Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Лиляна Павлова: Европредседателството ни спести 22 милиона лева

Лиляна Павлова: Европредседателството ни спести 22 милиона лева

Лиляна Павлова: Европредседателството ни спести 22 милиона лева

С диалог, прием­с­т­веност и пар­т­ньор­с­тво успяхме да пос­тиг­нем много, да имаме силни пос­лания и да работим активно по всички набелязани приоритети. Мисията е завър­шена успешно, заяви минис­търът на Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС Лиляна Пав­лова при пред­с­тавянето на отчета на свър­шеното по време на европ­ред­седател­с­т­вото на България-Естония-Австрия.

Пав­лова под­черта, че пред­седател­с­т­вото трябва да обединява и да води и посочи, че в него няма място за прин­ципа “раз­деляй и владей“. Няма друг начин да бъде раз­б­рано и под­к­репено, ако не е отворено за граж­даните., допълни тя.

По думите ѝ Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС е струвало 62 млн. лв. от пред­видените 166 млн. лв. От тези 166 млн. лв. са спес­тени и 22 млн. лв., показ­ват смет­ките й, комен­тира Нюз.бг. Пав­лова обясни, че по време на пред­седател­с­т­вото на Триото са работили по пет приоритета — съюз на работни места, рас­теж и кон­курен­тос­пособ­ност, съюз, който защитава, съюз, който да бъде насочен към климата, и енер­гий­ния съюз, съюз на свобода, сигур­ност и правосъдието и съюз като мощен фак­тор на светов­ната сцена.

Ресор­ният минис­тър се пох­вали, че за граж­даните е било пос­тиг­нато споразумение за коман­дироване на работ­ници в сферата на услугите при гаран­тирано еднакво зап­лащане на труда, обща позиция по коор­динация на сис­темите за социална сигур­ност и ман­дат за преговори на Съвета по дирек­тивата за баланс между лич­ния и професионал­ния живот. Нещо повече — съветът е приел удвояването на бюджета за “Еразъм+“ в периода 20212027, пос­тиг­нат е рег­ламент за европейски кор­пус за солидар­ност, заб­рана за необос­нованото блокиране, ревизия на дирек­тивата за аудиовизуал­ните медийни услуги и съг­ласие между дър­жавите членки и ман­дат за преговори с ЕП за панев­ропейс­кия пен­сионен продукт. За биз­неса е пос­тиг­нат инвес­тиционен европейски план, нова рамка за правила за предот­в­ратяване под­готов­ката и управ­лението на кризисни ситуации в елек­т­рос­наб­дяването. Дър­жавите членки се споразумяха по мерки за намаляване на бан­ковия риск и е пос­тиг­ната обща позиция по дирек­тивата за несъс­тоятел­ността на пред­п­риятията. За Европа е пос­тиг­нато пред­варително споразумение с пред­с­тавители на Европар­ламента по рам­ката на ЕС за пред­варителна проверка на преките инвес­тиции от трети страни. Засилен е фокусът върху охраната на вън­ш­ните граници и са прик­лючили преговорите с ЕП по рег­ламен­тите, които съз­дават нови фун­к­ционал­ности на Шен­ген­с­ката инфор­мационна сис­тема. Освен това за първи път от 15 години е инициирана т.нар. Софийска дек­ларация, както и произ­хож­дащия от нея Приоритетен дневен ред от София с кон­к­ретни проекти в раз­лич­ните измерения на свър­заността в региона. Пав­лова се надява да се пос­тигне повече по отношение на общото европейско решение по темата за един­ната европейска сис­тема за миг­рацията. „Земя” припомня, че началото на успеш­ното бъл­гар­ско европ­ред­с­тавител­с­тво беше пос­тавено от служеб­ния вицеп­ремиер Деница Златева.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...