Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб24102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът на 6 май: Дължим на Армията признание и добри условия

Президентът на 6 май: Дължим на Армията признание и добри условия

Президентът на 6 май: Дължим на Армията признание и добри условия

В Деня на храбростта да отдадем дължимото и на всички българи, които воюват за истината, въстават срещу произвола и застоя и отстояват демокрацията, призова държавният глава

След десетилетия на пренеб­режение Бъл­гар­с­ката армия трябва да заеме своето дос­тойно място в нашето общес­тво и в сис­темата на бъл­гар­с­ката дър­жав­ност“. Това заяви президен­тът и Вър­ховен глав­нокоман­д­ващ Румен Радев в тър­жес­т­веното си слово по повод Деня на храб­ростта и праз­ник на Бъл­гар­с­ката армия, след като прие строя на пред­с­тавител­ните блокове и ги поз­д­рави по случай праз­ника. Това съобщи сай­тът на президен­т­с­ката инс­титуция. Дър­жав­ният глава под­черта, че това ще стане не само по силата на вън­ш­ните предиз­викател­с­тва и съюз­ните ни задъл­жения, а защото армията ни е приз­вана да бъде стожер на стабил­ност, дър­жав­ност и кон­с­титуционен ред, като инс­титуция с високо общес­т­вено доверие, която трябва да бъде опазена от всякакви политически вмешател­с­тва.

Румен Радев беше категоричен, че Бъл­гар­с­ката армия е школа за пат­риотизъм и мъжес­тво, на отдадени на отечес­т­вото лич­ности, които имат един идеал — свободна, силна и благоден­с­т­ваща Бъл­гария. „На тях дъл­жим приз­нание и по-добри условия, за да могат да изпъл­няват дос­тойно своята трудна, рис­кована и високо отговорна мисия“, допълни той.

В Деня на храб­ростта да отдадем дъл­жимото на всички бъл­гари, които воюват за истината, въс­тават срещу произ­вола и зас­тоя и отс­тояват демок­рацията, призова дър­жав­ният глава и допълни, че в тях е надеж­дата за една по-справедлива, по-човечна и прос­перираща Бъл­гария. „Малко са дър­жавите, съх­ранили своето име, вяра и език през многовековни прев­рат­ности и изпитания и, ако днес Бъл­гария е една от тях, то е, защото нашият народ е изпитал и осъз­нал необ­ходимостта от един­с­т­вото на меч, дух и слово“, посочи още в речта си Румен Радев.

Летописите пазят без­чет победи на войс­ката ни в защита на нашия народ, национал­ното един­с­тво и независимост, отбеляза президен­тът. „И в най-тежките дни на изпитания, когато други са бягали от отговор­ност, бъл­гар­с­кият вой­ник е бил пос­лед­ната саможер­т­вена прег­рада в защита на дър­жав­ността“, каза дър­жав­ният глава и допълни, че затова за бъл­гарите армията винаги е била сим­вол на чест и храб­рост, доб­лест и дър­жав­ност.

През пос­лед­ните десетилетия войс­ката ни преживя всякакви екс­перименти, недоимък, сък­ращения, политическо високомерие

, но тя винаги оцеляваше, защото хората с пагони осъз­нават своята мисия“, посочи Румен Радев. Днес, когато окон­чателно се прос­тихме с илюзиите, че член­с­т­вото в отб­ранителни съюзи, без раз­витие на соб­с­т­вени способ­ности, е дос­татъчно условие за гаран­тиране на сигур­ност, когато въоръжените ни сили са пос­тавени най-сетне във фокуса на финан­совата политика на дър­жавата, сме изп­равени пред ново изпитание — да тран­с­фор­мираме парите за армията в съв­ременни отб­ранителни способ­ности, ефек­тивно и ефикасно, комен­тира президен­тът. Румен Радев посочи, че тази цел изис­ква ясна визия, проз­рач­ност и зачитане на воен­ната екс­пер­тиза, и допълни, че слож­ността на съв­ремен­ното военно дело и тех­нологии изис­ква не само интен­зивен диалог между дър­жав­ното и вис­шето военно ръковод­с­тво, но и активна и прин­ципна позиция на бъл­гар­с­кия генералитет. „Защото без­мъл­вието днес може да струва скъпо на под­чинените и на данъкоп­лат­ците утре“, под­черта президен­тът.

Парадът беше коман­д­ван от заместник-командващия на Съв­мес­т­ното коман­д­ване на силите генерал-майор Иван Лалов.

Под аплодис­мен­тите на съб­ралите се хора

и под звуците на Гвар­дейс­кия пред­с­тавителен духов оркес­тър преминаха знамен­ният взвод на Национал­ната гвар­дейска част със знамената светини и 10 пред­с­тавителни блока с бой­ните знамена — на Воен­ната академия “Георги Стой­ков Раков­ски“, Национал­ната гвар­дейска част, Национал­ния военен универ­ситет “Васил Лев­ски“, 61-ва Стрям­ска механизирана бригада и 101-ви Алпийски полк — Смолян, от със­тава на Сухопът­ните войски, на ВВС, Воен­номор­с­ките сили, 68-ма бригада “Специални сили, Мобил­ната комуникационно-информационна сис­тема от със­тава на Съв­мес­т­ното коман­д­ване на силите и Служ­бата “Военна полиция“.

След пред­с­тавител­ните блокове на парада прелетяха в раз­лични фор­мации самолети и вер­толети, които са на въоръжение във вер­толет­ната, тран­с­пор­т­ната, учеб­ната, щур­мовата и изт­ребител­ната военна авиация. Над площада минаха вер­толети Ми-24 и “Кугър“ — във фор­мация “клин“, воен­нот­ран­с­пор­тен самолет “Спар­тан“, учебни “Пилатус“ и изт­ребители МиГ-29, също във фор­мация “клин“.

Преминаха бронирани леки автомобили с повишена проходимост “Мер­цедес“ G 270FB-6, бронирани машини “Хамър“, бойни бронирани колесни машини Commando select и Guardian, брониран автомобил Sand cat, бронет­ран­с­пор­тьори БТР-60 ПБ, 152-мм оръдие-гаубица Д-20, реак­тивна сис­тема за зал­пов огън БМ-21 “Град“ — нас­лед­ник на леген­дар­ната “Катюша“, 122-мм самоходна минох­вър­гачка Б110 “Тун­джа“, 122-мм самоходна гаубица 2С1 “Гвоз­дика“, бойни машини на пехотата БМП-23 и БМП-1, тан­кове Т-72, так­тически ракетен ком­п­лекс “Точка“, зенитно-ракетен ком­п­лекс “Оса“, тран­с­пор­тно зареж­дащи машини на зенитни ракетни ком­п­лекси С-125 “Нева“ /SA-3/ и С-200 “Вега“ /SA-5/ и пус­кови установки от със­тава на зенитно-ракетен ком­п­лекс С-300 /SA-10/.

Този път на площада премина и ретро тех­ника от времето на Втората световна война, предос­тавена от колек­ционери от страната. Клубът за воен­ноис­торически рекон­с­т­рук­ции “Братя по оръжие“ пред­с­тави четиримес­тна коман­дир­ска кола “Кюбел­ваген Феномен Гранит-30“ /от 1936 г./, 12-местен триосен камион “Щайер 640“ /от 1940 г./ и 4-местен джип “Кюбел­ваген Фол­к­с­ваген тип 82-КДФ“ /от 1943 г./, както и мотоцик­лети “Цун­дап КС 750“ /от 1942 г./, BMW R75 /от 1943 г./, BMW R12 /от 1940 г./ и BMW R35 /от 1940 г./. По-рано през деня, по повод праз­ника, пред памет­ника на Нез­най­ния воин беше отс­лужен тър­жес­т­вен водос­вет на бой­ните знамена и знамената-светини на Бъл­гар­с­ката армия. Ритуала, пос­ветен на хрис­тиян­с­кия праз­ник Гер­гьов­ден, който се чес­тва като праз­ник на Бъл­гар­с­ката армия, отс­лужи Мел­ниш­кият епис­коп Герасим с молит­веното учас­тие на пат­риарх Неофит. Армейс­ките знамена бяха поръсени със светена вода. Президен­тът и вър­ховен глав­нокоман­д­ващ на въоръжените сили Румен Радев прие строя на почет­ния караул. Дър­жав­ният глава под­несе венец на Памет­ника на Нез­най­ния воин. Беше изпъл­нен национал­ният химн от гвар­дейс­кия духов оркес­тър. Ритуалът завърши с тър­жес­т­вен марш на гвар­дей­ците.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...