Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Илияна Йотова: Апатията е най-тежката диагноза за обществото ни

Илияна Йотова: Апатията е най-тежката диагноза за обществото ни

Кризата ражда озлобление, отчуждение и егоизъм, а страхът от собственото оцеляване е изместил понятия и човешки отношения като солидарност, съпричастност и принадлежност

Лип­сата на равен­с­т­вото между половете, нег­рамот­ността, отпадането от образовател­ната сис­тема и домаш­ното насилие са национални проб­леми, а не столични. Най-големият обаче е апатията, която е най-тежката диаг­ноза за нашето общес­тво. Това каза вицеп­резиден­тът Илияна Йотова, която заедно с британ­с­кият пос­ланик у нас Ема Хоп­кинс пред­с­тавиха инициативата „Пос­ланик за един ден”, предаде БГНЕС.

Инициативата се провежда за втора година и е свър­зана с Меж­дународ­ния ден на жената – 8 март. Целта й е да окуражи момичета от цяла Бъл­гария да изразят своите въз­г­леди по значими социални въп­роси. Победител­ките в организирания кон­курс ще имат въз­мож­ността да почер­пят вдъх­новение от жени лидери, като се запоз­наят с тях­ната дей­ност.

За първи път победител­ките в инициативата ще могат да почер­пят опит и от граж­дан­с­кия неп­равител­с­т­вен сек­тор, който от корек­тив на инс­титуциите се е превър­нал в пар­т­ньор.

Чрез тази инициатива Йотова е убедена, че ще бъде обър­нато внимание на значими теми за общес­т­вото ни.

Днес като излишен лукс се счита дори дис­кусията на тема човешки права. Преди няколко години ние страните-членки на ЕС раз­полагаме със специален документ – Хар­тата за човеш­ките права. Ако днес обаче нап­равим един прочит на този документ ще видим, че много малко от него се изпъл­нява, а повече то тези тек­с­тове фигурират само на хар­тия”, заяви Йотова.

Тя под­черта, че кризата от 2008 г. е родила само озлоб­ление, отчуж­дение и егоизъм, а страхът от соб­с­т­веното оцеляване е измес­тил понятия и човешки отношения като солидар­ност, съп­ричас­т­ност и принад­леж­ност. Именно засил­ване на социал­ната отговор­ност у младите се търси с тази инициатива.

Целта на кон­курса е да се обърне към девой­чета на въз­раст между 15 и 19 години от цяла Бъл­гария с цел да ги насърчи да имат амбициозна мисъл за своето бъдеще. И освен това да им помог­нем да задъл­бочат своето чув­с­тво за социална отговор­ност. Целта е да помолим тези девойки да отговорят в кратко съчинение на въп­роса „Как бихте изпол­з­вали своята лична сила и своето влияние като евен­туална пос­ланичка, за да осъщес­т­вите положителни промени в общес­т­вото”, каза британ­с­кият пос­ланик у нас Ема Хоп­кинс.

В края на срещата Йотова помоли пос­ланич­ките да изкарат и един ден в президен­т­с­ката инс­титуция, за да могат да научат повече, а и за да предадат от своите знания и умения на админис­т­рацията.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие