Бойко Борисов предупреди, че 30 000 мигранти в Турция може да се насочат към България

Бойко Борисов предупреди, че 30 000 мигранти в Турция може да се насочат към България

Бъл­гария охранява добре вън­ш­ните граници на Евросъюза, съобщи премиерът Бойко Борисов по време на кон­ферен­ция по темата, инфор­мира БНР. Премиерът предуп­реди, че 30 000 миг­ранти в Тур­ция организират Поход на надеж­дата и може да се опитат да преминат през Бъл­гария по т.нар. Бал­кан­ски път, предаде БТА. Той допълни, че един­с­т­веният проб­лем в момента за страната ни е гръц­ката граница, където няма заг­раж­дения, а самата граница е близо 800 км. С много по-малко пари, с политическа воля на всяко едно правител­с­тво, на вън­шна граница може да се справят дър­жавите членки. 150 милиона за Бъл­гария бяха отделени на фона на милиар­дите, мисля, че над 20 млрд. са похар­чени до този момент за миг­рация, не знам Бавария колко е похар­чила, можете вие да ми кажете, но ние даже не сме ги усвоили и рязко се подоб­риха и условията на нашите гранични полицаи, моряци, тех­никата под­менихме. Затова считам, че с много по-малко пари, които биха могли да отидат по други европейски прог­рами — и за увеличаване на доходите, и за кон­курен­тос­пособ­ността, и за младите хора, и по прог­рамата “Еразъм“, нав­сякъде би могло да отидат. Ние сме раз­т­ревожени от Похода на надеж­дата, който се организира от лагерите за миг­ранти в Тур­ция, каза той и посочи, че за Бъл­гария не е лесно. Премиерът изрази опасения, че ако миг­ран­тите тръг­нат с жени и деца към границите “ще стане голям проб­лем. Министър-председателят комен­тира, че около Бъл­гария има кон­ф­ликти, които могат да предиз­викат огромно нап­режение — Косово и Крим. И посочи, че миг­ран­тите в Тур­ция са вече 4 млн. души. Бъл­гария сама срещу тол­кова сериозни проб­леми не може да се справи, трябва да й се помага, заяви премиерът Борисов, пред национал­ното радио. И допълни, че трябва да й се помага, като по думите му няма “никакъв шанс това да прик­лючи, става по-тежко. По време на форума вът­реш­ният минис­тър Младен Маринов комен­тира, че 80 % са усвоени за укреп­ване на Гранична полиция от финан­сирането, осигурено от ЕС. Той посочи още, че миг­рацион­ната обс­тановка е спокойна и пред­видима, а бъл­гар­с­ките власти кон­т­ролират ситуацията по границите. Маринов отбеляза, че ЕС трябва да над­г­ради европейс­кото интег­рирано управ­ление на вън­ш­ните граници.

Дирек­торът на “Гранична полиция“ Свет­лан Кичиков съобщи в док­лад по време на форума, че на българо-турската граница са регис­т­рирани 5311 опита за нелегално преминаване през 2018 г. , а за тази година опитите са 390. По границата с Гър­ция е имало около 4600 опита за нелегално преминаване, а през 2019 г. те са 305, като има устой­чиво повишаване. На сръб­с­ката граница опитите за нелегално преминаване през тази година били 85.