Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Станаха ясни новите конституционни съдии

Станаха ясни новите конституционни съдии

Станаха ясни новите конституционни съдии

В края на миналата сед­мица станаха ясни новите кон­с­титуционни съдии от съдеб­ната и президен­т­с­ката квота. Общото съб­рание на съдиите от вър­хов­ните съдилища – касационно и админис­т­ративно, издиг­наха за отговор­ните пос­тове Пав­лина Панова и Надежда Джелепова, а президен­тът Румен Радев наз­начи члена на своя Правен съвет проф. Атанас Семов.

Пав­лина Панова е родена в Грамада, Видин­ско. Била е прокурор в Софийс­ката районна прокуратура. Съдия пос­ледователно в Софийс­кия районен и град­ски съд, апелативен съдия, 11 години е член на ВКС, чийто заместник-председател е в момента. Специализирала е в Гер­мания, Люк­сем­бург. Полша, Фран­ция, Холан­дия. Док­тор по право, съдия в Европейс­кия съд за правата на човека в Страс­бург.

Съдия Джелепова е с над 34 години юридически стаж, 17 години от които са във Вър­хов­ния админис­т­ративен съд. Била е  районен съдия и пред­седател на Районен съд — Елин Пелин, член на Софийс­кия окръжен съд. Заместник-председателката на ВАС досега ръководи и Второ отделение на съда.

Атанас Семов е професор по право на Европейс­кия съюз и ръководител на Меж­дународ­ната магис­тър­ска прог­рама по право на Европейс­кия съюз в Юридичес­кия факул­тет на Софийс­кия универ­ситет „Свети Климент Охрид­ски“.

През 2012 г. е удос­тоен от Европейс­ката комисия с тит­лата „Жан Моне професор“. Провежда лек­ционни кур­сове в редица европейски универ­ситети. Автор е на 12 книги и над 70 научни пуб­ликации в бъл­гар­ски и чуж­дес­т­ранни издания. За кратко е зам.-председател на 41-вото НС. От 2017 г. е член на Прав­ния съвет при президента на Репуб­лика Бъл­гария. Син е на големия учен и пуб­лицист проф. Марко Семов.

Припом­няме, че пар­ламен­тът вече избра своя кон­с­титуционен съдия и това е членът на ВКС Красимир Влахов.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...