Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Представиха първите две модерни линейки за спешната помощ

Представиха първите две модерни линейки за спешната помощ

Представиха първите две модерни линейки за спешната помощ

Пред­с­тавиха пър­вите две от общо 400 очак­вани линейки за спеш­ната помощ у нас вчера, съобщи Нюз.бг. Те са закупени с финан­совата под­к­репа на Европейс­кия фонд за регионално раз­витие. Минис­тър на здравеопаз­ването Кирил Ананиев увери, че до края на 2021 ще получим всички останали линейки. Очаква се дотогава да има 400 напълно оборуд­вани нови линейки. По думите на минис­търа Спеш­ния цен­тър в София има голяма нужда от тези линейки, тъй като има много остарял парк. Санитар­ните автомобили са оборуд­вани с модерни сред­с­тва за комуникация и животос­пасяващи уст­ройс­тва, които да поз­волят бързо и ефек­тивно оказ­ване на помощ, особено в по-отдалечените райони и сред най-уязвимите групи пациенти. Церемонията по приемането на линей­ките се със­тоя в присъс­т­вието на ръководителя на Пред­с­тавител­с­т­вото на Еврокомисията у нас Огнян Златев, минис­търа на здравеопаз­ването Кирил Ананиев и зам.-министъра на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Деница Николова. Огнян Златев под­черта, че всяка една стотинка от европейс­кия бюджет отива в полза на граж­даните, като в този случай са и за гаран­тиране на по-качествени здравни услуги. Той изрази надеж­дата си, че с тези линейки бъл­гар­с­ките медици ще бъдат улес­нени в изпъл­нение на тех­ните задъл­жения. Линей­ките са само малка част от новия мащабен проект на стой­ност 71 млн. евро, одоб­рен от ЕК, за подоб­ряването на оборуд­ването, ефек­тив­ността и дос­тъп­ността на спеш­ните здравни услуги в Бъл­гария, уточни той. В рам­ките на проекта всички 237 звена на спеш­ната помощ в цялата страна ще могат да подоб­рят със­тоянието на спеш­ните си отделения и да ги снаб­дят с най-съвременна медицин­ска тех­ника.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...