БСП е получила поз­д­рав­ление за това, че е пред­п­риела този раз­говор, че е пред­ложила този под­ход към цялото бъл­гар­ско общес­тво, към всеки, който иска да се включи проз­рачно в широк общес­т­вен дебат по ключови въп­роси. Тя заяви, че по време на срещата  е била заявена и под­к­репа за пред­ложението на левицата - всички заедно да работим за въз­с­тановяване на доверието в инс­титуциите, които не се пол­з­ват с такова, в момента, от бъл­гар­с­ките граж­дани. Пред­седателят на БСП заяви, че юрис­тите са посочили и кон­к­ретни мерки– как да стане това. “На трето място, единодушни сме, че цели сис­теми се нуж­даят от смяна на моделите, по които фун­к­ционират. И двете страни изтък­нахме, че това е сферата на здравеопаз­ването, образованието, на цялата сис­тема на социал­ната дър­жава, която е нефун­к­ционираща в момента“, каза още тя.

Нинова под­черта, че двете страни са останали отворени за след­ващи раз­говори. “Изразявам, от името на нашия екип, изк­лючително задовол­с­тво за работ­ната среща. Много под­гот­вена, като екс­пер­тиза, с мнения от двете страни, с кон­к­ретни препоръки, които ние ще вземем пред­вид и очак­ваме след­ваща среща“, заяви тя. По думите й след­ващият раз­говор ще бъде, когато дис­кусията по Визията прик­лючи в цялата страна и тек­с­товете бъдат кон­к­ретизирани с пред­ложения, които са получено  от цялото общес­тво.

От страна на БСП, в дис­кусията взеха учас­тие депутатите Драгомир Стой­нев, Крум Зар­ков, Ирена Анас­тасова, проф. Георги Михай­лов, Георги Гьоков, Любомир Бонев, Славчо Вел­ков, членът на ИБ Атанас Зафиров и екс­перти.

От страна на президен­т­с­т­вото, в дис­кусията взеха учас­тие вицеп­резиден­тът Илияна Йотова, Иво Хрис­тов  - начал­ник на кабинета на президента,  Димитър Стоянов — главен сек­ретар, както президен­т­с­ките съвет­ници по национална сигур­ност, по правни въп­роси и антикоруп­ция, по социални политики и здравеопаз­ване, по икономика, инвес­тиции и регионално раз­витие, по вът­решна политика и граж­дан­ско общес­тво, по образование и по духов­ност и кул­тура.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...