Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря02122020

Брой 232, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Папата поздрави с „Христос възкресе“ на български

Папата поздрави с „Христос възкресе“ на български

Папата поздрави с „Христос възкресе“ на български

Посреща Ви народът на една от най-старите християнски държави, заяви президентът Румен Радев

Рад­вам се, че се намирам в Бъл­гария — място за срещи на множес­тво кул­тури и цивилизации, мост между Източна и Южна Европа, отворена врата към Близ­кия Изток. Това е земя с древни хрис­тиян­ски корени, които под­х­ран­ват приз­ванието, благоп­рият­с­т­ващо срещата, както в региона, така и в меж­дународ­ната общ­ност, каза папа Фран­циск в пос­ланието си, произ­несено заедно с пос­ланието на президента Румен Радев на площад “Атанас Буров“ пред пред­с­тавителите на бъл­гар­с­ките власти, граж­дан­с­кото общес­тво и дип­ломатичес­кия кор­пус у нас. Папата поз­д­рави с “Хрис­тос въз­к­ресе“ на бъл­гар­ски език. Тук на многооб­разието, уважавайки специфич­ните особености, се гледа като на въз­мож­ност и богат­с­тво, а не като причина за кон­ф­ликт, заяви Светият отец, комен­тира „Дарик радио”. Сър­дечно поз­д­равявам влас­тите на Репуб­ликата и им благодаря за поканата, отп­равена към мен, да посетя Бъл­гария.

Отп­равям с уважение моя поз­д­рав към Негово Светей­шес­тво Пат­риарх Неофит, както и към мит­рополитите и епис­копите от Светия синод и към всички верни на Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква. Изп­ращам сър­дечен поз­д­рав на епис­копите, свещениците, монасите и монахините и на всички членове на Католичес­ката цър­ква, за които идвам, за да ги утвърдя във вярата и да ги насърча в ежед­нев­ния им път на живота и хрис­тиян­с­кото свидетел­с­тво. Изп­ращам сър­деч­ните си поз­д­рави и на хрис­тияните от другите цър­ковни общ­ности, на членовете на еврейс­ката общ­ност и на вяр­ващите мюсюл­мани и пот­вър­ж­давам с вас „дъл­бокото убеж­дение, че истин­с­ките учения на религиите ни призовават да останем вкоренени в цен­нос­тите на мира, да под­дър­жаме цен­нос­тите на взаим­ното опоз­нание, човеш­кото брат­с­тво и общото съжител­с­тво. Вашата дър­жава винаги се е отличавала като мост между Изтока и Запада, способна да благоп­рият­с­тва срещата между раз­лични кул­тури, етнически групи, цивилизации и религии, които тук от векове живеят мирно заедно, заяви главата на римокатоличес­ката цър­ква.

Ваше Светей­шес­тво, днес с най-топли чув­с­тва ви пос­реща един отк­рит и доб­росър­дечен народ, народът на една от най-старите хрис­тиян­ски дър­жави, приели хрис­тиян­с­ката вяра преди 12 века — с тези думи започна президен­тът Румен Радев словото си след срещата с главата на римокатоличес­ката цър­ква папа Фран­циск, привет­с­тва госта президен­тът Румен Радев. Мотото на апос­толичес­кото пътуване на папа Фран­циск в Бъл­гария е “Мир на Земята“. Този призив ще отекне в целия свят и то от бъл­гар­с­ката столица, която носи името на Божията Премъд­рост, каза още дър­жав­ният глава в привет­с­т­вието си към Светия отец на площад “Атанас Буров“ пред пред­с­тавителите на бъл­гар­с­ките власти, граж­дан­с­кото общес­тво и дип­ломатичес­кия кор­пус у нас.

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...