Мръсният въздух идва в София в края на годината

Мръсният въздух идва в София в края на годината

Въз­духът в София засега не е замър­сен с фини прахови час­тици (ФПЧ). Очаква се повишено ниво на ФПЧ около Нова година, предуп­реди пред БНТ глав­ният екс­перт в Изпъл­нител­ната аген­ция по окол­ната среда (ИАОС) Тодорка Пет­кова. Тя е категорична, че измер­ванията в момента в столицата не показ­ват високи нива на замър­сяване.

По думите на екс­перта през миналата 2017 година най-високи стой­ности, които превишавали допус­тимите норми на замър­сяване на въз­духа, са кон­с­татирани в Плов­див, Мон­тана и Видин. Пет­кова съобщи, че в понедел­ник миналата сед­мица, 19 ноем­ври, са установени превишения на ФПЧ два пъти в Смолян. Там са регис­т­рирани превишения и във втор­ник и сряда. Във втор­ник, 20 ноем­ври, кон­цен­т­рацията на ФПЧ над допус­тимите норми е имало още и в Благоев­г­рад, както и в Пав­лово, комен­тира Нюз.бг. През чет­вър­тък не е кон­с­татирано превишаване, защото имало силен вятър.