Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет22102020

Брой 203, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Митрополит Антоний: Българите се нуждаят от гласа на Църквата

Митрополит Антоний: Българите се нуждаят от гласа на Църквата

Митрополит Антоний: Българите се нуждаят от гласа на Църквата

В контекста на папската визита, членът на Светия синод напомни, че Светата църква трябва да бъде по-близо до хората

“При посещението си у нас папата ни даде обаче пример как пас­тирът отива при стадото, как търси и намира отдалечилите се от пас­т­вото души, като им дава пример за дейс­т­вена Хрис­това любов”. Това пише Западно– и сред­ноев­ропейс­кият мит­рополит Антоний на своята Фейс­бук страница,

В позицията си мит­рополитът пише още: “Посещението на папа Фран­циск в Бъл­гария предиз­вика силен общес­т­вен отз­вук. Доб­ронамереността, отк­ритостта и пос­ланието за мир, с които дойде в родината ни спечелиха сър­цата на сънарод­ниците ни. Нека сме чес­тни – тази визита показа колко много бъл­гарите се нуж­даят от гласа на Цър­к­вата, от ней­ните пос­лания за благоволение между хората, за общение с Гос­под Иисус Хрис­тос, за укреп­ване на цър­ков­ната общ­ност. 

Много наши съб­ратя правилно отбелязаха, че тези пос­лания звучат и в правос­лав­ните храмове и богос­лужение, те са част и от нашата ежед­невна цър­ковна проповед. При посещението си у нас папата ни даде обаче пример как пас­тирът отива при стадото, как търси и намира отдалечилите се от пас­т­вото души, като им дава пример за дейс­т­вена Хрис­това любов. 

Убеден съм, че целта на тази визита не е била католическа пропаганда у нас. Тя нямаше за цел и изкус­т­вено да се пренеб­рег­нат раз­личията между правос­лавието и католицизма, защото такова един­с­тво би било фал­шиво и нет­райно. 

Посещението на папата беше пример за важ­ността на лич­ното общуване между хрис­тияните, което преодолява страховете. Затова и Светият синод на БПЦ прие папа Фран­циск като брат в Христа, като духовен водач на много хрис­тияни по света, който доб­ронамерено протяга ръка за общуване между всички хрис­тияни, и хората от всички изповедания, защото на хрис­тияните подобава да бъдат мирот­ворци. 

Истин­ски вер­ните на Хрис­тос няма от какво да се боят. Никой не може да зас­т­раши нашата правос­лавна вяра, освен нашите хладни и нерадиви за спасението си сърца. 

Правос­лав­ните хрис­тияни не виж­дат в ближ­ните си врагове и зап­лаха, а братя и Божии чеда. Те вяр­ват на Хрис­товите думи: „Не бой се, само вярвай!“(Лук. 8:50). 

Като имаме доверие в Божия промисъл и вър­шим по съвест това, за което Бог ни е призовал, няма от какво да се страхуваме. Чис­тата вяра не се гради върху страха и агресията към другите, към инос­лав­ните, а върху любовта и вер­ността към нашия Гос­под Иисус Хрис­тос. Нека доказател­с­тво ни бъдат думите на апос­тола: „Защото в любовта няма страх, но съвър­шената любов прогонва страха, защото в страха има мъка. Който се страхува, не е съвър­шен в любовта” (1 Йоан. 4:18).  Хрис­тос Вос­к­ресе! “

България

Икономика

Правителството обмисля дали да вземе 4.5 млрд. евро заеми от ЕС

Бъл­гария очаква голямо под­помагане от Европейс­кия съюз в след­ващия прог­рамен период 20212027 година. “Имаме 9 милиарда евро за кохезион­ната…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Имаме възможности да прескочим групите на Лига Европа, твърди капитанът на „червените“ Петър Занев

Нас­тав­никът на ЦСКА Стамен Бел­чев сподели …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие