БСП: Ние сме парламентарният глас на протеста

БСП: Ние сме парламентарният глас на протеста

Протес­тите продъл­жават, защото хората са недоволни. Протес­т­ните дейс­т­вия обединяват недовол­с­тва в раз­лични сфери, които определят общата кар­тина.“ Това заяви сек­ретарят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Ирена Анас­тасова пред БНТ. Народ­ният пред­с­тавител комен­тира, че БСП категорично не организира протес­тите, но изрази недоумение– защо пар­тията да не може да бъде изразител на желанието на тези хора. „Ние искаме да сме законов, пар­ламен­тарен глас и  изразяваме исканията на протес­тиращите“- отбеляза Анас­тасова. По въп­роса за увеличаването на зап­латите на учителите, тя комен­тира, че БСП одоб­рява нарас­т­ването на сред­с­т­вата, но има претен­ции към усвояването на определените в бюджета сред­с­тва за квалификации и издаване на учеб­ници. „Същес­т­вува порочна прак­тика за избирането на учеб­ници. Две големи издател­с­тва на учеб­ници си раз­делят тези пари“, комен­тира депутатът.  „Да видим обрат­ната страна на медала. Когато сме в зала, нашите пред­ложения не се приемат“, заяви Анас­тасова, която е член на Комисията по образование и наука. Тя отбеляза, че ПГ на „БСП за Бъл­гария“ ще се регис­т­рира в зала, когато се приемат законовите пред­ложения, които касаят интересите на хората. Депутатът добави, че пред­ложенията, които са записани във „Визия за Бъл­гария“, са резул­тат от много срещи.  Народ­ният пред­с­тавител раз­каза, че много от хората, с които са провеж­дани раз­говори в страната, миналата година, са изпит­вали страх. „Година по-късно, те не се страхуват и аз съм изк­лючително щас­т­лива от този факт“, зак­лючи Анас­тасова.