Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерти: Пикът на грипа ще е през януари и февруари

Експерти: Пикът на грипа ще е през януари и февруари

Експерти: Пикът на грипа ще е през януари и февруари

Не се самолекувайте, взимайте антибиотик само с лекарска препоръка, припомнят здравните власти

В сед­мицата 26.11.201803.12.2018 г. общата заболяемост е 118,3 души на 10 000. Това съоб­щават от Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването във връзка с нав­лизането в сезона на грип­ните заболявания, пише БГНЕС. Сред наб­людаваните общо 381 400 лица от всички въз­рас­тови групи са регис­т­рирани 4 512 случая на остри рес­пираторни заболявания. 4 071 са били случаите през пред­ход­ната сед­мица. Очак­вано с най-висока заболяемост е въз­рас­товата група 04 г., след­вана от въз­рас­товата група 514 г. Доказани са 3 грипни вируса A(H1N1) и един грипен вирус A(H3N2). През след­ващите няколко сед­мици броят на бол­ните пос­тепенно ще се увеличава. Очак­ванията на здрав­ните власти е през януари и началото на фев­руари да нас­тъпи и пик на грип­ните заболявания. Харак­терно за грипа е внезапно втрисане, висока тем­пература, общо нераз­положение, болки в мус­кулите и ставите. Периодът от заразяването до появата на пър­вите сим­п­томи е средно 2 до 5 дни. Най-честите услож­нения при грипа са остри вирусни брон­хоп­нев­монии, трудни за диаг­нос­тика и за лечение, както и синуити, отити, миокар­дити и др. Изпол­з­ването на антибиотици при вирусно заболяване, неус­лож­нено с бак­териална инфек­ция, е излишно и с нищо не помага на организма, припом­нят екс­пер­тите. Антибиотик може да се приема само след преценка от лекуващия лекар. Важно е да знаем как да пред­пазим окол­ните, ако имаме сим­п­томи. За целта: Избяг­вайте близък кон­такт с болни лица. Избяг­вайте мес­тата с много хора и масовите мероп­риятия. Ако сте болен, стойте на безопасно раз­с­тояние от другите. Избяг­вайте изпол­з­ването на общес­т­вения тран­с­порт при въз­мож­ност. Изпол­з­вайте хирур­гическа маска. Измивайте редовно ръцете си със сапун и вода, особено след кихане и каш­лица. Пок­ривайте устата и носа си с ръка или кър­пичка за еднок­ратна упот­реба при каш­лица и кихане. При липса на услож­нения грипът се лекува в домашни условия с медикаменти, които облек­чават сим­п­томите, и дос­татъчно количес­тво теч­ности. Не прибяг­вайте до самолечение. Потър­сете медицин­ска помощ при пър­вите сим­п­томи, съвет­ват здрав­ните власти. 

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...