Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петдесет български града ще се включат в „Безсмъртния полк” на 9 май

Петдесет български града ще се включат в „Безсмъртния полк” на 9 май

Петдесет български града ще се включат в „Безсмъртния полк” на 9 май

За поредна година потомци на антифашисти и участници в Отечествената война ще почетат героизма им в Деня на победата

През 2019 година Без­с­мър­т­ният полк отново ще проведе своя марш по улиците на Бъл­гария. В полка учас­т­ват нас­лед­ниците на Героите – бъл­гари и рус­наци, дейци от Съп­ротивата в Бъл­гария, СССР, Европа и света, които дадоха своя принос в десетилет­ната борба за раз­г­рома на фашизма и национал­социализма през 20-ти век. Организаторите на събитието прикан­ват всички бъл­гари, които пазят спомена за своите род­нини – жер­тви и учас­т­ници в бор­бата срещу фашизма и национал-социализма, да се присъединят към шес­т­вията на Без­с­мър­т­ния полк в Бъл­гария. За учас­тие в събитието са изп­ратени покани до Президен­т­с­т­вото на Репуб­лика Бъл­гария, до Минис­тер­с­кия съвет на Репуб­лика Бъл­гария, до Народ­ното съб­рание на Репуб­лика Бъл­гария, до посол­с­т­вата на страните победителки във Втората световна война, до ръководит­с­т­вата на традицион­ните религиозни общ­ности. До този момент коор­динатори на Без­с­мър­т­ния полк са заявили шес­т­вия в над 50 града – Благоев­г­рад, Ботев­г­рад, Бур­гас, Бяла, Варна, Велико Тър­ново, Видин, Враца, Габ­рово, Димит­ров­г­рад, Доб­рич, Дуп­ница, Кър­джали, Кюс­тен­дил, Несебър, Пав­ликени, Пазар­джик, Пер­ник, Пет­рич, Плевен, Плов­див, Поморие, Раз­г­рад, Русе, Самоков, Сан­дан­ски, Свилен­г­рад, Силис­тра, Сливен, София, Стара Загора, Тър­говище, Хас­ково, Хисаря, Шумен, Ямбол, Бан­ско, Велин­г­рад, Кар­нобат, Ковачевци, Лом, Мон­тана, Сев­лиево, Тетевен, Казан­лък, Чир­пан, Шивачево, Бяла Слатина, Елин Пелин и др. Очак­ваме включ­ването и на още бъл­гар­ски. В организирането на Без­с­мър­т­ния полк тази година отново се включ­ват Фон­дация „Без­с­мър­т­ният полк“,  Коор­динационен съвет на рус­ките съотечес­т­веници в Бъл­гария, Федерация „Съюз на съотечес­т­вениците“, Бъл­гар­ски антифашис­тки съюз, Съюз на ветераните от вой­ните на Бъл­гария, Национално движение „Русофили“, Федерация за приятел­с­тво с народите на Русия и ОНД, Фон­дация „Устой­чиво раз­витие за Бъл­гария“, Сдружение „Алек­сан­дър Нев­ски“, Съюз на бъл­гар­с­ките жур­налисти, Форум „България-Русия“, Национално сдружение „Заедно с Русия“, Движение „Че Гевара“ – Бъл­гария и др. В оставащите дни до марша на Без­с­мър­т­ния полк под неговите знамена ще се съберат още повече род­с­т­веници на дей­ците от бор­бата и Съп­ротивата срещу фашизма и национал­социализма, които да понесат – гордо и дос­тойно – фотог­рафиите на Героите!

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

Ресур­сът по под­мерки 21.1 и 21.2 да бъде намален до 37,8 млн. евро пуб­лични сред­с­тва за сметка на бюджета по под­мярка 21.3, който да бъде ув…

Прочети още:

Loading...