Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед29112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Бисер Петков: 2018 година премина под знака на реформирането на политиките за хората с увреждания

Министър Бисер Петков: 2018 година премина под знака на реформирането на политиките за хората с увреждания

2018 година премина под знака на рефор­мирането на политиките за хората с увреж­дания, заяви минис­търът на труда и социал­ната политика Бисер Пет­ков в изяв­ление по повод Меж­дународ­ния ден на хората с увреж­дания, съоб­щиха от прес­цен­търа на МТСП. Преди 26 години Генерал­ната асам­б­лея на ООН обявява 3 декем­ври за Меж­дународен ден на хората с увреж­дания. През нас­тоящата 2018 година фокусът при отбеляз­ването на тази дата е насочен към овлас­тяването на хората с увреж­дания и осигуряването на условия за тях­ното пъл­ноценно приоб­щаване в общес­т­вото. Реализирането на тези цели е продъл­жителен процес, който изис­ква провеж­дане на активна, целенасочена и пос­ледователна политика, както и общо раз­биране и добро сът­руд­ничес­тво между дейс­т­вията на инс­титуциите на дър­жавно и мес­тно ниво и граж­дан­с­кото общес­тво, отбелязва Пет­ков. Днеш­ният ден е и повод за рав­нос­метка какво е нап­равено за гаран­тирането и пъл­ноцен­ното упраж­няване на всички права и свободи на хората с увреж­дания. В тази връзка убедено мога да кажа, че 2018 година премина под знака на рефор­мирането на политиките за хората с увреж­дания, заяви минис­търът, цитиран от Фокус. Той отбелязва, че е извър­вян труден и дълъг път, през който в рам­ките на актив­ния диалог с всички заин­тересовани страни са под­гот­вени четири проекти на нови закони (Закон за пред­п­риятията на социал­ната и солидарна икономика, Закон за хората с увреж­дания, Закон за лич­ната помощ и Закон за социал­ните услуги), които полагат фун­дамента за подоб­ряване на жиз­нения стан­дарт и качес­т­вото на живот на хората с увреж­дания. Новата правна рамка е в съот­вет­с­т­вие с Кон­вен­цията за правата на хората с увреж­дания. Прак­тичес­кото приложение ще осигури по-достъпна среда, дос­тъп до заетост, образование, обучения за придобиване на професионална квалификация, въз­мож­ности за социално включ­ване и независим начин на живот на хората с увреж­дания. „И през 2019 г. Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика ще работи активно за изпъл­нение на приоритета от управ­лен­с­ката прог­рама на правител­с­т­вото за гаран­тиране на правата на хората с увреж­дания. Усилията за усъвър­шен­с­т­ване на нор­матив­ната база в тази област ще продъл­жат с фокус върху съз­даването на условия и гаран­ции за рав­нопос­тавеност и пъл­ноценно учас­тие на хората с увреж­дания във всички области на общес­т­вения живот и осигуряване на социално-икономическата им защита“, казва още минис­тър Пет­ков.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...