Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон28092020

Брой 185, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.68113 BGN1 GBP = 2.14119 BGN1 CHF = 1.81129 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Елена Йончева:  България може да бъде справедлива и просперираща

Елена Йончева:  България може да бъде справедлива и просперираща

Елена Йончева:  България може да бъде справедлива и просперираща

Само с №18 можем да имаме промяна, категорична е водачката на социалистическата евролиста

БСП има кон­к­ретна прог­рама за дейс­т­вие за промяна на Европа и Бъл­гария. В бъдещия Европейски пар­ламент ние ще работим за общ стан­дарт за минимална пен­сия и минимална зап­лата, обща европейска прокуратура, връщане на ЕС към социал­ните идеи, които да подоб­рят живота на всички европейци”. Това заяви водачът на лис­тата на „БСП за Бъл­гария” Елена Йон­чева на срещи с жителите на градовете Провадия и Аксаково. Тя добави, че   на тези избори трябва да осъз­наем, че Бъл­гария е част от обединена, демок­ратична и прос­перираща Европа. „Трябва да вдиг­нем глава и да заявим, че искаме Бъл­гария също да бъде справед­лива и прос­перираща”, категорична бе Йон­чева. Водачът на лис­тата на „БСП за Бъл­гария” каза още, че с помощта на Европа и чрез пресичането на коруп­цията в бюджета могат да влязат милиарди и тези пари да отидат за повишаване на сред­ните работни зап­лати, мерки за борба с демог­раф­с­ката катас­т­рофа, под­помагане на младите пред­п­риемачи, на мал­ките и средни фер­мери и земеделци. Тя добави, че социалис­тите са един­с­т­вените, които имат стратегия за справяне с демог­раф­с­ката криза и ще нас­тояват за европейски комисар по демог­рафията. ”Само с №18 можем да имаме промяна и шанс да дос­тиг­нем сред­ните европейски стан­дарти”, категорична бе Елена Йон­чева.

Какво обаче ни пред­лагат управ­ляващите? Дават на кон­цесия Летище „София” за 35 години, въп­реки че то е печелившо. Борисов се гор­дееше, че е спрял три енер­гийни проекта. Заради коруп­цията, нис­ките зап­лати и лип­сата на пер­с­пек­тива всеки десети човек между 20 и 39 години напуска Бъл­гария”, каза още Елена Йон­чева. Тя комен­тира, че управ­ляващите вдигат цената на промиш­ления ток  два пъти, а това означава, че цените на основ­ните стоки ще се повишат, може да се наложи фир­мите да сък­ращават работ­ници или да намаляват зап­лати. Йон­чева припомни, че вчера една от големите бъл­гар­ски индус­т­риални асоциации е заявила, че с това увеличение НЕК дейс­тва като организирана прес­тъпна група.

Петър Витанов: Време е за промяна, време е за справед­ливост с №18

Време е за промяна, време е за справед­ливост, сега. Затова на тези избори трябва да се гласува”, категоричен бе кан­дидатът за евродепутат Петър Витанов. Той заяви, че след 26 май не просто ще изп­ратим евродепутати социалисти в ЕП, а ще изп­ратим в Брюк­сел хора, които имат визия за Бъл­гария и визия за Европа. „След тези избори бъл­гар­с­ките граж­дани имаме шанс да си вър­нем Бъл­гария– с добро образование, здравеопаз­ване и рав­ноп­равна с останалите дър­жави в ЕС. Десетилетията дясна хегемония в ЕС доведоха до огромни дис­баланси между бедни и богати дър­жави затова трябва да променим статук­вото. Бит­ката ни е за дос­тойни зап­лати и пен­сии, качес­т­вено образование, за да са грамотни и кон­курен­тни децата ни”, зак­лючи Петър Витанов.

Десис­лав Тас­ков: Гласувайки за „БСП за Бъл­гария” с №18, можем да покажем, че искаме промяна

 

Справед­ливост, солидар­ност и равен дос­тъп до медицин­ска помощ са основ­ните прин­ципи на здрав­ния модел, заложен от БСП в нашите „Визия за Бъл­гария” и „Визия за Европа”, заяви кан­дидатът за евродепутат д-р Десис­лав Тас­ков. Той комен­тира, че здравето, както образованието, не е стока, а неот­менимо човешко право. „Ние пос­тавяме пациента в цен­търа на здрав­ната сис­тема чрез рязко намаляване на доп­лащането на здрав­ноосигурените лица. В момента, в Бъл­гария, доп­лащането за лечение е 50%, а това е недопус­тимо”, каза още Тас­ков. Той заяви, че ГЕРБ ограб­ват всичко в тази дър­жава и шан­сът да ги спрем е точно сега.  „Гласувайки за „БСП за Бъл­гария” с №18, можем да покажем, че искаме промяна“, категоричен бе социалис­тът. По думите му само БСП може да  осъщес­тви тази промяна. “ГЕРБ не инвес­тират в общин­с­ките бол­ници, защото при тях не може да се краде — не са им интересни. А именно тези бол­ници пос­рещат нуж­дите на хората в отдалечените райони. След 26 май и след пред­с­роч­ните пар­ламен­тарни избори ние ще започ­нем реал­ната инвес­тиция в здравеопаз­ването по места“, комен­тира още Тас­ков.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сърбин замеси Гришо в скандал с COVID-19

Най-добрият бъл­гар­ски тенисист Григор Димит­ров беше забър­кан в скан­дал с коронавирус в Париж. Треньорът на отс­т­ранения от „Ролан Гарос“ Дами…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Тежка есен за родните картофопроизводители

Тежка есен за родните картофопроизводители

Помощта за бранша е пренебрежимо малка и не покрива дори половината от разходите, направени за тазгодишното производство, казват земеделци

Из…

Прочети още:

Loading...