Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон19102020

Брой 200, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Допълнителен ресурс за субсидирана заетост на хора с увреждания

Допълнителен ресурс за субсидирана заетост на хора с увреждания

Допълнителен ресурс за субсидирана заетост на хора с увреждания

13 000 души нуждаещи се от специални грижи са регистрирани в бюрата по труда, съобщи социалният за.-министър Зорница Русинова

Осем нови схеми на стой­ност 58 млн. лв. ще се изпъл­няват през 2019 г. по Оператив­ната прог­рама “Раз­витие на човеш­ките ресурси“, ще продължи и изпъл­нението на вече стар­тиралите. Допъл­нителен ресурс се заделя за суб­сидирана заетост на хора с увреж­дания. Заяви пред БНР заместник-социалният минис­тър Зор­ница Русинова. Заради изк­лючител­ния интерес от биз­неса към схемата за суб­сидирана заетост на хората с увреж­дания, тя получава допъл­нително сред­с­тва, каза още тя. До края на годината поне 1000 души ще започ­нат работа. Интересът е насочен към въз­рас­товата група над 29 години. С европарите се плащат зап­латите на хората с увреж­дания за 24 месеца на база минимални осигурителни прагове. Ако след това работодателят задържи наетия още 6 месеца, получава допъл­нителен бонус от още 6 зап­лати, обясни зам.-министърът. Считаме, че регис­т­рираните близо 13 000 човека с увреж­дания, които са в бюрата по труда, до голяма степен ще могат да бъдат под­к­репени с тези мерки. Досега са сключени над 300 договора за работа на хора с увреж­дания. Заяв­ките, които имаме, са за близо 20 000 работни места с повече админис­т­ративни дей­ности. Има добро териториално раз­п­ределение, обясни още Русинова. С финан­совата под­к­репа на оператив­ната прог­рама продъл­жава зак­риването на домовете за деца. Специална схема догодина ще под­к­репи завър­ш­ващите образование младежи, заяви вис­шият дър­жавен екс­перт. Професионално ориен­тиране и до голяма степен раз­виване на пред­п­риемачески умения като допъл­нителни умения, въз­мож­ност за социално пред­п­риемачес­тво също, обясни приложението на схемата Русинова. Да ги под­гот­вим за живота, а най-сигурният начин да са под­гот­вени за живота, е да имат професия, която да им даде въз­мож­ност да работят след това и да имат доходи. През след­ващата година започва зак­риването и на домовете за въз­рас­тни с психични раз­с­т­ройс­тва и демен­ция, припомни БНР. Пър­вите са 11, като общо в рам­ките на стар­тиращите мерки за след­ващата година ще бъдат раз­к­рити над 100 услуги, които ще обс­луж­ват над 3000 човека, обясни Русенова.

България

Икономика

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

Проблемите - ниска производителност, подпомагане, внос на съмнителни цени

Бъл­гария не може да задоволи вът­реш­ното тър­сене от плодове и зеленч…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Устатият Краев остана резерва

Устатият Краев остана резерва

Националът Божидар Краев, който в пос­лед­ните дни прикова вниманието с гръмки изказ­вания за своята класа, остана само зрител на победа на Мид…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие