Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стойнев към управляващите: Не БСП, а ГЕРБ спря „Южен поток”

Стойнев към управляващите: Не БСП, а ГЕРБ спря „Южен поток”

БСП гласува позитивно промените в Енер­гий­ната стратегия и показа как е въз­можно във време на силно опозиционно противопос­тавяне да се дър­жиш дър­жав­нически и да под­к­репиш управ­ляващите”. Това се казва в позиция на депутата от БСП и бивш енер­гиен минис­тър Драгомир Стой­нев, раз­п­рос­т­ранена от прес­цен­търа на пар­тията. Той уточ­нява: „Премиерът Бойко Борисов, раз­бира се, е наясно, че за да се случат големи енер­гийни проекти трябва да се покаже, че зад управ­ляващите има политически кон­сен­сус. Вместо да отчете политичес­ката кон­солидация за позиционирането на Бъл­гария по един разумен начин в новата динамика на отношенията Русия-Турция-ЕС, той отново не устоя и се върна в дотег­налото на всички противопос­тавяне „ние колко сме добри, а вие колко сте лоши“ като обяви, че в ман­дат на БСП е спрян „Южен поток“.

Длъжен съм обаче да кажа няколко неща:

1. Не, в ман­дат на БСП през 2014 г. „Южен поток“ не е спиран. Правител­с­т­вото с учас­тие на БСП бе пос­тавено от ЕС в процес на задейс­т­ване на наказателна процедура. ЕС искаше спирането на изпъл­нението на общес­т­вените поръчки по проекта, заради въп­роси по начина на съз­даване на проек­т­ната българо-руска ком­пания „Южен поток“, случило се в пър­вия ман­дат на Борисов, и след това по процедурни въп­роси относно изб­рания фор­мат за провеж­дане на търга за изпъл­нител. И не е ставало дума за коруп­ция –като подиз­пъл­нители по проекта бяха кон­с­т­руирани над 150 един­с­т­вено бъл­гар­ски строителни ком­пании, за да има равно натовар­ване на този ключов бранш. Мнозин­с­т­вото от строител­ния бранш бе официално в проекта, а Бъл­гар­с­ката строителна камара бе част от процеса в името на проз­рач­ността.

2. Проек­тът „Южен поток“ не бе продъл­жен — и това е точ­ния тер­мин, по решение на вън­шни фак­тори, но правител­с­т­вото с учас­тие на БСП го остави в със­тояние на пълна готов­ност за продъл­жаване – завър­шила процедура по ОВОС, стар­тирало отчуж­даване на терени, раз­решение за строеж, осигурено финан­сиране и още стотици административно-процедурни дейс­т­вия, в които бяха ангажирани включително и общините, през които минаваше трасето.

3. Проек­тът в Бъл­гария обаче бе дис­к­редитиран, омър­сен и в крайна сметка спрян в една небалан­сирана външно-политическа игра и в една тъжно ниска вътрешно-политическа злоупот­реба. Много пъти съм цитирал тогаваш­ния вицеп­ремиер Бъч­варова, сега обаче ще цитирам самият Борисов, който през октом­ври 2015 г. казва, че доказател­с­тво за приятел­с­т­вото ни с американ­с­кия биз­нес е спирането на три големи руски проекта, спирането на руски самолети и приз­наването на воен­ното крило на Хиз­була за терорис­тична организация. Цитирам: „Като има проб­лем с руски проект ние дейс­т­ваме незабавно и затова за „Бургас-Александруполис“ сме в съдилищата, и за „Южен поток“ ще отидем в съдилищата, за „Белене“ вече две години сме в съдилищата в Париж.“ Само преди месец пък Росен Плев­нелиев раз­каза пуб­лично, че той е спрял „Южен поток“ чрез служеб­ния кабинет след правител­с­т­вото на Орешар­ски.

Тази над­п­ревара между инс­титуциите у нас ядоса рус­кия вън­шен минис­тър Лав­ров и той реагира, цитирам: „Бъл­гар­с­кият премиер Бойко Борисов трябва да се срамува пред избирателите и пред страната от изяв­лението си, че рус­ките енер­гийни проекти са били спрени в интерес на САЩ”, припомни депутатът от БСП.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...