Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет18092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Иван Кръстев: На бедна България ГЕРБ говори за дигитализация и суперкомпютри

Иван Кръстев: На бедна България ГЕРБ говори за дигитализация и суперкомпютри

Иван Кръстев: На бедна България ГЕРБ говори за дигитализация и суперкомпютри

“Бед­ността и неравен­с­т­вата в доходите — това са най-проблемните теми за бъдещето на ЕС”, категоричен бе Иван Кръс­тев, кан­дидат за евродепутат от лис­тата на “БСП за Бъл­гария”, при срещата си с граж­дани в район Западен на Плов­див. Хората му задаваха въп­роси за ЕП, за пред­ложенията на БСП, за мнението на Кръс­тев по актуал­ните теми. “На първо място искаме да пос­тиг­нем подоб­ряване стан­дарта на живот на хората, осигуряване на дос­тоен труд с дос­тойно зап­лащане”, обясни той. По думите му лип­сата на качес­т­вени пуб­лични услуги като образование и здравеопаз­ване са проб­лемите, които тревожат хората. “На този фон опонен­тите на БСП говорят за дигитализация, за съз­даване на европейски супер­ком­пютър, за борба с фал­шиви новини, сякаш това са най-важните въп­роси за бъл­гарите”, отбеляза кан­дидатът за евродепутат.

Той се срещна и с избиратели и обсъди с тях актуални теми. Иван Кръс­тев отбеляза, че регионът на Плов­див е притегателен от инвес­титор­ска гледна точка, за раз­лика от самия град. “Ако пог­лед­нем начина, по който плов­див­с­ката управа се справя с пуб­лич­ните инвес­тиции, ще кон­с­татираме с огромно съжаление, че в такъв прек­расен момент, когато тя трябва да рек­ламира своето културно-историческо нас­лед­с­тво, общината пос­тигна пълно фиаско. Слава богу, граж­даните на Плов­див, град с рес­пек­тиращи традиции, ком­пен­сират дефицита на общин­с­ката админис­т­рация”, зак­лючи Иван Кръс­тев.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...