Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Горанов приел апартамент от кръстника си заради земетресението през 2012 година

Горанов приел апартамент от кръстника си заради земетресението през 2012 година

Горанов приел апартамент от кръстника си заради земетресението през 2012 година

Сил­ното земет­ресение в Пер­ник през 2012-та г. е било причина семейс­т­вото на Владис­лав Горанов да напусне соб­с­т­веното си жилище и да се премести да живее без­въз­мез­дно в апар­тамент на неговия кръс­т­ник – Иван Сариев, обясни самият Горанов по „Нова телевизия”. Към момента, в който съм дек­ларирал, че пол­з­вам апар­тамента на Иван Сариев, аз съм преценил, че това не е кон­ф­ликт на интереси, но ако Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво се произ­несе в друг смисъл, ще си нося пос­лед­с­т­вията, заяви финан­совият минис­тър. Повод е провер­ката на прокуратурата за лук­созен апар­тамент, който той пол­зва заедно със семейс­т­вото си без­въз­мез­дно. Жилището е в ком­п­лекс, строен от Братя Домус­чиеви, а соб­с­т­веник на имота е кръс­т­никът на Горанов.

Жилището е закупено от Сариев с инвес­тиционна цел. Всички сметки за пол­з­ването на жилището зап­лащах аз, обясни още Горанов. На въп­рос как ще комен­тира очак­ванията на хората, че обик­новено този, който дава нещо без­въз­мез­дно, очаква да получи нещо, Горанов отговори, че отношенията му с Иван Сариев са отп­реди той да заема пуб­лични длъж­ности.

2018 година ще прик­лючим с 10 млрд. лв. допъл­нително данъчни приходи в хаз­ната в срав­нение с 2014 г., увери Горанов В този смисъл той призова бъл­гар­с­ките граж­дани да не се под­дават на рекет и да осъщес­т­вяват биз­неса си в съот­вет­с­т­вие с данъч­ното законодател­с­тво.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...