Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 54, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Патриарх Неофит с благослов към България: Надеждата ни е за мир и възход

Патриарх Неофит с благослов към България: Надеждата ни е за мир и възход

Патриарх Неофит с благослов към България: Надеждата ни е за мир и възход

Измина още една година от дъл­гия низ на времето, което Гос­под Бог ни е дарувал, за да въз­рас­т­ваме и да се спасяваме в Него. Да въз­рас­т­ваме във вярата и доб­родетелите, в след­ването на Гос­под­ния път, в нашето богоуподобяване и в съг­раж­дането на Цър­к­вата, която Гос­под ни е оставил като сигурен спасителен кораб сред бурите на житейс­кото море. Цър­ква “славна…, която няма петно, или порок…, света и непорочна“ (Еф. 5:27). Цър­ква, в която според Божието обещание неиз­менно и всякога обитава Духът на Истината, Когото Гос­под изп­рати някога над Своите апос­толи, за да ги нас­тав­лява във всяка истина (вж. Йоан. 14:1617, 26) и Който пребъдва сред нас, уповаващите се в Гос­пода и спасител­ните Му заповеди.

Това се казва в обръщението на пат­риарх Неофит към бъл­гарите за нас­тъп­ващата Нова 2019 година.

В него се отбелязва, че в края на изминалата и началото на новата година ние благодарим на Бога за всич­ките Негови щед­рости, за великата Му милост и дъл­готър­пение към нас, недос­той­ните, но дъл­боко в сър­цата си предани Нему и обичани от Него чеда. Ето защо, в тези благос­ловени дни на новолетието, заедно с Псал­мопевеца въз­к­лик­ваме: “Колко са многоб­ройни делата Ти, Гос­поди! Всичко си нап­равил премъдро“ (Пс. 103:24). Въз­пяваме и прос­лавяме светото Му име и отново Му благодарим за неос­къдяващата благодат, която Той щедро излива над нас и с която укрепва и под­държа всекиго от нас и цялото Свое творение.

Бъл­гар­с­кият пат­риарх посочва, че и така, благодарили на Гос­пода, нав­лизаме в новата година с нова надежда за въз­ход и укреп­ване на нашата Правос­лавна цър­ква и скъпото ни Отечес­тво, за мир и благодат във всеки бъл­гар­ски хрис­тиян­ски дом и всяка хрис­тиян­ска душа.

Въоръжени с тази надежда и с вярата в Христа Исуса и в благия Божи промисъл, и през новата година ще се стремим да отдадем всич­ките си сили и таланти, които Гос­под Бог ни е дарувал, така щото Цър­к­вата и Родината ни да вър­вят към мирни и благодатни дни и години, неиз­менно уповавайки се на Бога и тър­сейки Неговата свята воля.

В обръщението си пат­риарх Неофит посочва, че в отреденото ни от Бога време полагаме своите усилия да бъдем дос­тойни Божии чеда, усър­дно принасящи всеки ден своя дял в общото богочовешко дело, към което Бог ни призовава да Му бъдем съработ­ници. В това дело и в това наше, от Бога определено, пред­наз­начение с нас винаги е силата на Божията благодат, която ни укрепва в немощта ни и въз­пълва онова, което не ни дос­тига.

Да бъде благос­ловено и прос­лавено името Гос­подне, да бъде благос­ловена и нашата скъпа Родина Бъл­гария за слава Божия и за доб­рото и благоп­реус­пяването на обич­ния ни правос­лавен народ! Божията милост и Неговата всещедра и всепобеж­даваща любов да бъдат винаги с нас, Божията крепка Дес­ница да ни ръководи във всяко наше лично и общ­нос­тно дело, с което и през Новата 2019 година ще продъл­жим да изг­раж­даме нашите съд­бини, пожелава бъл­гар­с­кият пат­риарх Неофит и благос­лавя: “Бог на мира и любовта да бъде с всички нас! За много и благос­ловени години!“

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие