Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 102, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Посещението на президента Путин в България трябва да е обвързано с конкретна цел

Посещението на президента Путин в България трябва да е обвързано с конкретна цел

Посещението на президента Путин в България трябва да е обвързано с конкретна цел

Още акценти от пресконференцията на посланика на Русия Н. Пр. Анатолий Макаров за развитието на българо-руските отношения през 2018 година

Официална визита на дър­жав­ния глава на Рус­ката федерация Владимир Путин в Бъл­гария трябва да бъде свър­зана с кон­к­ретна цел, с повод. Той не може да дойде в страната, „за да я раз­г­леда и да си отиде“.

Това заяви пос­ланикът на Рус­ката федерация в Бъл­гария Н. пр. Анатолий Макаров в рам­ките на Дружес­т­вена беседа с жур­налисти, организирана в Рус­кия културно-информационен цен­тър, цитиран от „Епицен­тър”. 

Това, което знам, е, че такова пред­ложение е било нап­равено. Покана е отп­равил и президен­тът на Бъл­гария (Румен Радев), и премиерът (Бойко Борисов). Но към нас­тоящия момент кон­к­ретни раз­говори по дип­ломатичес­ките канали не са със­тояли… Но нека да почакаме. Мисля, че всички раз­бират, че идването на Путин в Бъл­гария трябва да е свър­зано с кон­к­ретни договорености. Не просто да дойде, да раз­г­леда и да си отиде“, под­черта рус­кият пос­ланик. 

В тази връзка Н.Пр. Анатолий Макаров поясни: „Мисля, че ако успеем да пос­тиг­нем кон­к­ретни договор, това би бил добър, сериозен повод“ за продъл­жаване на кон­так­тите между двете дър­жави на високо ниво. 

На въп­рос от Радио „Фокус“ дали под­пис­ването на споразумение за продъл­жаване на „Тур­ски поток“ през Бъл­гария би било повод за посещение на Путин в страната, рус­кият дип­ломат под­черта с усмивка: „Не аз определям това“. Същев­ременно той увери, че

ще има основателни причини за посещението на президента Путин в Бъл­гария.

Русия не може да заб­рани на Бъл­гария да раз­реши раз­полагането на военна база на НАТО край чер­номор­с­ките прис­танища Варна и Бур­гас, това е право на София, заяви още пос­ланик Макаров. 

Какво мис­лите, че можем да ви заб­раним подобно нещо? Как си го пред­с­тавяте? Не можем да ви заб­раним. Вие сте член на Организацията на Север­ноат­лан­тичес­кия договор и решенията, които взимате и изпъл­нявате, идват от София и са в рам­ките на сът­руд­ничес­т­вото с НАТО“, обясни рус­кият пос­ланик

Н. Пр. Анатолий Макаров призна, че е чувал за пред­ложението за изг­раж­дане на натов­ска база край Варна или Бур­гас и – комен­тирайки въз­мож­ността за реализирането му, той предуп­реди: „Не мисля, че подобно решение ще внесе топ­лина в нашите отношения“. Съг­ласно думите му,

НАТО е струк­тура, която е насочена срещу Русия.

Раз­бираме това. Забеляз­ваме и засил­ването на НАТО по границите му с Русия“. 

Ако (по Бъл­гар­с­кото Чер­номорие) бъдат разоположени ракети с малък и среден обсег, насочени срещу Русия, то това вече би било сериозно, много сериозно. Надявам се, че няма да се стигне дотам, че ще намерим някакво решение“, отбелязва Н. Пр. Анатолий Макаров. 

Бъл­гария сама решава кого да пуска в акваторията си на Черно море, заяви пос­ланик Макаров, комен­тирайки въп­рос за въз­мож­ността към София да бъде отп­равена подобна молба от запад­ните ѝ съюз­ници. 

Вие сами решавате кого може да пус­кате в Черно море. По отношение на въз­можни враж­дебни дейс­т­вия срещу Русия, аз лично не вяр­вам, че ще се стигне дотам, но се надявам, дай Боже, никога да не се стига дотам. Винаги сме били убедени – това сме го обсъж­дали и с вашия премиер Бойко Борисов, че Черно море трябва да бъде море на мира и приятел­с­т­вото“, под­черта рус­кият пос­ланик. 

Н. Пр. пос­ланик Макаров изрази надежди, че няма да се стигне до „провокация“ в Черно море от трети страни, визирайки най-вече Украйна. 

Към нас­тоящия момент няма официално споразумение. Газоп­роводът трябва да дос­тигне до Европа. Вече чух, че са го нарекли „Бъл­гар­ски газоп­ровод“, но от гръцка страна също чух да го наричат „Гръцки поток“. Имаше среща на Цип­рас в Мос­ква. Знаем, че там бе казано, че газоп­роводът ще бъде продъл­жен през Гър­ция. Но, раз­бирате, че това са само изяв­ления. Кон­к­ретно споразумение по въп­роса няма“, обясни Анатолий Макаров. 

Въп­реки това рус­кият пос­ланик в Бъл­гария призна, че не изк­лючва този вариант. „Знаете, ние имаме два варианта – или Бъл­гария, или Гър­ция. Не знам откъде ще мине… Прин­ципно, аз считам, че преминаването на газоп­ровода през територията на Бъл­гария е приоритет за рус­ката енер­гетика“, увери рус­кият пос­ланик в Бъл­гария. 

Макаров под­черта, че това, което се е случило на срещата между Цип­рас и рус­кия президент Владимир Путин в Мос­ква, е дек­ларирането от страна на Атина на „интерес да плати парите“ за продъл­жаването на проекта през гръцка земя. „Но нищо повече“. 

Ето защо ние с Вас трябва да работим и ще работим“, увери пос­ланикът

, комен­тирайки въз­мож­ността за преминаването на газоп­ровода през Бъл­гария. 

Вече започна под­готов­ката за отбеляз­ването догодина на 100-годишнината от установяването на дип­ломатически отношения между Бъл­гария и Русия. В тази връзка се пред­вижда пос­тавянето на бюс­тове на видни руски дип­ломати в цен­търа на София, включително на Граф Николай Пав­лович Игнатиев, отбеляза още пос­ланик Макаров. 

Дип­ломатът раз­кри, че в архива на бъл­гар­с­ката столица е намерен документ от 1903 г., в която е отп­равено пред­ложение за пос­тавянето на бюст на граф Игнатиев на едноимен­ната улица в София. Н. Пр. Анатолий Макаров описа реализирането на идеята като „много важна стъпка“, като същев­ременно припомни, че бюст на вид­ния руски дър­жав­ник има в друг бъл­гар­ски град – Варна.

България

Икономика

Спорт

Гриша Ганчев: Стадионът беше разменна монета, но предишните управници ми намазаха ските

Гриша Ганчев: Стадионът беше разменна монета, но предишните управници ми намазаха ските

Без модерна база клубът е обречен , твърди собственикът на ЦСКА

От ЦСКА пуб­ликуваха пъл­ното видео със соб­с­т­веника на клуба Гриша Ган­чев, койт…

Прочети още:

Loading...

Свят

Триковете на САЩ в Азия удариха на камък

В международната общност няма място за провокации чрез искането за участие на Тайван в Световната здравна асамблея, заявиха от Радио „Китай”...

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Eдва 10% от нивите ни са с наши сортове жито

Eдва 10% от нивите ни са с наши сортове жито

В съседни страни на Бъл­гария от земедел­ците се изис­ква задъл­жителен процент от засяването да е с „родни семена“, казва доц. Галин Геор­гиев

Зе…

Прочети още:

Loading...