Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет22102020

Брой 203, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова към кметовете: търсете резерви, но не вдигайте данъците на старите коли

Нинова към кметовете: търсете резерви, но не вдигайте данъците на старите коли

Нинова към кметовете: търсете резерви, но не вдигайте данъците на старите коли

Строителната камара поиска да спра разследването на Елена Йончева, отказах им, разкри лидерката на социалистите

Кол­кото и да ви е трудно, тър­сете резерви, но не вдигайте данъците на старите коли.” Към това апелира лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на широка дис­кусия по Алтер­натив­ния бюджет пред мес­т­ната власт. На срещата присъс­т­ваха народни пред­с­тавители от левицата, кметове, изб­рани и под­к­репени от БСП, пред­седатели на общин­ски съвети, общин­ски съвет­ници, екс­перти – пред­с­тавители на неп­равител­с­т­вени организации в сферата на регионал­ната политика. На събитието присъс­тва и ръковод­с­т­вото на Национално сдружение на кмет­с­т­вата в Бъл­гария. Нинова обясни, че независимо коя политическа сила управ­лява, трябва да уважава мес­т­ната власт и бюджетирането да бъде по закон, без да се прави раз­лика между жителите на общините. „Стимулирайки едни кметове за раз­лика от други, се наказ­ват бъл­гар­ски граж­дани. Аз не съм Бойко Борисов. Не мога да ви нареж­дам, но ви моля, с оглед на това, което се задава през 2019 г., намерете резерви и начини, но не увеличавайте драс­тично мес­т­ните данъци и такси. Не би било правилно, заради сбър­каната правител­с­т­вена политика, да наказ­ваме хората“, каза Нинова пред кметовете. Тя добави, че градоначал­ниците, изб­рани и под­к­репени от БСП, винаги са били социално чув­с­т­вителни и са прилагали множес­тво социални мерки, насочени към хората, като без­п­латни дет­ски градини и социални кухни. Тя припомни, че по-високият данък за старите коли ще засегне над 2 милиона бъл­гари от след­ващата година. Нинова обърна внимание, че „Визия за Бъл­гария“ е стратегически документ с пред­ложения за промяна на модела на регионал­ната политика и мес­т­ната власт. „Раз­лич­ните пар­тии пред­лагат раз­мес­т­вания на раз­лични суми и пера, капиталови раз­ходи и др., но това е в рам­ките на един модел на отношение цен­т­рална – мес­тна власт. Време е да поговорим за промяна на този модел за отношенията цен­т­рална и мес­тна власт“, категорична бе Кор­нелия Нинова.

Няма да тъл­кувам мотивите на глав­ния прокурор. Правим изводи от фак­тите– че поис­каните имунитети идват след две години, в момент, в който, особено Елена, много ярко се прояви в раз­с­лед­ващи нейни материали и филми“, каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пред Дарик радио. Тя уточни, че мотивите изг­леж­дат интересно– за пране на пари за закупуване на фотокамери и тех­ника за снимане на филми в Сирия. „Странни са всички тези неща“, каза тя и припомни, че “сиг­налите“ започ­наха от ГЕРБ– от Антон Тодоров, Делян Доб­рев, Тома Биков,  всички тези обвинения по времето на Кум­гейт. Тя уточни, че при проф. Георги Михай­лов обвиненията започ­ват  след ярките му прояви по вота на недоверие за здравеопаз­ване. „Две ост­риета на БСП! Опозиция не упр­в­лява, не раз­даваме общес­т­вени поръчки“, каза Нинова. Тя комен­тира, че Елена Йон­чева раз­полага с документи, които водят до изводи за коруп­ция и злоупот­реби, като под­черта, че става въп­рос за трасето край Своге, където стана катас­т­рофата. Тя обясни, че става въп­рос за протокол, нап­равен години преди катас­т­рофата, в който раз­лични инс­титуции кон­с­татират нарушенията и злоупот­ребите при строител­с­т­вото на отсеч­ката и каз­ват, че незабавно трябва да се коригира, но никой не си е мръд­нал пръста. „Някой трябва да носи отговор­ност– защо някой, цяла година, е прос­пал тази препоръка“, попита Нинова. Тя комен­тира, че депутати са поис­кали обек­тивна проверка на обс­тоятел­с­тва– искат инфор­мация, искат независима лаборатория. Кор­нелия Нинова каза, че при срещата си със строител­ната камара,  е гаран­тирала, че

при смяна на управ­лението ще има ред, правила, закон и всички ще бъдат рав­нопос­тавени

, че никой няма да бъде изнуд­ван да връща пари от общес­т­вени поръчки. Тя припомни, че камарата е поис­кала да не се внася искане до АПИ.  „Отказах и казах, че няма да спра Елена. Нито искам, нито мога, защото искам истината– ако има нарушения, да има отговор­ност“- отбеляза лидерът на БСП.

 „Раз­лич­ното в правенето на Алтер­натив­ния бюджет е, че не както друг път, над­даваме– те дават 500 млн. за здраве, ние 600 млн., те за социални помощи– 100, ние 120. Това не решава проб­лема. Раз­лич­ното е, че пред­лагаме финан­сирането да върви с промяна в моделите“-каза Кор­нелия Нинова по темата за бюджета. Тя изтъкна, че дадените от правител­с­т­вото 500 млн. за здравеопаз­ване не намаляват цената на лекар­с­т­вата, не правят здравеопаз­ването по– дос­тъпно, не задър­жат лекарите, не под­гот­вят нови медицин­ски сес­три. „Нашият бюджет решава точно това. Не просто наливане на пари, а даване на пари с ефект, който да стигне до хората“, поясни Нинова. Тя комен­тира, че в Алтер­натив­ния бюджет е заложено за образованието пари да се дадат за без­п­латни учеб­ници до 12 клас. „Не са много пари, но биха помог­нали на много хора“, под­черта тя. Нинова обясни, че друго пред­ложение е да има един учеб­ник по пред­мет за цялата страна. „Няма сис­тема в образованието, кол­кото и пари да се наливат“, комен­тира лидерът на левицата.

След сериозни раз­говори в нашето политическо семейс­тво, ПЕС, се стигна до решение да се остави свобода на отдел­ните дър­жави да си нап­равят лис­титите и плат­фор­мата– с какви пос­лания, с какви политики се изп­ращат кан­дидатите.  По– важ­ното е бъл­гарите да гледат хората в лис­тите и лицата, които издигаме и защо отиват там“, аргумен­тира се Нинова. „Ще изп­ратим хора, които ще отс­тояват политиките на Бъл­гария и на БСП“, изрази увереност лидерът на БСП. Тя обясни, че

има няколко неща от които БСП няма да отс­тъпи– от позициите за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция и за Пакта за миг­рация на ООН.

Нинова комен­тира, че в пакта има хубави тек­с­тове, които касаят нашата диас­пора, но между доб­рите тек­с­тове, с дребен шрифт, има тревожни неща, нап­ример– да се издават документи за самолич­ност на хора, които са прис­тиг­нали без такива. „Ние сме за помощ на бежан­ците при война– това е меж­дународно, бъл­гар­ско човешко право, но раз­ширяването на кръга на миг­рация по екологични, икономически и социални причини е опас­ност“, обясни Нинова.

Хората ни смятаха за част от статук­вото. Затова пред­ложихме „Визия за Бъл­гария“. Ние не сме еднакви. Ако бяхме едно и също, щях да приема да съм пред­седател на пар­ламента, колегите ми да са минис­три. Изб­рахме труд­ния път– да останем в опозиция и да се раз­личим от статук­вото Пътят е верен, просто трябва да продъл­жим усилията и да не се предаваме“, категорична бе Нинова. Тя изрази увереност, че е алтер­нативата на Бойко Борисов, но в политиките, не в пос­товете. 

Top of Form

Йон­чева: Сиг­нал за неред­ности с пътя край Своге е изп­ратена още миналата година

Преди да бъде отнет имунитетът на Елена Йон­чева, тя заедно с колеги от БСП, внесе искане за независима екс­пер­тиза, която да установи качес­т­вото на магис­т­ралите. Йон­чева  комен­тира, че преди 3 дни е получила  кон­с­татив­ният протокол за пътя край Своге. “Докумен­тът от 20 юни, миналата година, е бил изп­ратен до Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ още тогава“, каза Йон­чева. Тя обясни, че в него, на базата на екс­пер­тиза, са били изб­роени в 7 точки проб­леми с пътя, където загинаха 20 души. Депутатът комен­тира, че в пър­вите две пише, че е установено износ­ване на гор­ния слой на асфалта и лошо сцеп­ление, както и рис­ков завой с голям вираж– точно в учас­тъка, където стана инциден­тът през август тази година. Йон­чева поясни, че докумен­тът, изп­ратен до пътна аген­ция, съдържа задъл­жително пред­писание– “пълна под­мяна на асфал­товото пок­ритие“, и че срокът за изпъл­нение е “незабавно“. “Изп­раз­тихме този документ вед­нага в прокоратурата и изводите трябва да ги нап­рави тя“, заяви народ­ният пред­с­тавител.

Елена Йон­чева раз­каза, че започ­нала да получава документи, след като БСП поиска от АПИ да раз­реши независими лаборатории от чуж­бина да нап­равят проверка на петте магис­т­рали. Йон­чева припомни, че бив­шият стрителен минис­тър Николай Нан­ков е заявил официално, че има влагани недопус­тими материали в асфал­товата смес при ремонта край Своге.

България

Икономика

Правителството обмисля дали да вземе 4.5 млрд. евро заеми от ЕС

Бъл­гария очаква голямо под­помагане от Европейс­кия съюз в след­ващия прог­рамен период 20212027 година. “Имаме 9 милиарда евро за кохезион­ната…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Имаме възможности да прескочим групите на Лига Европа, твърди капитанът на „червените“ Петър Занев

Нас­тав­никът на ЦСКА Стамен Бел­чев сподели …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие