Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: ГЕРБ търси служебна победа на следващите избори

БСП: ГЕРБ търси служебна победа на следващите избори

БСП: ГЕРБ търси служебна победа на следващите избори

България изпращаше космонавти, горда с постиженията си в  информационните технологии, а катастрофира пред машинното гласуване, заяви Крум Зарков

Бъл­гария е страна на кос­монавти, горда с пос­тиженията си в IT-сектора и широколен­товия дос­тъп до интер­нет, а катас­т­рофира пред елемен­тар­ното изис­к­ване на Избор­ния кодекс за няколко прости машини, оборуд­вани с не особено сложен соф­туер. От ЦИК отсякоха, че това не може да стане и вносителите побър­заха да се съг­ласят с тази безапелационна присъда“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков. По неговите думи органите на изпъл­нител­ната власт е тряб­вало да осигурят на всеки избирател правото да гласува с хар­тиена или бюлетина за машинно гласуване и това право е записано в закона от преди 5 години. „За 5 години, пос­тоянно дейс­т­ващата ни изборна админис­т­рация не можа да се справи с осигуряването на няколко хиляди машини за избор­ния ден“, заяви Зар­ков.

Народ­ният пред­с­тавител обясни, че сек­циите са повече от 12 000. „Според пред­ложението на управ­ляващите такива машини трябва да има най-малко в 1000. По какви критерии ЦИК ще реши дали в една сек­ция да има, а в друга – не?“, попита Зар­ков. Той допълни, че един­с­т­веният обек­тивен критерий, залег­нал в закона, е да има най-малко 300 избиратели, но повечето сек­ции, особено в големите градове, отговорят на това изис­к­ване. „Не мисля, че има разумен човек, който да вярва, че задачата за закупуване на машини е мисия невъз­можна. Когато е ясно, че има недоверие в избор­ния процес – броенето в сек­цион­ните избирателни комисии, със­тавянето на протоколи и пренасянето им, защо се спира една проста мярка, която да доп­ринесе за неговото преодоляване?“, продължи с въп­росите зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“. Той под­черта, че в закона има недомис­лици и като пример посочи, че законоп­роек­тът пред­вижда „Инфор­мационно обс­луж­ване“ АД да изг­ради машини и необ­ходимите прог­рами към тях. „Пред­седателят на управител­ния съвет на дружес­т­вото проф. Кон­с­тан­тинов обясни пред медиите, че това дружес­тво не е в със­тояние да изпълни законовото задъл­жение, което му се вменява по този начин“, под­черта Зар­ков.

Сроковете за въвеж­дане на машинно гласуване – явно ги прик­люч­ваме. Сроковете за елек­т­ронна иден­тификация чрез лични документи – отложени. Сроковете за задъл­жения на кметовете да нап­равят общи уст­ройс­т­вени планове ще бъдат отложени. Срокове за регис­три, такси – всичко се отлага. А ако нещо не се отложи, няма проб­лем – ще бъде променено със задна дата. Така дейс­тва това съб­рание. Не Изборен, не Наказателен кодекс, не антикоруп­ционен закон, правил­ник за нас­толна игра не може да се напише така“, зак­лючи Крум Зар­ков.

ГЕРБ искат служебно печелене на след­ващите избори, как­вито и да са те. Какво се промени за няколко години, когато ГЕРБ приеха машин­ното гласуване и дис­тан­цион­ното елек­т­ронно гласуване– досега, когато го отменят?“, попита сек­ретарят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Филип Попов. Според него се е раз­бил политичес­кият мит за непобедимостта на ГЕРБ. „Появи се алтер­натива и те се уплашиха. Как да ги изберат, когато не са тол­кова обичани“, каза още той.  Според него не може да се комен­тира и оправ­данието, че няма пари. „Управ­ляващите раз­п­ределиха милиарди с пос­танов­ление на МС. Логично е, че няма да дадат пари, за да бъдат свалени от власт“, допълни Попов. По неговите думи в пос­лед­ните пар­ламен­тарни избори недейс­т­вител­ните бюлетини са 169 000 за страната, а 4% бариера за влизане в Народ­ното съб­рание е 136 000 гласа. „Как се борят срещу недейс­т­вител­ните гласове, като отменят машин­ното гласуване?“, попита още Филип Попов. „Обединени пат­риоти и ГЕРБ не искат машинно гласуване. В закона е написано ясно – 12 000 сек­ции и 12 000 машини. Те защо искат 1000 машини? Ако не е чес­тно машин­ното гласуване, да кажат нула, да ни убедят и да го отменим“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски. Той припомни изказ­ване на Данаил Кирилов, в което казва, че ако са искали да манипулират изборите, са щели да въведат елек­т­рон­ното дис­тан­ционно гласуване. „Те го пред­ложиха преди няколко месеца. Това означава ли, че искат да манипулират изборите? ГЕРБ не може да прави избори, без да фал­шифицира. ГЕРБ не може да прави избори с машина и независимо. Няма лошо– да загубиш по чес­тен начин“, каза още Георги Свилен­ски. 

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...