Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Крум Зарков: Управляващите законодателстват на принципа “джаста- праста“

Крум Зарков: Управляващите законодателстват на принципа “джаста- праста“

Крум Зарков: Управляващите законодателстват на принципа “джаста- праста“

В понеделник се вкарва законопроект, в сряда е в комисия, а в петък в зала. ГЕРБ обяснява, че който не го подкрепи, е с олигархията. Но същите, които го внасят, оттеглят три от четирите параграфа, разказа за управленските абсурди на на мнозинството социалистът

Бъл­гария е наказана от ЕС не, защото не изпъл­нява ултимативни условия, а защото не е спазила правилата“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков в сут­реш­ния блок на Бтв по повод глобата от 77 млн.евро в енер­гетиката. Според него задъл­жително трябва да обжал­ваме и трябва да нап­равим всичко въз­можно да защитим правата си в съда. 77 млн. евро за всяко едно дружес­тво и за трите ЕРП-та ще е голямо натовар­ване“, каза още зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“.

По повод президен­т­с­кото вето, наложено върху промените в Наказател­ния кодекс, Зар­ков комен­тира, че дър­жав­ният глава е прав. „Много от доводите бяха изказани в правна комисия и на специална работна група, но не бяха чути“, каза още той. Според него между двете теми – енер­гетика и НК, има нещо общо – явната нес­пособ­ност на бъл­гар­с­кото правител­с­тво да раз­чита и раз­говаря с европейс­ките инс­титуции. „В случая става дума за дирек­тива на ЕС, имаща за цел да гаран­тира правата на задър­жаните, но превеж­дайки я, ние ги нарушаваме или поне съз­даваме пред­пос­тавки за това“, посочи народ­ният пред­с­тавител. Той изрази учуд­ване– защо се правят тези промени, като нашият НПК, преди тях, гаран­тира в по– голяма степен правата на задър­жаните, откол­кото го прави въп­рос­ната дирек­тива. Според него трябва да се опише за кои прес­тъп­ления може да се прилага и за кои случаи, защото само прес­тъп­лението не е дос­татъчно. „Защо Минис­тер­с­т­вото на правосъдието реши да прави тези тек­с­тове, които събудиха основателни съм­нения, опасения и тревога, нямам отговор“, комен­тира Зар­ков. Той под­черта, че това е много деликатна материя и трябва много внимателно да се говори и променя. „Управ­ляващите законодател­с­т­ват на прин­ципа „джаста– праста“ и когато ги попитате защо нещо се прави, отговорът е – защото го иска ЕС. А това не е вярно“, категоричен е народ­ният пред­с­тавител. Зар­ков обясни как се случ­ват законите в Бъл­гария и даде пример с антикоруп­цион­ния закон – в понедел­ник се вкарва законоп­роек­тът, в сряда той е в правна комисия, а в петък е в пар­ламента. „Със­тои се от четири параг­рафа и се обяс­нява, че който не го под­к­репи, под­к­репя олигар­хията. Същите хора, които го внасят, три дни по-късно оттег­лят три от четирите параг­рафа. Това нор­мален законодателен процес ли е?“, попита Крум Зар­ков.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...