Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Валери Жаблянов: Социалистите в Европа искат диалог с Русия

Валери Жаблянов: Социалистите в Европа искат диалог с Русия

Да работят и вър­шат всичко в името на народа и за народа. С тези препоръки се обър­наха пред­с­тавители на Съюза на офицерите и сер­жан­тите от резерва и запаса в Плов­див към кан­дидатите за евродепутати от БСП за Бъл­гария проф. Румен Гечев и Тодор Стоилов. Повече от два часа двамата отговаряха на въп­роси за политиките на ЕС, за пер­с­пек­тивите пред Бъл­гария и за нуж­дата от промяна във вът­решен и геополитически план. Със­тоянието на професионал­ната армия, необ­ходимостта от военна под­готовка на младежите, ситуацията с воен­ната промиш­леност и покуп­ката на щат­ски самолети също бяха обсъдени с тревожни основания. „Правител­с­т­вото води антибъл­гар­ска, слугин­ска политика, за да угоди на едрия капитал и чужди интереси“, категоричен беше проф. Гечев. Той обясни, че кабинетът се отказа от по-изгодната икономически и так­тическа сделка за самолети „Грипен“, за да ангажира всички ни с покуп­ката на самолети, чиито харак­терис­тики дори не са тес­т­вани.

Можем да сложим край на това корум­пирано правител­с­тво на 26 май“, заяви Тодор Стоилов. Той се спря на темата за европейска прокуратура и лип­сата на правосъдие у нас. Плов­див­чанинът акцен­тира върху проб­лема с миг­рацията по принуда и обясни пред­ложенията на „БСП за Бъл­гария“, насочени към младите хора – младеж­ката гаран­ция и прог­рамите „Еразъм“. „Единна европейска зап­лата и един­ната европейска пен­сия са реални и пос­тижими мерки, насочени към човека, който е в цен­търа на нашата Визия за Европа“, изтъкна Тодор Стоилов.

Чрез европейс­ките избори трябва да пос­тиг­нем национален резул­тат. Управ­ляващото мнозин­с­тво трябва да е наясно, че в Бъл­гария има решителна опозиция, която има своя прог­рама, своя визия за раз­витието на страната и Европа– и това е БСП”, сподели Валери Жаб­лянов, кан­дидат за европейс­кия пар­ламент на среща с членове и сим­патизанти на БСП в община Брезово. Според политика десет години след присъединяването на Бъл­гария в ЕС, акт, който бе иницииран и под­писан от социалис­тите, трябва да си дадем ясна сметка, че страната ни все още не е пос­тиг­нала нуж­ното за по-добро усвояване на европейс­ките фон­дове, защото пари се получават, но друг е въп­росът– как и за какво се раз­ход­ват те. За да бъдат удов­лет­ворени исканията на голяма част от бъл­гарите повече европейски сред­с­тва да се влагат в здравеопаз­ване и образование, трябва да се смени моделът на управ­ление и в Европа, и в Бъл­гария и това е целта на БСП и ПЕС. „ Една от водещите ни цели, заедно с другите леви пар­тии, е необ­ходимостта от въз­с­тановяване и подоб­ряване на отношенията ни с Русия. Няма нужда да каз­вам от какво значение е това за икономиката на страната ни. Тези отношения не са просто икономически изгодни, те са политически, кул­турни, те означават друго място на Бъл­гария в светов­ната политика, защото е от много голямо значение– с кого учас­т­ваме в светов­ната политика. Сегаш­ният опит да бъде блокирана Русия, икономически, военно, инфор­мационно, който се прави от някои заин­тересовани кръгове, може да бъде прек­ратен. Социалис­тичес­ките пар­тии в Европа под­к­репят курса на въз­с­тановяване на диалога с Русия, а смятам, че БСП трябва да е водеща. Още повече, че в това Народно съб­рание, на няколко пъти, БСП внася такова пред­ложение. В големите дър­жави в Европа вече има преос­мис­ляне на сан­к­циите срещу Русия и като цяло в Европа има раз­лично виж­дане за това. Защото те са пагубни за европейс­ката икономика– за страни като Италия, нап­ример, катас­т­рофални са за Бъл­гария, но са пагубни за икономики, включително като гер­ман­с­ката. Виж­дате, че въп­реки натиска, Гер­мания все пак строи газопоровода през Северно море и осъщес­т­вява икономически връзки с Русия. Тоест на Бъл­гария този процес на отмяна на сан­к­циите ни е необ­ходим и ние ще го под­дър­жаме в ЕП”, заяви Жаб­лянов

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие