Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова на 1 май: Даваме надежда за справедливост сега

Корнелия Нинова на 1 май: Даваме надежда за справедливост сега

Корнелия Нинова на 1 май: Даваме надежда за справедливост сега

БСП за България откри предизборната си кампания с Първомайски митинг-шествие, в който участваха над 25000 души

“Скъпи социалисти, сим­патизанти, скъпи бъл­гари от цялата страна.  Да ни е чес­тит 1-ви май, Меж­дународ­ният ден на труда и работ­ничес­ката солидар­ност. Да ни е чес­титата 143-тата годиш­нина от Април­с­кото въс­тание. Въс­тание на бъл­гар­с­кия дух и бъл­гар­с­кото свободолюбие. Благодаря ви, че дой­дохте днес, вижте колко сме много и заедно, за да дадем надежда и вяра на нашите сънарод­ници, че може да има справед­ливост сега.“ С тези думи лидерът на БСП Кор­нелия Нинова даде начало на Пър­вомайс­кия митинг-шествие, с който левицата отк­рива кам­панията си за евроиз­борите.

Събитието е пос­ветено на Меж­дународ­ният ден на труда, работ­ническа солидар­ност и праз­ника на в.Дума, в. ЗЕМЯ, левия печат и свобод­ните медии.

С над 25 000 души започна традицион­ният пър­вомайски митинг-шествие на БСП.  Хората, дошли от цялата страна в София, тръг­наха на шес­т­вие от пл. „Св. Алек­сан­дър Нев­ски“ към пл. “Независимост“. Те носят плакати с над­писи: „Искаме европейски доходи“, „Справед­ливост и дос­тойн­с­тво СЕГА!“, „Искаме да останем в Бъл­гария“, „Не щем веж­ливост, а справед­ливост“. Митин­гът на БСП бе отк­рит с химна на Бъл­гария и този на ЕС, проз­вуча и хим­нът на светов­ното работ­ническо движение „Интер­националът”. Сцената по повод Деня на труда бе позиционирана пред Минис­тер­ски съвет. На събитието присъс­т­ваха хиляди граж­дани от цялата страна, които носеха бъл­гар­ски знамена и пар­тийни флагове.

 

 

БСП може да победи ГЕРБ, категорична е лидер­ката на социалис­тите

В словото си лидер­ката на БСП заяви:  

Чес­тит да ни е 1 май — Меж­дународ­ният ден на труда! Чес­тита да ни е годиш­нината от Април­с­кото въс­тание. Въс­тание на бъл­гар­с­кия дух и на любовта към свобода на бъл­гар­с­кия народ. Днес, тук сме хиляди и още хиляди ни гледат и слушат в Бъл­гария и чуж­бина. Събра ни миналото, в което милиони работ­ници от цял свят на този ден излизат на улицата, за да тър­сят правото си на 8-часов работен ден и справед­ливо зап­лащане. Събра ни и нас­тоящето, защото днес, в 21-ви век, в Бъл­гария има бели роби на труда. Днес, в 21-ви век, в Бъл­гария има десетки хиляди работещи бедни. Но най-вече ни събра бъдещето. Общата ни воля да променим това. Защото днес– учители, земеделци, малък биз­нес, мон­тьори, механици, миньори, учени живеят зле. Над един милион и половина бъл­гари живеят под прага на бед­ност от 340 лева, а десет човека от властта си нап­равиха лук­созни къщи за гости, пос­т­роени с наши пари, отк­рад­наха ги от нас. Семейс­т­вата на болни в Ямбол ги кач­ват на ръце до третия етаж на бол­ницата, но Цветанов го качва личен асан­сьор дирек­тно в лъс­кавия му хол. Били съз­дали нов стан­дарт за морал в политиката – подават оставки. Подават оставки, остават с апар­таменти. Апар­тамен­тен морал. 10 години ГЕРБ съз­дават модел, в който властта и парите победиха закона. Модел, в който еднолич­ният режим на Борисов съсипа инс­титуциите. Алч­ността заличи справед­ливостта. Без­душието уби солидар­ността, зад­кулисието унищожи истината. Паралел­ната дър­жава завзе истин­с­ката.

Сигурно пом­ните “Приказка за стъл­бата“ на Смир­нен­ски. Те не по стълба се качиха, с асан­сьори излетяха. Там, от високото, виж­дат, че народът живее добре, в благоден­с­т­вие и е щас­т­лив. Под­мяна. Под­менят истината за живота ни– под­мяна на фак­тите, на учеб­ниците, на паметта, на историята ни, на бъл­гар­щината. И вчера, в навечерието на годиш­нината от Април­с­кото въс­тание, някой ни убеж­даваше, че нямало тур­ско роб­с­тво. В Бъл­гария е имало тур­ско роб­с­тво и Руско-турска Освободителна война, уважаеми управ­ляващи. Не променяйте историята на бъл­гарина. Под­менят всичко, ще се опитат да под­менят и изборите, да ви купят, да ви сплашат, да манипул­рита резул­тата. Един­с­т­веният начин да ги спрем е масово, всички да излезем и да гласуваме на 26-ти май.

Знаем, че мнозина от вас не вяр­ват в европейс­ките избори. Далечни са им, чужди са им. Някои мис­лят, че изп­ращаме там високо платени чинов­ници. Зависи от нас — какви хора ще изберем. Други мис­лят, че Европа не може да подобри доходите ни. Може, ако нашите хора се преборят за минимална европейска зап­лата и пен­сия. Смятате, че Европа не може да помогне на децата ви да не заминават. Може, ако се преборим за младеж­ката гаран­ция, за кул­тур­ния чек, за образование и работа на младите хора. Отчаяни сте, че няма справед­ливост и правосъдие. Може и да има. Може да има и в Европа, ако съз­дадем европейска прокуратура и под­к­репим гос­пожа Кьовеши за главен прокурор. Ето защо, 26-ти е изк­лючително важна дата. Правител­с­т­вото на ГЕРБ, ОП и ДПС ни отдалечават всеки ден от това, за което ви говоря – за нашите бъл­гар­ски и европейски цен­ности. ГЕРБ изб­раха слоган — “Европа ни чува“. Да тя ги чу, но и ги видя. И им отговори – няма да бъдем приети скоро в Шен­ген, дори  по въз­дух и вода, както обещаваше Борисов. Няма да бъде свалено наб­людението върху правосъд­ната сис­тема, защото не е ефек­тивна. “Граж­дани за европейско раз­витие на Бъл­гария“ ни отнемат европейс­кото бъдеще всеки ден. Затова можем да спрем под­мяната и без­пер­с­пек­тив­ността. Можем да нап­равим промяната – на 26-ти. Но да нап­равим промяна и тук, в Бъл­гария. Победата ни над ГЕРБ ще означава връщане на дър­жав­ността, вър­ховен­с­т­вото на закона и правосъдие еднакво за всички, икономика и произ­вос­тво, съдър­жателно образование, дос­тъпно здравеопаз­ване, дос­тойни доходи. Ние уважаваме всички пар­тии, уважаваме свобод­ния избор на всеки бъл­гарин, но нека си кажем истината — един­с­т­вената пар­тия, която може да победи ГЕРБ на тези избори и да сложи началота на промяната в Бъл­гария, е БСП.

Скъпи сънарод­ници,

Ако искате тази промяна да започне, под­к­репете ни на 26-ти май с бюлетина номер 18. Ние не сме идеални, знаем го. Но три години се борим срещу модела на прехода, срещу статук­вото и зад­кулисието. Не успяха да ни купят с пос­тове, не успяха да ни купят с пари. Искаме да продъл­жим и знаем как да под­редим дър­жавата. Нека се съберем дос­тойни и чес­тни бъл­гари – да не поз­воляваме да ни раз­делят и владеят поот­делно. Нека заедно, на 26-ти, да си вър­нем обратно дос­тойн­с­т­вото на народ, който е бил люлка на европейс­ката цивилизация. Да си отвоюваме свободата от политико-олигархичния октопод, който е задушил дър­жавата и семейс­т­вата ни. Всичко е във вашите ръце. Не се страхувайте, вдиг­нете глава и вяр­вайте в себе си — вяр­вайте, че сте сила. Покажете я на 26 май. Гласувайте  за справед­ливост — сега! Победа!

Елена Йон­чева: Борисов върти голямата бухалка, нас­тана за битка за свобода

Съб­рали сме се над 25 000 души на 1 май, защото дойде време Бъл­гария да поведе своята битка за справед­ливост, дос­тойн­с­тво и за своята свобода“. Това заяви водачът на лис­тата на „БСП за Бъл­гария“ Елена Йон­чева по време на митинг-протеста по повод Меж­дународ­ния ден на труда. Тя под­черта, че на никой народ тази свобода не е дадена наготово. „Още на 1 май 1886 г. в Чикаго хората излизат по улиците, за да защитят правото си на 8-часов работен ден. Тази битка за социални права се пренася в Европа и днес имаме 8-часов работен ден, свобода на словото, социални права, социал­ната защита и платено май­чин­с­тво“, припомни тя и попита– къде всъщ­ност е Бъл­гария днес. „Вече 12 година сме част от ЕС, но въобще не се доб­лижава до него. Борисов зах­върли Бъл­гария в кьошето на ЕС и е на път да я извади от Европа. Взехме всички въз­можни пос­ледни места във всяка една сфера. Днес имаме авторитарно управ­ление и един­с­т­вено нашето член­с­тво в ЕС ни спасява от дик­татурата“, категорична е Йон­чева. Тя под­черта, че в Бъл­гария вече 10 години управ­лява „бан­дата на Бойко“, но тя е на път да се раз­падне, защото всички виж­дат машината за грабеж, която тя е организирала.  „Тази банда превърна общините във феодални владения, където човек, ако не е близък до властта, не може да успее. Работещи бъл­гари са превър­нати в работещи бедни. 40% от населението на Бъл­гария са на прага на социал­ното изк­люч­ване и това е кон­с­татация на ЕК“, каза още водачът на лис­тата на „БСП за Бъл­гария“. Според нея сме се превър­нали в дър­жава, където ако нямаш сред­с­тва, не можеш да получиш добро здравеопаз­ване – то се е превър­нало в биз­нес или акт на милосър­дие. „Какво става със свободата на медиите? Само преди 11 години бяхме на едно място с Фран­ция, днес сме извън Европа“, под­черта тя. По ней­ните думи Европа ни казва, че организираната прес­тъп­ност и властта са едно и също нещо и еднакво мач­кат медиите в Бъл­гария.

Йон­чева заяви, че коруп­цията е зап­лаха за бъл­гар­с­ката национална сигур­ност, защото източва 11 млрд. евро всяка година. „За всеки, който покаже тези коруп­ционни прак­тики, властта вади голямата бухалка, в която са превър­нати дър­жав­ните инс­титуции, така както в началото на 90-те години Борисов изваж­даше мал­ката бухалка“, допълни тя. Според данни на Светов­ната банка загубите на Бъл­гария от коруп­ция са 22% от БВП. „Това не е коруп­ция, а грабеж. С тези пари 2,5 млн. бъл­гари могат да получат средни зап­лати. Тази сума е три пъти по-голяма от бюджета за здравеопаз­ване. Тази сума може да бъде изпол­з­вана за въз­раж­дане на бъл­гар­с­ката икономика с висока добавена стой­ност и бъл­гарите да не бъдат белите роби на Европа, в как­вито се прев­ръщат нашите съг­раж­дани“, посочи Йон­чева. Тя под­черта, че „БСП за Бъл­гария“ не само кон­с­татира този грабеж, а дава кон­к­ретни решения и алтер­натива. Йон­чева припомни, че благодарение на бит­ката на левицата, Бъл­гария е в Европа, в Бъл­гария вече не се кон­сумира второ качес­тво храна. „Имаме своя социална и икономическа прог­рама, която ще поз­воли в Европа да има общ стан­дарт за минимална работна зап­лата и пен­сия. Ние ще съживим бъл­гар­с­кото село, защото сега, ако отидете в бъл­гар­с­ките села, те са в със­тояние– все едно се намираме във война – опус­тошени, обез­людени и хората са обез­верени“, комен­тира Елена Йон­чева. Според нея това е така, защото правител­с­т­вото води политика за унищожаване на мал­ките и средни стопан­с­тва. „Над 7 млрд. евро са дадени за сел­с­кос­топан­ски суб­сидии, но те се изпол­з­ват неефек­тивно. 70% от суб­сидиите се дават на едрите земев­ладелци — под 100 фирми, а в Бъл­гария има регис­т­рирани над 90 000 земедел­ски произ­водители “, обясни тя. „Днес бит­ката е не само за ЕС и за Бъл­гария, ние ще победим, но трябва да започ­нат такива промени, чрез които Бъл­гария да победи и на 26-и май да зас­лужи свободата си“, зак­лючи Елена Йон­чева.

Георги Свилен­ски: С бюлетина номер 18 ще победим и ще променим Бъл­гария

Оттук започва нашият път към победата!

С тези думи депутатът от БСП Георги Свилен­ски даде началото на пър­вомайс­кия митинг на БСП. С него левицата отк­рива и предиз­бор­ната си кам­пания за евровота.

“Днес започва нашият път, който ще свали правител­с­т­вото и Бойко Борисов от власт“, пов­тори пред­седателят на Национал­ния предиз­борен щаб на БСП и зам.-председател на ПГ на „БСП за Бъл­гария“.

Добре дошли на отк­риването на кам­панията на „БСП за Бъл­гария“ за пред­с­тоящите европейски избори. Добре дошли на площада тук, за да заявим нашата воля за промяна в Бъл­гария. Днес сме се съб­рали тук, защото сме силни, защото не ни е страх, защото сме много. Знаете ли колко много сме? Днес на 1 май протес­тират и стотици градове в Европа и в Америка. Днес ние тук в Бъл­гария, в София, протес­тираме, защото в Бъл­гария няма дър­жава, защото в Бъл­гария никой не мисли за обик­новения бъл­гар­ски граж­данин“, заяви Свилен­ски. Той посочи, че днес социалис­тите са се съб­рали, за да дадат началото на предиз­бор­ната си кам­пания и да дадат тласък на енер­гията и силата на кан­дидатите, които ще ги пред­с­тав­ляват в ЕП.

Днес в Бъл­гария няма справед­ливи доходи, няма справед­ливи зап­лати, пен­сии, здравеопаз­ване. Стотици хиляди бъл­гар­ски граж­дани работят за жълти стотинки, които даже не получават. Стотици хиляди бъл­гар­ски граж­дани работят по 1214 часа на ден и няма кой да ги защити. Бол­ниците фалират една след друга“, каза още Свилен­ски.

Няма справед­ливо зап­лащане, работ­ниците често не получават дори жъл­тите стотинки, за които работят, каза в крат­ката си реч Свилен­ски.

Бол­ници няма, а бол­ните умират пред здрав­ните заведения, изтъкна той.

Проф. Георги Михай­лов: Докога ще продъл­жава гав­рата с трудещите се?

“До кога ще продъл­жава гав­рата с трудещите се в здравеопаз­ването?“. Този въп­рос отп­рави народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ проф. Георги Михай­лов по време на Пър­вомайс­кия митинг-протест, с който левицата откри кам­панията си за евроиз­борите. Той под­черта, че независимо от прек­рас­ните лекари, от чудес­ните медицин­ски сес­три и всички, които са ангажирани в бъл­гар­с­кото здравеопаз­ване, е изк­лючително тежко. “Днес, на 1-ви май, искаме да попитаме високо — до кога ще продъл­жава гав­рата с бъл­гар­с­ките медицин­ски сес­три, чиито доходи са прирав­нени към най-ниските в страната? До кога младите бъл­гар­ски лекари ще бъдат принудени да напус­кат Бъл­гария, а тези, които остават тук, да работят на два или повече договора, за да издър­жат своите деца и семейс­тва? До кога ще гас­нат общин­с­ките бол­ници? До кога привилегия на едни лечебни заведения ще бъде да лекуват по скъпи високоп­латени пътеки, а здравно неосигурените, тежко бол­ните, без­пер­с­пек­тив­ните ще бъдат задача на други? До кога от пазара ще изчез­ват лекар­с­тва за социално значими заболявания? До кога бъл­гар­с­ките граж­дани с тежки заболявания, поради нелепи админис­т­ративни решения, няма да имат дос­тъп месеци наред до сериозни изс­лед­вания за тях­ното със­тояние? До кога ще бъдем първи по смър­т­ност в ЕС и пос­ледни по  продъл­жител­ност на живота?“, попита още той.

Проф. Георги Михай­лов под­черта, че левицата е посочила своите решения на проб­лемите в здравеопаз­ването във “Визия за Бъл­гария“  - дър­жавата да се върне в здравеопаз­ването, за да запази най-ценното за една нация — ней­ното здраве и здравето на ней­ните деца. Според него, за да се случи това, за да могат бъл­гарите да имат право на справед­ливост и то сега– и в здравеопаз­ването, и във всички сфери, пътят минава през изборите на 26-ти май. “Затова гласувайте с номер 18, за да се сбъдне вашата справед­ливост, вашата сила и да бъде вашата победа“, призова проф. Георги Михай­лов.

Красимир Митов: Писна ни да живеем в лъжа, време е за промяна

“Лъжат ни неп­рекъс­нато. Писна ни да живеем в лъжа. Време е за промяна, да има човещина, да има справед­ливост“. Това заяви пред­седателят на син­дикат “Защита“ Красимир Митов. Той припомни, че на същата дата, миналата година, хората отново са протес­тирали и искали управ­ляващите да чуят гласа на народа– че живее в мизерия, бед­ност, с най-ниските зап­лати, най-лошите условия на труд, лошо здравеопаз­ване. По думите му всички, които искат да си тър­сят правата, биват мач­кани, увол­нявани, мал­т­ретирани. “Нашата позиция затова все още е за оставка на това правител­с­тво, то не може да управ­лява Бъл­гария“, категоричен бе той. Митов заяви, че ръководеният от него син­дикат е за увеличаване на доходите, нор­мално здравеопаз­ване, прилични доходи за трудещите се в сферата на здравеопаз­ването и да има дос­тъп до него за всички пациенти. “Поради нис­ките зап­лати младите напус­кат страната, но вече напус­кат и бол­ните, защото тук не могат да се лекуват. Доволни ли сте от зап­латите, от пен­сиите, от високите цени на парно, на ток, на хляб?“, попита той. По думите му изходът е един — на 26-ти май– всички пред урните. “Ако са чес­тни изборите, ще победи БСП. След това всички трябва да потър­сим правата си за по-достоен живот“, зак­лючи Красимир Митов.

България

Икономика

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...