Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет22102020

Брой 203, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Гечев: БСП е за евроинтеграция, но ще пазим традиционните ни ценности

Проф. Гечев: БСП е за евроинтеграция, но ще пазим традиционните ни ценности

Проф. Гечев: БСП е за евроинтеграция, но ще пазим традиционните ни ценности

БСП е за повече интег­рация, но ще защитаваме изкон­ните бъл­гар­ски цен­ности“. Това заяви кан­дидатът за евродепутат от „БСП за Бъл­гария“ проф. Румен Гечев в дебат по БТВ. Той е категоричен, че ЕС е бъдещето на Бъл­гария. „Ние сме доп­ринасяли и можем да доп­ринесем за раз­витие на тези цен­ности, но трябва да бъдем активни в този процес, а да не слушаме начал­ниците от Брюк­сел, прави на телефона, какво нареж­дат на нашата страна да бъде нап­равено“, допълни той.

Проф. Гечев е на мнение, че трябва да има пречис­т­ване във връзка с коруп­цията около управ­ляващите през пос­лед­ните месеци. „Трябва се понесе и отговор­ност. Да се раз­бере, че Европа и европейс­ките фон­дове не са сред­с­тва за лично обогатяване. А целта на Европа и на член­с­т­вото на Бъл­гария в ЕС е да нап­равим всичко въз­можно за израв­няване на жиз­нения стан­дарт на бъл­гарите с този на ЕС. Трябва да нап­равим и бъл­гар­с­ката икономика по-конкурентоспособна, а не да стават по-богати отделни управ­ляващи“, категоричен е той. Кан­дидатът за евродепутат под­черта, че ЕС заема ключова роля в светов­ната икономика и политика, но пред него има много сериозни предиз­викател­с­тва – нисък икономически рас­теж, проб­леми в Еврозоната, социална поляризация и необ­ходима смяна на икономичес­кия модел. „Трябва да се промени инвес­тицион­ната политика на Бъл­гария и на ЕС, защото хората основателно пос­тавят въп­роса за жиз­нения стан­дарт. Няма как, когато чуж­дите инвес­тиции намаляха 10 пъти от 2009 г. досега, да очак­ваме висока динамика на рас­тежа и на стан­дарта на живот. Не може да се повиши този стан­дарт, когато в пос­лед­ните 10 години бяха провалени крупни инвес­тиционни проекти, които можеха да донесат на Бъл­гария милиарди левове“, категоричен е проф. Гечев. Той под­черта, че бъл­гар­с­кото правител­с­тво е провалило проекта „Белене“, когато Чехия и Унгария раз­ширяват ядрените цен­т­рали с Росатом, а Тур­ция строи нова атомна цен­т­рала. „Правител­с­т­вото проваля „Южен поток“, а Гер­мания удвоява дос­тав­ките от Русия. За какви инвес­тиции говорят ГЕРБ?“, попита той. Гечев припомни, че ГЕРБ са си пос­тавили три цели – влизане в Шен­ген, прек­ратяване на мониторинга и влизане в Еврозоната. „Защо след 10 години те не изпъл­ниха нито една от трите цели?“, продължи с въп­росите той.

Не искаме да се израв­нява минимал­ната работна зап­лата и пен­сия с тази в Европа по абсолютни величини, а нас­тояваме за еднакъв стан­дарт при фор­мирането им, въз основа на тех­ния процен­тен дял в БВП“, уточни кан­дидатът за евродепутат. Според него в Бъл­гария зап­латите и пен­сиите изос­тават по този показател.

При управ­ление на БСП подадохме молба за член­с­тво в ЕС, с премиер от БСП влязохме в ЕС. БСП категорично под­к­репя раз­ширяването и задъл­бочаването на икономичес­ката и социал­ната интег­рация, но категорично искаме да защитаваме национал­ните интереси“, заяви проф. Гечев. Според него миг­рацион­ната вълна в ЕС е била породена от абсолютно неадек­ват­ното поведение на дес­ните. „Мер­кел е пред­с­тавител на дес­ницата и близка приятелка на Бойко Борисов. Тя покани миг­ран­тите в ЕС, а сега не ги иска в Гер­мания и се опитва да ги раз­п­редели в Чехия, Полша, Унгария, Бъл­гария и Румъния. Те носят отговор­ност за миг­рацията, която ние сега трябва да плащаме“, комен­тира той.

По повод усвояването на еврос­ред­с­тва, отпус­нати на Бъл­гария, кан­дидатът за евродепутат посочи, че Бъл­гария усвоява 25% от тях. „Това е най-ниският процент в Европа. Защо Бъл­гария не е успяла да усвои тези сред­с­тва и защо се усвояват по странен начин – отиват в инвес­тиционни проекти, където се краде, като за световно, вместо да отиват за задър­жане на младите в страната, образование, бол­ници. Сред­с­т­вата отиват да се строят къщи за гости, където гос­тите са „мама, татко и аз“, както и минис­тър, зам.-министър или шеф на аген­ция“, комен­тира още той.

България

Икономика

Правителството обмисля дали да вземе 4.5 млрд. евро заеми от ЕС

Бъл­гария очаква голямо под­помагане от Европейс­кия съюз в след­ващия прог­рамен период 20212027 година. “Имаме 9 милиарда евро за кохезион­ната…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Имаме възможности да прескочим групите на Лига Европа, твърди капитанът на „червените“ Петър Занев

Нас­тав­никът на ЦСКА Стамен Бел­чев сподели …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие