Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) България и Македония ще работят за общ граничен контрол

България и Македония ще работят за общ граничен контрол

България и Македония ще работят за общ граничен контрол

За опрос­тяване на пропус­кател­ния режим и общ граничен кон­т­рол между Бъл­гария и Репуб­лика Македония се договориха да работят със съв­мес­тни усилия зам. министър-председателят Томис­лав Дон­чев и македон­с­кият зам. министър-председател по икономичес­ките въп­роси Кочо Ангюшев. Двамата проведоха среща в рам­ките на официал­ното посещение на вицеп­ремиера Дон­чев за Българо-македонския биз­нес форум в Скопие, съоб­щават от прес­служ­бата на кабинета. Общ приоритет за двете дър­жави е изг­раж­дането на тран­с­пор­тен коридор №8 и железопът­ната линия по нап­рав­лението Скопие – София, като Бъл­гария ще нап­рави всичко необ­ходимо да бъде ускорено завър­ш­ването, заяви вицеп­ремиерът Дон­чев. Замес­т­ник министър-председателят Кочо Ангюшев под­черта, че Репуб­лика Македония има интерес към засил­ване на сът­руд­ничес­т­вото с Бъл­гария и в сек­тор енер­гетика. Вицеп­ремиерите Дон­чев и Ангюшев се обединиха около необ­ходимостта от прег­лед и облек­чаване на всички правила и админис­т­ративни режими, които са в тежест за инвес­тициите и тър­говията между двете страни.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие