Румен Радев иска възмездие и “затвор за прегрешилите“!

Румен Радев иска възмездие и “затвор за прегрешилите“!

Оставките и медийното осветяване на виновните не са лечение, категоричен е президентът

Диалогът ми с изпъл­нител­ната власт е труден и това е поради без­кон­т­рол­ното управ­ление и без­наказаната коруп­ция, заяви в Асенов­г­рад президен­тът Румен Радев. Той се обяви за въз­мез­дие и зат­вор за прег­решилите., съобщи Епицентър.бг.

Президен­тът бе в Асенов­г­рад за праз­ника на града и отговори на всички въп­роси на медиите, свър­зани с отношенията му с изпъл­нител­ната власт, “Апар­тамен­т­гейт“ и изказ­ването на тур­с­кия пос­ланик преди ден в Кър­джали. Радев каза, че има и примери за диалог с премиера Борисов и посочи въз­с­тановяването на воен­новъз­душ­ното училище в Долна Мит­рополия. Но вед­нага отбеляза, че „това нямало да бъде цената на неговото мъл­чание“. За „Апар­тамен­т­гейт“ са необ­ходими раз­к­рития, присъди, кон­фис­кация и връщане на пари, бе категоричен Радев. Според него „Апар­тамен­т­гейт“ е само началото и вододел на къде ще вър­вим. Не можем да градим модерна Бъл­гария, ако оставим нещата по старому — да се вихри без­наказаност и без­законие. Напълно съз­навам, че премиерът е в много трудна ситуация и не си мис­лете, че искам Бъл­гария да затъва в коруп­ционни скан­дали, да бъде синоним на коруп­ция. На това нещо трябва да се сложи край, но този край няма да стане с мъл­чание, със спиране на говорене по тези теми, а с раз­нищ­ване и прочис­т­ване, категоричен бе дър­жав­ният глава. Виж­дате, че премиерът всяка сед­мица събира пряко под­чинените му служби и ком­петен­тни органи и както се ровят в кофите за бок­лук за кон­т­рабан­дни цигари е време да се заровят и в зад­г­ранич­ните офшорни сметки, в имотите и фир­мите на политици чрез под­с­тавени лица. Иначе, ако и сега бъдат изп­реварени от медиите, няма да могат да мотивират своето без­дейс­т­вие. И според мен проб­лемът на министър-председателя не е в лип­сата на домашни визити у негови минис­три и пар­тийци. Не е дори и във факта, че наз­наченият от управ­ляващите антикоруп­ционен орган не хваща необяс­нимото богат­с­тво на някои политици. Дори и да го правеше той щеше да кон­с­татира само край­ната фаза на коруп­цион­ния акт и малка част от отк­рад­натото. Истин­с­кият проб­лем на премиера е, че без­кон­т­рол­ният стил на управ­ление генерира коруп­ция в големи раз­мери и това не може да се лекува с медийно осветяване на прег­решилите и оставки. За това тряб­ват две важни неща — въвеж­дане на проз­рачен и отговорен стил на управ­ление с ясни механизми за кон­т­рол, които да пресекат коруп­цион­ните потоци. Това е, което аз виж­дам като една необ­ходимост, която да се извърши и раз­бира се зат­вор за прег­решилите, каза още Радев. Дър­жав­ният глава посочи, че въз­с­тановяването на дър­жав­ността минава през въз­мез­дието. Радев допълни, че има важни теми, по които съг­ласието е наложително, и като пример посочи прив­личането на стратегически инвес­титор в областта на автомобилос­т­роенето. Специално за завода на „Фол­к­с­ваген“ поканих гер­ман­с­кия президент, имах много пол­зот­ворни раз­говори с него и водената от него делегация. Изрично по мое нас­тояване посетихме водещо нем­ско пред­п­риятие и то в района на Плов­див, за да може чрез нем­с­ките медии да стигне до широката нем­ска общес­т­веност пос­ланието, че нашият модел на икономическо сът­руд­ничес­тво е успешен, че Бъл­гария е надеж­дна и пер­с­пек­тивна дес­тинация. Преди два дни получих много лас­каво и обнадеж­даващо писмо от президента Щайн­майер и всичко това е изцяло в под­к­репа на бъл­гар­с­кото правител­с­тво. Ще бъда пър­вият, който ще поз­д­рави кабинета, когато сключи договор със стратегически инвес­титор, обеща дър­жав­ният глава. Той обърна внимание, че премиерът е поел личен ангажимент към него за въз­с­тановяване на Вис­шето воен­новъз­душно училище. Президен­тът отчете, че министър-председателят го е изпъл­нил в срок и му благодари. Такива неща трябва да стават по убеж­дение на самото правител­с­тво, а не в резул­тат на моя намеса. Но дори и без­въз­в­ратно закъс­няла тази стъпка е много важна и тя трябва да бъде под­к­репяна. Така че има и диалог, има и взаимодейс­т­вие по стратегически важни теми, но раз­к­риването на Вис­шето воен­новъз­душно училище не може да бъде цената на моето мъл­чание, допълни президен­тът.

На праз­ника на Асенов­г­рад Румен Радев прие строя на почет­ните роти на Чет­върти артилерийски полк и поз­д­рави асенов­г­рад­чани с праз­ника на града им.