Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Младежкото обединение в БСП прие „Визия за младите хора”

Младежкото обединение в БСП прие „Визия за младите хора”

Младежкото обединение в БСП прие „Визия за младите хора”

Образование, здравеопазване, култура и помощ за млади семейства с деца са акцентите в документа

2018 г. бе изк­лючително динамична и успешна за Младеж­кото обединение в БСП. Свър­шихме много работа, изминахме хиляди километри, но през 2019 г. пред­с­тоят още по– големи предиз­викател­с­тва пред нас. Дъл­боко вяр­вам, че ние младите ще бъдем движещата сила не само на пред­с­тоящите избори, но и на политичес­ките процеси в страната. Ако МО в БСП запази тази си енер­гия, в края на годината ще можем да се поз­д­равим с поне два успешни избора“. С тези думи се обърна пред­седателят на младите социалисти Николай Бериев­ски на пър­вия за 2019 г. изнесен Национален съвет във Велико Тър­ново.

Единият от най– важ­ните документи, които Младеж­кото обединение прие днес е „Визия на младите за Бъл­гария“.

 „За шест месеца обиколихме почти цялата страна с цел да попитаме младите хора какви са тех­ните проб­леми и заедно да потър­сим  решенията им. Резул­татът от всички наши срещи може да се обобщи в: „Младите хора искат да останат в Бъл­гария“, отбеляза Николай Бериев­ски. Той обясни, че младите искат да съз­дадат и отг­ледат семейс­т­вата си в Бъгария, искат да бъдат здрави, искат качес­т­вено образование и дос­тъп до кул­тура. Бериев­ски комен­тира и как може да се случи това.

Един от начините младите хора да имат спокойс­т­вието да съз­дават семейс­т­вата си в Бъл­гария, е предос­тавяне на еднок­ратна помощ от 6400 лв. за всяко второ и трето дете на родители,  осигурени за минимум 12 месеца назад. В здравето основен акцент трябва да бъде подоб­ряване на осведомеността на младите хора и двойки в реп­родук­тивна въз­раст относно въз­мож­ните причини за въз­ник­ване на реп­родук­тивни проб­леми. Подоб­ряване на качес­т­вото на образованието може да се случи с прог­рама, която да ориен­тира по– добре кандидат-студентите при взимане на решение коя специал­ност е най– под­ходяща за тях. Стъпка към преодоляването на проб­лема с дос­тъпа до кул­тура може да се реши с въвеж­дането на т. нар. „Кул­турен чек. Това са част от пред­ложенията, около които младите социалисти се обединиха днес в старата столица.

Именно върху тези четири акцента се базира „Визия на младите за Бъл­гария“. Тя не е алтер­натива на „Визия за Бъл­гария“, нап­ротив. Докумен­тът е вдъх­новен от две неща– диалогa под над­с­лов „Мисия оставам“, който започ­нахме с млади бал­кан­ски лидери в средата на лятото, в който обсъдихме помежду си какви са проб­лемите на младите в дър­жавите ни и какви мерки за решаването им са пред­п­риели съот­вет­ните дър­жави и другото нещо е „Визия за Бъл­гария“ на БСП“, каза Николай Бериев­ски.

За да имат младежите в Бъл­гария по-добре пер­с­пек­тива, това може да стане само с промяна на управ­лението в Бъл­гария. Това управ­ление доведе Бъл­гария до най-ниските доходи в Европа и най-голямото социално раз­с­лоение. 80 процента от бъл­гарите са на прага на бед­ността, а 20 процента са замож­ните. В страната има огромно социално нап­режение и огромни регионални дис­п­ропор­ции. Това трябва да бъде спряно и да бъде променен този курс на водене на политика. Политика на парче, под натиск. Миналата година мина под знака на протес­тите и скан­далите. Правител­с­тво, което отказва реформи. Управ­ляващите са недоволни от въп­росите, които опозицията пос­тавя всеки ден. Управ­ляващите не харес­ват и президен­т­с­ката инс­титуция. Те искат президент, който говори в унисон с тях“, сподели пред младите хора народ­ният пред­с­тавител Весела Лечева. По думите й младите хора днес са раз­делени, защото 80 процента са бедни, а останалите раз­полагат с много пари. В същото време се дава въз­мож­ност за раз­витие на мал­цина, но само ако са членове на ГЕРБ. Според Лечева управ­ляващите не гледат качес­т­вата, а пар­тий­ната принад­леж­ност.

 „Младежко обединение в БСП е пър­вата младежка политическа фор­мация, която изготвя подобен документ– „Визия на младите за Бъл­гария“. БСП е правила не малко неща за младите хора в Бъл­гария. ПГ на „БСП за Бъл­гария“ внесе законоп­роект за т. нар. „Кул­турн чек“, който цели да осигури 200 лв. на всеки млад човек, навър­шил 18 години за кул­тура в това число за книги, театър и кино. Това, което Бъл­гар­ска социалис­тическа пар­тия прави е иновативно. Крайно време е младите хора да заявят своя план за раз­витие“, каза народ­ният пред­с­тавител и зам.- пред­седател на Младеж­кото обединение в БСП Теодора Халачева. 

На пър­вото заседание на Нацонал­ния съвет на Младеж­кото обединение в БСП за 2019 година, официални гости бяха народ­ните пред­с­тавители от ПГБСП за Бъл­гария“- Вален­тин Лам­бев, Явор Божан­ков, Крис­тиан Вигенин и евродепутатът Мом­чил Неков. Събитието уважи и Облас­т­ният лидер на социалис­тите в Тър­ново– Петко Тюфек­чиев.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие