Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 242, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът: Модерните оръжия не компенсират недостига на хора в армията

Президентът: Модерните оръжия не компенсират недостига на хора в армията

Президентът: Модерните оръжия не компенсират недостига на хора в армията

Румен Радев изрази признателност и уважение към ръководството и преподавателите от Националния военен университет „Васил Левски“

Трябва да инвес­тираме повече в под­готов­ката на бъдещите военни лидери на Бъл­гария. Модер­ното оръжие и съв­ремен­ните тех­нологии не могат да ком­пен­сират лип­сата на хора, защото професионално под­гот­вените офицери, сер­жанти и вой­ници са в основата на модер­ната армия, от която Бъл­гария има нужда. Това заяви президен­тът и вър­ховен глав­нокоман­д­ващ на Въоръжените сили Румен Радев на церемонията във Велико Тър­ново по случай 140 години от началото на воен­ното образование в Бъл­гария и отк­риването на пър­вото военно училище, съоб­щиха от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава.

В тази сложна обс­тановка армията продъл­жава да се топи, а все още не намираме необ­ходимата политическа воля и ресурси да се прек­рати отливът на хора“, под­черта дър­жав­ният глава. Румен Радев посочи, че днес воен­ното образование е изп­равено пред сериозни изпитания, а динамич­ната и неп­рекъс­нато изос­т­ряща се среда на сигур­ност и ограничените ресурси увеличават неп­рекъс­нато изис­к­ванията към воен­нос­лужещите да определят точ­ните приоритети, да усвояват необ­ходимите знания и да изг­раж­дат адек­ватни умения и способ­ности.

По думите на президента като правоп­рием­ник на Софийс­кото военно училище Национал­ният военен универ­ситет „Васил Лев­ски“ може да се гор­дее с изминатия път, защото „най-високият зрелос­тен изпит на бъл­гар­с­кото офицер­с­тво винаги е бил този пред историята“.

Дър­жав­ният глава припомни, че още пър­вият произ­веден випуск на воен­ното училище учас­тва в Сръбско-българската война в защита на Съединението и бъл­гар­с­ката свобода, а впос­лед­с­т­вие изнася на плещите си учас­тието на Бъл­гар­с­ката армия във вой­ните за национално обединение. „Въз­питаниците на училището бележат бляс­кави победи и полагат кости в името на нашата свобода, независимост и благоден­с­т­вие. Внушителен е броят на пред­с­тавителите на бъл­гар­с­кия обществено-политически елит, придобили своето образование и под­готовка тук“, заяви още Румен Радев.

В привет­с­т­вието си дър­жав­ният глава под­черта, че и днес Национал­ният военен универ­ситет е сред най-престижните образователни и научни инс­титуции в страната.

Президен­тът изрази приз­нател­ност и уважение към ръковод­с­т­вото и преподавателите от Национал­ния военен универ­ситет „Васил Лев­ски“ за високите резул­тати и всеот­дай­ност, за чув­с­т­вото за дълг, с които пазят традициите и успяват да осъв­ременят учеб­ните планове, прог­рамите, фор­мите и методите за обучение в тези трудни за Бъл­гария и за Бъл­гар­с­ката армия времена. „С особено удов­лет­ворение бих искал да отбележа, че Национал­ният военен универ­ситет изг­ражда лидери — лич­ности с харак­тер и умения, въз­питани в цен­нос­тите и идеалите на родолюбието, на дълга и честта“, каза още Румен Радев.

В словото си дър­жав­ният глава увери кур­сан­тите и студен­тите на вис­шето училище, че са изб­рали правил­ното място и им пожела да бъдат смели и всеот­дайни, мъдри ръководители и да служат с дос­тойн­с­тво и чест на Бъл­гария. „Дълго ни внушаваха, че ни тряб­ват знания и ком­петен­т­ност, а понятията дълг и родолюбие биваха отп­ращани в миналото. Днес бъл­гарите ясно усещат, че във време, в което са изморени от корист, сметки и лъжи, имат все повече нужда от хора, отдадени и пос­ветени на Бъл­гария, от хора, от които зависи самото оцеляване на нашето общес­тво. Убеден съм, че вие сте хората, на които Бъл­гария може да раз­чита и които Бъл­гария очаква“, категоричен беше президен­тът.

По време на тър­жес­т­веното чес­т­ване в Музикално-драматичния театър „Кон­с­тан­тин Кисимов“ присъс­т­ваха вицеп­ремиерът и минис­тър на отб­раната Красимир Каракачанов, начал­никът на отб­раната генерал Анд­рей Боцев, Великотър­нов­с­кият мит­рополит Григорий, народни пред­с­тавители, генерали, офицери, сер­жанти, вой­ници и ветерани. Румен Радев посети Правос­лав­ния храм „Св. Сед­мочис­леници“ и под­несе цветя пред памет­ника на Васил Лев­ски и памет­ника на въз­питаниците в района на вис­шето училище.

КАРЕ:

Минис­тър Каракачанов: Офицерите са лидери в бъл­гар­с­кото общес­тво

Бъл­гар­с­ките офицери трябва да живеят със съз­нанието, че са лидери в бъл­гар­с­кото общес­тво. Това каза във Велико Тър­ново вицеп­ремиерът и минис­тър на отб­раната Красимир Каракачанов, цитиран от БТА

Той учас­тва в тър­жес­т­веното съб­рание, пос­ветено на 140 години от съз­даването на пър­вото военно училище и началото на воен­ното образование в Бъл­гария. Преди 140 години в пър­вия випуск на Воен­ното училище са пос­тъпили 165 млади бъл­гар­ски мъже. Те са показали наученото още през 1885 година в Сръбско-българската война. Само за 66 години след Освобож­дението на Бъл­гария Воен­ното училище е дало на бъл­гар­с­кото общес­тво трима пред­седатели на Народ­ното съб­рание, десетки народни пред­с­тавители, петима министър-председатели.

Икономика

Култура

Спорт

Жозе Моуриньо крие Рома преди мача с ЦСКА в София

Жозе Моуриньо крие Рома преди мача с ЦСКА в София

Шотландецът Ник Уолш ще ръководи двубоя на националния стадион „Васил Левски“

Рома няма да тренира в София преди пред­с­тоящия в чет­вър­тък от 1

Прочети още:

Loading...

Свят

Чехия въвежда задължителна ваксинация срещу COVID-19

Чехия въвежда задължителна ваксинация срещу COVID-19

Мярката е за здравни работници, полицаи, военни и всички хора над 60-годишна възраст

Чеш­ките власти ще въведат задъл­жителна вак­синация срещу …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...