Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет22102020

Брой 203, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) В Деня на Европа Румен Радев и още 20 президенти: Дайте своя глас за бъдещето!

В Деня на Европа Румен Радев и още 20 президенти: Дайте своя глас за бъдещето!

Дър­жав­ните глави на 21 страни-членки на ЕС отп­равят призив към граж­даните да определят със своя глас на европейс­ките избори бъдещия път на обединена Европа 

В навечерието на изборите за национални пред­с­тавители в Европейс­кия пар­ламент 21 дър­жавни глави на страни-членки на ЕС отп­равят призив към европейс­ките граж­дани да определят със своя глас на вота бъдещия път на Европейс­кия съюз. 

В дек­ларацията, под­писана от дър­жав­ните глави на Бъл­гария, Чехия, Гер­мания, Естония, Ирлан­дия, Гър­ция, Фран­ция, Хър­ватия, Италия, Репуб­лика Кипър, Лат­вия, Литва, Унгария, Малта, Авс­т­рия, Полша, Пор­тугалия, Румъния, Словения, Словакия, Фин­лан­дия се под­чер­тава значимостта на съх­раняването на Европейс­кия съюз, неговата сила и интег­рация. 

Европа ще се справи успешно с глобал­ните рис­кове и ще продължи по пътя на икономичес­кото и социално сближаване и раз­витие един­с­т­вено при наличието на рав­нопос­тавеност в пар­т­ньор­с­т­вото и съв­мес­тни дейс­т­вия, е позицията на президен­тите. 

Не можем и не трябва да приемаме мира и свободата, прос­перитета и благосъс­тоянието за даденост. Необ­ходимо е всички да останем активно ангажирани с голямата идея за мирна и интег­рирана Европа“, се казва още в документа. 

Дър­жав­ните глави посоч­ват, че през пос­лед­ните месеци повече от всякога, Европейс­кият съюз е изп­равен пред без­п­рецеден­тни рис­кове и отс­тъп­ление от интег­рацион­ните процеси. В документа се под­чер­тава, че както европейс­ките граж­дани, така и държавите-членки имат нужда от силен Европейски съюз, с общи инс­титуции, който е готов да въз­п­риема критично резул­татите от своята дей­ност и е способен да се рефор­мира.  Според тях Съюзът е способен да въз­п­риеме широк обх­ват от мнения и идеи. „Определено, обаче, не трябва да има връщане към Европа, в която дър­жавите вече не са рав­нопос­тавени пар­т­ньори, а опоненти“, се казва още в съв­мес­т­ния призив на европейс­ките дър­жавни ръководители

България

Икономика

Правителството обмисля дали да вземе 4.5 млрд. евро заеми от ЕС

Бъл­гария очаква голямо под­помагане от Европейс­кия съюз в след­ващия прог­рамен период 20212027 година. “Имаме 9 милиарда евро за кохезион­ната…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Имаме възможности да прескочим групите на Лига Европа, твърди капитанът на „червените“ Петър Занев

Нас­тав­никът на ЦСКА Стамен Бел­чев сподели …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие