Иван Кръстев: На бедна България ГЕРБ говори за дигитализация и суперкомпютри

Иван Кръстев: На бедна България ГЕРБ говори за дигитализация и суперкомпютри

“Бед­ността и неравен­с­т­вата в доходите — това са най-проблемните теми за бъдещето на ЕС”, категоричен бе Иван Кръс­тев, кан­дидат за евродепутат от лис­тата на “БСП за Бъл­гария”, при срещата си с граж­дани в район Западен на Плов­див. Хората му задаваха въп­роси за ЕП, за пред­ложенията на БСП, за мнението на Кръс­тев по актуал­ните теми. “На първо място искаме да пос­тиг­нем подоб­ряване стан­дарта на живот на хората, осигуряване на дос­тоен труд с дос­тойно зап­лащане”, обясни той. По думите му лип­сата на качес­т­вени пуб­лични услуги като образование и здравеопаз­ване са проб­лемите, които тревожат хората. “На този фон опонен­тите на БСП говорят за дигитализация, за съз­даване на европейски супер­ком­пютър, за борба с фал­шиви новини, сякаш това са най-важните въп­роси за бъл­гарите”, отбеляза кан­дидатът за евродепутат.

Той се срещна и с избиратели и обсъди с тях актуални теми. Иван Кръс­тев отбеляза, че регионът на Плов­див е притегателен от инвес­титор­ска гледна точка, за раз­лика от самия град. “Ако пог­лед­нем начина, по който плов­див­с­ката управа се справя с пуб­лич­ните инвес­тиции, ще кон­с­татираме с огромно съжаление, че в такъв прек­расен момент, когато тя трябва да рек­ламира своето културно-историческо нас­лед­с­тво, общината пос­тигна пълно фиаско. Слава богу, граж­даните на Плов­див, град с рес­пек­тиращи традиции, ком­пен­сират дефицита на общин­с­ката админис­т­рация”, зак­лючи Иван Кръс­тев.