Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Евродокладът за пране на пари в България е най-сериозният удар по правителството на Борисов

БСП: Евродокладът за пране на пари в България е най-сериозният удар по правителството на Борисов

Лидерите на пар­тии от Вишег­рад­с­ката чет­ворка плюс БСП и социал­демок­ратичес­ката пар­тия на Хър­ватия под­писаха дек­ларация за общи дейс­т­вия и взаимна под­к­репа. Кор­нелия Нинова запозна колегите си с политичес­ката обс­тановка в страната, напус­кането на пар­ламента от страна на БСП и получи тях­ната под­к­репа за отс­тояване на демок­ратич­ните права на граж­даните и вър­ховен­с­т­вото на закона в Бъл­гария. След запоз­наване със случаи на ограничаване на свободата на словото и пред­п­риемане на мерки срещу жур­налисти в Бъл­гария, допъл­нително в проекта за дек­ларация беше включен текст в защита на свободата на изразяване. В дек­ларацията шестте пар­тии  обявяват инициатива за европейска минимална пен­сия, европейски трудов кодекс и европейска аген­ция по труда. Шестте учас­т­ници в срещата нас­тояват за борба с укриването на данъци и премах­ване на данъч­ните убежища. В дек­ларацията се наб­ляга на мерки за заб­рана на двой­ния стан­дарт при храните. Нинова отново пот­върди позицията на БСП против Истан­бул­с­ката кон­вен­ция и джен­дър идеологията в училищата, както и против Пакта за миг­рация. Тя ги увери, че по тези два въп­роса БСП няма да нап­рави ком­п­ромис.

Лидерът на левицата пос­тави въп­роса за ускорено изг­раж­дане на европейска прокуратура и избор на най-доказания в прак­тиката професионалист за главен европейски прокурор. На въп­рос на колегите й относно пос­лед­ния док­лад на ЕК за пране на пари в Бъл­гария, с пок­ровител­с­т­вото на политици, тя отговори, че това е от най-сериозният удар по правител­с­т­вото на Борисов през пос­лед­ните години и то от неговите европейски пар­т­ньори. “За съжаление, по този начин, управ­ляващите ни отдалечават от Шен­ген и от Европа”, каза още Нинова. Нинова се обърна към колегите си: нека всеки от нас положи усилия да прив­лечем и други страни от региона, защото когато повече пар­тии се обединим около общи цен­ности, имаме по-големи въз­мож­ности да ги отс­тояваме“.

Икономика

Земеделието ни все още се крепи на семейната работна сила

Няма друг сек­тор от икономиката, където за пос­лед­ните десет години да бъде отчетен тол­кова голям срив на заетите работни лица, като сел­с­кото…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Ники Михайлов недоволен от ремито

Ники Михайлов недоволен от ремито

Вратарят на Лев­ски Николай Михай­лов бе недоволен от нулевото равен­с­тво срещу Арда в среща от 16-ия кръг на Първа лига. “Не беше добър мач за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Роден сладолед „Атила“ влезе в ТОП 10 на най-добрите джелати в света

Роден сладолед „Атила“ влезе в ТОП 10 на най-добрите джелати в света

Произведен е с българско биволско кисело мляко, добито в биоферма край китното подбалканско село Розино

Бъл­гария е един­с­т­вената дър­жава от ЕС

Прочети още:

Loading...